Nuostatos ir sąlygos

Bendrosios nuostatos ir sąlygos

 

Šios nuostatos ir sąlygos reglamentuoja EDAA ir jūsų santykius, kai jūs naudojatės YourOnlineChoices interneto svetaine ar jums sutikus su YourOnlineChoices pasirinkimo slapuko naudojimu.

 

EDAA yra pelno nesiekianti sąjunga (AiSBL), įsisteigusi Briuselyje; bendrovės numeris – BE 0846.790.105. Buveinės adresas – Rue des Deux Eglises 26| B-1000 Briuselis.

 

YourOnlineChoices interneto svetainė prieinama šiais adresais: www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ ir www.youronlinechoices.com/uk/. Interneto svetainę galima atverti tiesiogiai, naudojantis trečiosios šalies interneto svetaine arba OBA piktograma. OBA piktograma atrodo taip  ir ją galima dažnai pamatyti su įvairiuose interneto puslapiuose pateikiama reklama ar greta jos.

 

Žodžiai „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia EDAA, o „jūs“ ir „jūsų“ – jus ir bet kurį kitą asmenį, besinaudojantį YourOnlineChoices interneto svetaine ar pasirenkantį vartotojų elgsena grindžiamą internetinę reklamą savo naršykle arba įrenginiu YourOnlineChoices vartotojų pasirinkimo platformoje, ar (verslo subjektams) asmenį, sutikusį su pasirinkimo slapuko naudojimu pasinaudojus lankytojo pasirinkimo teise.

 

Jūs turėtumėte susipažinti su mūsų taikoma privatumo politika (https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy), kuri yra šių nuostatų ir sąlygų sudedamoji dalis.

 

Jūsų pasirinkti YourOnlineChoices nustatymai

 

Vienas iš pagrindinių YourOnlineChoices interneto svetainės tikslų yra pateikti dalyvaujančioms bendrovėms jūsų pageidaujamus nustatymus dėl vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos. Mes patvirtiname jūsų pageidaujamus nustatymus ir juos perduodame reklamos tinklams bei kitoms dalyvaujančioms bendrovėms, kurių sąrašas pateiktas YourOnlineChoices platformoje: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Norėdama pasinaudoti YourOnlineChoices interneto svetaine, kiekviena dalyvaujanti bendrovė į jūsų naršyklę turi įkelti slapuką (pasirinkimo slapuką) tam, kad galėtumėme įsiminti jūsų pasirinkimus. Išsami informacija apie slapukus pateikta mūsų privatumo politikoje: https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Jeigu jūs patenkate į YourOnlineChoices interneto svetainę naudodami kitą kompiuterį, kitą žiniatinklio naršyklę ar ištrinate slapukus, mes negalime įsiminti jūsų pasirinktų nustatymų, todėl jūs turėtumėte vėl prisijungti prie YourOnlineChoices interneto svetainės ir dar kartą pasirinkti savo nustatymus. Be to, YourOnlineChoices interneto svetainė tinkamai neveiks, jeigu jūsų naršyklėje įjungta slapukų blokavimo funkcija, nes jūsų pasirinkti nustatymai negali būti išsaugoti nenaudojant pasirinkimo slapuko.

 

Nors mes imamės pagrįstų komercinių pastangų perduoti jūsų YourOnlineChoices interneto svetainėje pasirinktus nustatymus atitinkamoms bendrovėms, esančioms interneto svetainės sąraše, tačiau YourOnlineChoices interneto svetainė pateikiama tokia, kokia ji yra (angl. as is) ir kokia yra prieinama (angl. as available); mes neteikiame jokių garantijų, patvirtinimų, neprisiimame įsipareigojimų ir nenustatome kitų sąlygų, kad jūsų parinktys bus ar išliks veiksmingos. Jeigu paaiškėja, kad į jūsų parinktis nėra atsižvelgiama, galite pateikti skundą ir siekti atitaisymo interneto svetainėje https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Jūsų pareigos

 

Jūs privalote elgtis ir naudotis YourOnlineChoices interneto svetaine laikydamiesi visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, kaip turėtų elgtis protingas, atsakingas ir rūpestingas asmuo.

 

Jūs negalite naudotis YourOnlineChoices interneto svetaine ir negalite leisti naudotis YourOnlineChoices interneto svetaine:

 

(a) įstatymų neleistinai ar uždraustai veiklai, ar nusikalstamiems veiksmams ir (arba) veiklai atlikti;

 

(b) jokiems neteisėtiems, netinkamiems, nešvankiems, neprideramiems, šmeižikiškiems, įžeidžiantiems, grasinamiesiems, agresyviems, nepageidaujamiems ar nesuderintiems arba galintiems sukelti susierzinimą, sielvartą ar bereikalingą nerimą keliantiems pranešimams arba pranešimams, kuriais galėtų būti pažeista viešoji tvarka ir (arba) visuomeninis padorumas ar bet kokie teisės aktai, draudžiantys rasinę neapykantą;

 

 

(c) bet kokiai veiklai, kuria galėtų būti pažeidžiamos kitų klientų ir (arba) abonentų ar trečiųjų šalių teisės į privatumą ar duomenų apsaugą; ir

 

(d) platinant virusus ar kitą kenkėjišką programinę įrangą ar kitokiu būdu nutraukiant ryšį, keliant grėsmę laikomiems duomenims ar kitaip darant žalą arba trikdant YourOnlineChoices interneto svetainės veiklą; apribojant ar bloginant kitų vartotojų ar trečiųjų šalių galimybes naudotis YourOnlineChoices interneto svetaine, įskaitant nebūtiną svetainės apkrovimą dideliais, nepateisinamais duomenų srautais (perpildymas, brukalo siuntimas ir kt.).

 

Jūs įsipareigojate gerbti mūsų ir mums licencijas suteikusių asmenų intelektinės nuosavybės teises (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, teises į prekių ženklus, patentus, dizainą ir duomenų bazes).

 

Jūs įsipareigojate mus apsaugoti ir ginti nuo bet kokios atsakomybės, nuostolių, išlaidų, reikalavimų ar sąnaudų (įskaitant pagrįstas bylinėjimosi išlaidas), jeigu toks reikalavimas yra nulemtas ar susijęs su jūsų pareigų, nurodytų šiame skirsnyje, pažeidimu.

 

Jeigu sužinotumėte, kad YourOnlineChoices interneto svetainėje pažeidžiamos jūsų intelektinės nuosavybės teisės, turtinės teisės ar bet kurios kitos teisės, nedelsdami apie tai informuokite mus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

Nuorodos

Pasinaudoję kai kuriomis YourOnlineChoices interneto svetainėje pateiktomis nuorodomis, galite prisijungti prie svetainių, kurių mes nekontroliuojame. EDAA šias nuorodas pateikia tik dėl vartotojų patogumo. Nuorodos pateikimas nereiškia, kad EDAA ją patvirtina ar kad  yra atsakinga už bet kokios kitos interneto svetainės (į kurią pateikiama nuoroda) turinį. Jūs jungiatės prie šių interneto svetainių savo nuožiūra.

 

Atsakomybės ribojimas

 

EDAA pareiškia, jog neprisiima jokių tiesiogiai nurodytų ar numanomų pareiškimų, garantijų, sąlygų ar kitų įsipareigojimų, nustatytų įstatymais, užtikrinimo priemonėmis ar kitokiu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas, sąlygas ar kitus įsipareigojimus dėl kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui ar protingo rūpestingumo ir kompetencijos.

 

Jei šiose sąlygose nenurodyta kitaip, EDAA neatsako už iš sutarties, delikto (įskaitant, bet neapsiribojant, nerūpestingumą), įstatyminės pareigos, ikisutartinių santykių ar kitokių pareiškimų (išskyrus apgaulingus pareiškimus) arba kitaip iš YourOnlineChoices interneto svetainės kylančius ar su ja ir šiomis nuostatomis ir sąlygomis susijusius: a) šalutinius, netiesioginius ar specialius nuostolius ar žalą; b) bet kokį verslo įvaizdžio vertės ar reputacijos praradimą; ar c) bet kokius ekonominius nuostolius (įskaitant pajamų, pelno, sutartinius, komercinius ar planuotų sutaupyti lėšų praradimus), nepaisant to, ar buvo įspėta apie šių nuostolių ar žalos galimybę, ar kaip šie nuostoliai ar žala atsirado.

 

Jei šiose sąlygose nenurodyta kitaip, didžiausia EDAA atsakomybės suma pagal sutartį, deliktą (įskaitant, bet neapsiribojant, nerūpestingumą), įstatymą, ikisutartinius įsipareigojimus ar kitokius pareiškimus (išskyrus apgaulingus pareiškimus) arba už kitais pagrindais kylančią atsakomybę, susijusią su šia sutartimi ar jos dalimis, įskaitant jos vykdymą ir įgyvendinimą, kiekvieno įvykio, įvykių arba įvykių grupės atžvilgiu (susijusių ar nesusijusių tarpusavyje), yra ribojama iki 5 EUR už bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį.

 

Šios sutarties nuostatomis nėra ribojama atsakomybė dėl gyvybės netekimo ar sveikatos sužalojimo, susijusio su bet kurios šalies ar jų atstovų arba savo pareigas ėjusių darbuotojų neatsargumu; taip pat, kai šalies atsakomybės ribojimas nėra numatytas galiojančiuose teisės aktuose.

 

Bendrosios sąlygos

 

Force majeure: force majeure įvykis – tai įvykis, kurio negalima pagrįstai kontroliuoti. Kai mes negalime arba vėluojame vykdyti šiose nuostatose ir sąlygose nurodytas pareigas dėl force majeure įvykio, pareigų vykdymas sustabdomas, kol truks force majeure įvykis.

Teisių perleidimas ir subranga: jūs negalite perduoti, perleisti, licencijuoti visų ir (arba) dalies jūsų teisių ir (arba) pareigų (taip pat gauti už tai atlyginimą), numatytų šiose nuostatose ir sąlygose, jokiai kitai šaliai.

Santykiai: šių sąlygų nuostatos ir sąlygos negali būti vertinamos kaip partnerystės, bendros įmonės ar bet kokios rūšies darbo sutarties sudarymas tarp jūsų ir mūsų ar kaip bet kokių įgaliojimų suteikimas, kuris nėra aiškiai išreikštas nuostatose ir sąlygose, ar bet kokio atstovavimo tarp jūsų ir mūsų nustatymas.

Visa sutartis: jūs patvirtinate, kad šios nuostatos ir sąlygos nustato visapusišką supratimą ir sutarimą su mumis ir pakeičia visus iki šiol buvusius tarp jūsų ir mūsų sudarytus susitarimus ir sutartis, susijusius su nuostatų ir sąlygų dalyku. Jūs patvirtinate, kad remiatės tik tiesiogiai šiose nuostatose ir sąlygose nurodytomis nuostatomis, pareiškimais ar sutarimais ir naudosite gynybos priemones tik remdamiesi tiesiogiai šiose nuostatose ir sąlygose nurodytomis nuostatomis, pareiškimais ar sutarimais, nebent jie būtų nesąžiningi.

Atsisakymas: jei bet kuri iš šalių laiku ar tinkamai nepasinaudoja kokia nors teise, įgaliojimais arba teisių gynimo priemone pagal šias nuostatas ir sąlygas, tai nebus laikoma atsisakymu pasinaudoti minėta ar bet kuria kita teise, įgaliojimais ar teisių gynimo priemone; taip pat ir mums vieną kartą ar iš dalies pasinaudojus bet kuria teise, įgaliojimais ar teisių gynimo priemone, nebus užkertamas kelias kitą kartą pasinaudoti bet kuria kita teise, įgaliojimais ar teisių gynimo priemone.

Atskiriamumas: jei bet kurią šių nuostatų ir sąlygų nuostatą bet kuris teismas ar kompetentinga institucija pripažįsta negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama tam tikroje jurisdikcijoje, tokia nuostata nelaikoma šių nuostatų ir sąlygų sudedamąja dalimi ir ji neturės įtakos likusių šių nuostatų ir sąlygų nuostatų galiojimui, teisėtumui ar įgyvendinimui, taip pat šios nuostatos galiojimui, teisėtumui ar įgyvendinimui jokioje kitoje jurisdikcijoje.

Laikas kaip esminė sąlyga: laikas nelaikomas esmine sąlyga, išskyrus, jei konkrečiai nurodyta priešingai.

Trečiųjų šalių teisės: šių nuostatų ir sąlygų nuostatos nesukuria ir nesuteikia jokių teisių ar kitokios naudos jokiems kitiems asmenims, išskyrus šių nuostatų ir sąlygų šalis, nei pagal 1999 m. Sutarčių įstatymą (Trečiųjų šalių teisės), nei kitais pagrindais.

Kitos nuostatos: šiose nuostatose ir sąlygose nurodytos šalių teisės ir jų gynimo priemonės yra kumuliatyvios ir papildo teisės aktais nustatytas teises ir priemones. Bet koks šių nuostatų ir sąlygų keitimas turi būti atliktas raštu ir patvirtintas abiejų šalių. Dėl šių nuostatų ir sąlygų gali būti susitarta sudarant ir apsikeičiant jų egzemplioriais arba elektroniniu būdu.

Taikytina teisė: šios nuostatos ir sąlygos aiškinamos pagal Belgijos teisės aktus ir abi šalys šiomis sąlygomis neatšaukiamai sutinka su neišimtine Briuselio teismų jurisdikcija.

 

Baigiamosios nuostatos

 

Mūsų skundų politika

 

Mes sprendžiame visus mums pateiktus klausimus (kuriuos galime išspręsti) kaip galima greičiau. Jei jūsų netenkina atsakymas ar pasiūlytas sprendimas, kreipkitės toliau nurodytu adresu.

 

Susisiekite su mumis

 

Dėl detalesnės informacijos arba jeigu turite kitų klausimų dėl šių nuostatų ir sąlygų, kreipkitės į EDAA el. pašto adresu: privacy [at] edaa.eu.

 

Esame Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansas (EDAA).
Mūsų buveinės adresas – Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Briuselis.
Mūsų bendrovės registracijos numeris – BE 0846.790.105.

 

Bendrovės PVM mokėtojo numeris – BE 0846.790.105.