Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

 

Pateiktos bendrosios nuostatos ir sąlygos taikomos Jums naudojantis YourOnlineChoices svetaine (toliau – Svetainė), ar sutikus su Svetainės slapuko naudojimu.

 

Svetainę valdo Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansas (toliau – EDAA). EDAA yra pelno nesiekianti sąjunga (AiSBL), įsisteigusi Briuselyje; bendrovės numeris BE 0846.790.105,buveinės adresas: Rue des Deux Eglises 26| B-1000 Briuselis.

 

Svetainė prieinama šiais adresais: www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/lt/ ir www.youronlinechoices.com/lt/. Svetainę galima atverti tiesiogiai, naudojantis trečiosios šalies svetaine arba paspaudus vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos (toliau – OBA) piktogramą. OBA piktograma atrodo taip ir ją galima dažnai išvysti su įvairiuose tinklalapiuose pateikiama reklama ar greta jos.

 

Žodžiais „mes“ arba „mus“ ar „mūsų“ įvardijame save, t. y. EDAA, o „jūs“ ir „jūsų“ – jus ir bet kokį kitą asmenį, besinaudojantį Svetaine ar Vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos galimybėmis, ir šiuo tikslu savo naršykle arba įrenginiu naršantį po Svetainės vartotojo pasirinkimo platformą ar (jei tai verslo subjektai) sutikusį su slapuko naudojimu pasinaudojus lankytojui suteikta pasirinkimo teise.

 

Rekomenduojame susipažinti su mūsų taikomomis privatumo užtikrinimo taisyklėmis, prieinamomis šiuo adresu https://www.youronlinechoices.com/lt/privatumo-politika; kurios galioja kaip šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų sudedamoji dalis.

 

Jūsų pasirinkti YourOnlineChoices svetainės nustatymai

 

Vienas iš pagrindinių Svetainės tikslų – dalyvaujančioms bendrovėms perduoti jūsų pageidaujamus nustatymus vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos (angl. online behavioural advertising) atžvilgiu. Mes patvirtiname jūsų pageidaujamus nustatymus ir juos perduodame reklamos tinklams bei kitoms dalyvaujančioms bendrovėms, kurių sąrašas pateiktas https://www.youronlinechoices.com/lt/jusu-pasirinkimai.

 

Norėdama pasinaudoti Svetaine, kiekviena dalyvaujanti bendrovė į jūsų naršyklę turi įkelti slapuką (patvirtinimo slapuką) tam kad galėtumėme įsiminti jūsų pasirinktis. Išsami informacija apie slapukus pateikta mūsų privatumo užtikrinimo taisyklėse https://www.youronlinechoices.com/lt/privatumo-politika. Jeigu jūs Svetainėje naršote naudodami kitą kompiuterį, kitą žiniatinklio naršyklę arba pašalinate slapukus, mes negalime įsiminti jūsų pasirinktų nustatymų, todėl jūs turėtumėte vėl prisijungti prie Svetainės ir dar kartą pasirinkti savo nustatymus. Be to, Svetainė tinkamai neveiks, jeigu jūsų naršyklėje įjungta slapukų blokavimo funkcija; kadangi jūsų pasirinktų nustatymų neįmanoma išsaugoti nenaudojant slapuko.

 

Nors mes imamės pagrįstų komercinių pastangų jūsų pasirinktus nustatymus perduoti atitinkamoms bendrovėms, kurios jums pateikiant savo pageidaujamus nustatymus buvo YourOnlineChoices svetainių sąraše, tačiau mes suteikiame galimybę naudotis Svetaine tokia, kokia ji yra (angl. as is). Mes neteikiame jokių garantijų, patvirtinimų, neprisiimame įsipareigojimų, kad jūsų pasirinktys bus ar išliks veiksmingos. Jeigu paaiškėja, kad į jūsų pasirinktis nėra atsižvelgiama, galite pateikti skundą https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Jūsų įpareigojimai

 

Jūs privalote elgtis ir naudotis Svetaine laikydamiesi visų taikomų įstatymų ir teisės aktų, kaip turėtų elgtis protingas, atsakingas ir rūpestingas asmuo.

 

Šios Svetainės negalite naudoti ir (arba)Svetainės negalite leisti naudoti:

(a) įstatymų neleistinai ar uždraustai veiklai ar nusikalstamiems veiksmams ir (arba) veiklai atlikti;

 

(b) jokiems neteisėtiems, netinkamiems, nešvankiems, neprideramiems, šmeižikiškiems, įžeidžiantiems, grasinamiesiems, agresyviems, nepageidaujamiems ar nesuderintiems arba galintiems sukelti susierzinimą, sielvartą ar bereikalingą nerimą keliantiems pranešimams arba pranešimams, kuriais galėtų būti pažeista viešoji tvarka ir (arba) visuomeninis padorumas ar bet kokie teisės aktai, draudžiantys rasinę neapykantą;

 

(c) bet kokiai veiklai, kurią vykdant galėtų būti pažeidžiamas kitų klientų ir (arba) naudotojų ar trečiųjų šalių teisės į privatumą ar duomenų apsaugą; ir

 

(d) platinant virusus ar kitą kenkėjiškąprograminę įrangą arba kitokiu būdu nutraukiant ryšį, keliant grėsmę laikomiems duomenims ar kitaip darant žalą arba trikdant Svetainės veiklą, apribojant arba bloginant kitų naudotojų ar trečiųjų šalių galimybes naudotis Svetaine, įskaitant nebūtiną Svetainės apkrovimą dideliais, nepateisinamais duomenų srautais (perpildymas, brukalo siuntimas ir t. t.).

 

Jūs įsipareigojate paisyti mūsų bei mums licencijas suteikusių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, teises į prekių ženklus, patentus, dizainą bei duomenų bazes).

 

Jūs įsipareigojate mus apsaugoti ir ginti nuo bet kokios atsakomybės, nuostolių, išlaidų, reikalavimų ar sąnaudų (įskaitant pagrįstas sąnaudas ir išlaidas, susijusias su teisiniu atstovavimu), jeigu toks reikalavimas yra nulemtas ar susijęs su jūsų atliktu šiame skirsnyje išdėstytų įpareigojimų pažeidimu.

 

Jeigu sužinotumėte, kad Svetainėje pažeidžiamos jūsų intelektinės nuosavybės teisės, turtinės teisės ar bet kokios kitos teisėsprašome mus nedelsiant apie tai informuoti žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

Nuorodos

 

Pasinaudoję kai kuriomis Svetainėje pateiktomis nuorodomis galite prisijungti prie svetainių, kurių mes nekontroliuojame. EDAA šias nuorodas pateikia naudotojų patogumui užtikrinti. Nuorodos pateikimas nereiškia EDAA pritarimo. EDAA nėra atsakinga už bet kokioje kitojesvetainėje pateikiamą medžiagą. Prie šių svetainių naudotojai jungiasisavo nuožiūra.

 

Atsakomybės ribojimas

 

EDAA nesuteikia jokių kitų pareiškimų, garantijų, sąlygų ar kitų įsipareigojimų, tiesiogiai nurodytų ar numanomų iš galiojančių įstatymų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas, sąlygas ar kitus įsipareigojimus dėl kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui arba, konkretaus priežiūros ar kvalifikacijos standarto.

 

Išskyrus ta apimtimi, kaip numatyta toliau, EDAA neatsako už iš sutarties, delikto (įskaitant, bet neapsiribojant, nerūpestingumą), įstatyminės pareigos, ikisutartinių santykių ar kitokių pareiškimų (išskyrus apgaulingus pareiškimus)ar kitaip kylančius ar susijusius su Svetaine ir šiomis Naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis: a) šalutinius, netiesioginius ar kitus su pasekmėmis susijusius nuostolius arba žalą; b) bet kokį verslo įvaizdžio vertės ar reputacijos praradimą; arba c) bet kokius ekonominius nuostolius (įskaitant pajamų, pelno, komercinius ar ketintų sutaupyti lėšų praradimus), nepaisant to, ar buvo įspėta apie šių nuostolių ar žalos galimybę ar kaip šie nuostoliai ar žala buvo patirti.

 

Išskyrus ta apimtimi, kaip numatyta toliau, maksimali EDAA atsakomybės suma pagal sutartį, deliktą (įskaitant, bet neapsiribojant, nerūpestingumą), įstatymą, ikisutartinius įsipariegojimus ar kitokius pareiškimus (išskyrus apgaulingus pareiškimus) arba už kitais pagrindais kylančią atsakomybę, susijusią su šia sutartimi ar jos dalimis, įskaitant jos vykdymą ir įgyvendinimą, kiekvieno įvykio, įvykių arba įvykių grupės atžvilgiu (susijusių ar nesusijusių tarpusavyje), yra ribojama EUR 5 (penki) už bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį.

 

Šios sutarties nuostatomis nėra ribojama atsakomybė gyvybės netekimo ar sveikatos sužalojimo, susijusio su bet kokios šalies ar jų atstovų arba savo pareigas ėjusių darbuotojų neatsargumu. Taip pat nėra ribojama atsakomybė tokiais būdai bei apimtimi, kurie būtų neleistini pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

Bendrosios sąlygos

 

Nenugalima jėga:Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio mes negalime pagrįstai kontroliuoti. Jeigu susiklosčius nenugalimos jėgos aplinkybėms mes negalime arba vėluojame vykdyti šiose Naudojimosi taisyklėse ir sąlygose nustatytus mūsų įpareigojimus, jų vykdymas sustabdomas tol, kol neišnyksta nenugalimos jėgos aplinkybės.

 

Teisių perleidimas ir subrangos sutarčių sudarymas: Jūs neturite teisės perduoti, perleisti, gauti atlyginimą už ar sublicencijuoti jokių savo teisių ir (arba) pareigų, kylančių iš šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų.

 

Tarpusavio santykiai: Jokia šių Naudojimosi taisyklėse ir sąlygose nuostata nesukuria partnerystės, jungtinės veiklos, darbo santykių tarp mūsų ir jūsų, o taip pat nesuteikia jokių aiškiai šiose Naudojimosi taisyklėse ir sąlygose nenustatytų įgaliojimų, bei nesukuria atstovavimo teisinių santykių.

 

Visa sutartis:Jūs patvirtinate, kad šios Naudojimosi taisyklės ir sąlygos atspindi susitarimą su mumis ir yra įpareigojanti sutartis, o taip pat, kad ši sutartis keičia visas ankstesnes sutartis, praktiką ir susitarimus, susijusius su šios sutarties turiniu. Taip pat patvirtinate, kad nesivadovavote jokiu pareiškimu, patvirtinimu ar sutarimu, kuris aiškiai neatsispindi šiose Naudojimosi taisyklės ir sąlygos, ir, atitinkamai, suprantate, kad neturėsite teisės į jokias savo teisių gynimo priemones, kylančias iš tokio pareiškimo, patvirtinimo ar sutarimo.

 

Atsisakymas: Jei bet kuri iš šalių laiku a tinkamai nepasinaudoja kokia nors teise, įgaliojimais arba teisių gynimo priemone pagal šias Naudojimosi taisykles ir sąlygas, tai nebus laikomas atsisakymu pasinaudoti minėta ar bet kokia kita teise, įgaliojimais ar teisių gynimo priemone; o taip pat mums iš dalies pasinaudojus bet kokia teise, įgaliojimais ar teisių gynimo priemone nebus užkertamas kelias kitą kartą pasinaudoti bet kuria kita teise, įgaliojimais ar teisių gynimo priemone.

 

Savarankiškos nuostatos: Jei bet kuri iš šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų nuostata bet kuris teismas ar kompetentinga institucija pripažintų negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama tam tikroje jurisdikcijoje, tokia nuostata bus laikoma nesančia šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų sudedamąja dalimi, ir tai taip pat neturės įtakos likusių šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų nuostatų galiojimui, teisėtumui ar įgyvendinamumui. Minėtos nuostatos negaliojimas vienoje jurisdikcijoje neturės įtakos jos galiojimui, teisėtumui ar įgyvendinamumui jokioje kitoje jurisdikcijoje.

 

Laikas kaip esminė sutarties sąlyga: Laikas nelaikomas esmine sutarties sąlyga, išskyrus jei konkrečiai numatyta priešingai.

 

Trečiųjų šalių teisės: Jokia šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygųdalis nesukuria galimybės ar jomis naudojantis neleidžiama perduoti kokių nors teisių ar kitų privalumų jokiu pagrindu jokiam kitam asmeniui, išskyrus šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų šalis.

 

Kitos nuostatos: Šiose Naudojimosi taisyklėse ir sąlygose nustatytos šalių teisės ir teisių gynimo priemonės taikomos kartu ir papildo visas pagal galiojančius teisės aktus numatytas teises ir teisių gynimo priemones. Bet kokie šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų keitimai atliekami raštu bendru šalių sutarimu. Dėl šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų galiojimo ir taikymo galima susitarti apsikeičiant egzemplioriais arba elektroniniu būdu.

 

Taikoma teisė: Šios Naudojimosi taisyklės ir sąlygos aiškinamos pagal Belgijos teisės aktus. Šalys neatšaukiamai pripažįsta ir sutinka dėl ginčų sprendimo Briuselio teismuose (neišimtinė jurisdikcija).

 

Baigiamosios nuostatos

 

Skundų politika

 

Mes sprendžiame visus klausimus, apie kuriuos mums yra pranešama ir kuriuos esame pajėgūs išspręsti, kiek įmanoma greičiau. Jeigu esate nepatenkinti pasiūlytu atsakymu ar sprendimu, prašome su mumis susisiekti toliau nurodytu adresu.

 

Susisiekite su mumis

 

Kilus klausimų dėl šių Naudojimosi taisyklių ir sąlygų, prašome susisiekti su EDAA el.paštu: privacy@edaa.eu

 

Mes esame Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansas (EDAA)
Mūsų buveinė registruota Rue des Deux Eglises 26| B-1000 Brussels
Mūsų bendrovės registracijos numeris BE 0846.790.105

 

Mūsų PVM numeris BE 0846.790.10.