Általános szerződésifeltételek

Általános szerződésifeltételek (ÁSZF)

 

Ez az ÁSZF arra szolgál, hogy szabályozza az EDAA és Ön jogviszonyát a YourOnlineChoices weboldal használata során, és amikor elfogadja a YourOnlineChoices preferencia sütit.

 

Az EDAA egy brüsszeli székhelyű non-profit szervezet (AiSBL), cégjegyzékszámaBE 0846.790.105.A székhelyünk címe Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brüsszel.

 

A YourOnlineChoices weboldal elérhető a www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/hu/ és www.youronlinechoices.com/hu/ címeken. A YourOnlineChoices weboldalra közvetlenül is eljuthat harmadik felek weboldalról található hivatkozáson keresztül (link), vagy az OBA ikonra kattintással. Az OBA ikon így néz ki:.Az ikont gyakran láthatja a weboldalakon feltűnő reklámokban, vagy azok mellett.

 

Amikor ilyen kifejezéseket használunk, hogy „minket” vagy „miénk” – ez bennünket, az EDAA-t jelenti; és az „Ön” és az „Öné” szavak pedig Önt vagy bárki más olyan személyt jelent, akinek hozzáférése van a YourOnlineChoices weboldalhoz, vagy valamit kiválaszt a böngészőjével vagy más eszközével az on-line viselkedés alapú hirdetéskapcsán a YourOnlineChoicesoldalon található fogyasztói választási platformon a böngészőjével vagy eszközével, vagy (vállalatok esetében) preferencia sütit fogad el a látogatói választás révén.

 

El kell olvasnia az adatvédelmi irányelvünket is: https://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem , amely ezen ÁSZF részének minősül.

 

A YourOnlineChoices preferenciái

 

A YourOnlineChoices weboldal fő funkciója azt, hogy a résztvevő vállalatok számára közvetítse az Ön preferenciáit az on-line viselkedés alapú hirdetésektekintetében. Elismerjük az Ön preferenciáit, és továbbadjuk ezeket a hirdetési hálózatoknak és a YourOnlineChoices platform oldalon (https://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices) felsoroltmás résztvevő tagvállalatoknak.

 

A YourOnlineChoices weboldal használatához szükséges, hogy mindegyik résztvevő vállalat sütit – az úgynevezett preferencia sütit – helyezzen el az Ön webböngészőjében, annak érdekében, hogy a megtett választását megjegyezhessük. A sütikre vonatkozó részleteket megismerheti az adatvédelmi irányelvünkben: https://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem. Ha más számítógép vagy webböngésző segítségével használja a YourOnlineChoices weboldalt, vagy kitörli vagy elutasítja a sütijeit, akkor nem tudjuk megjegyezni az Ön preferenciáit, és Önnek vissza kell térnie a YourOnlineChoices weboldalra, hogy preferenciáit ismét kiválassza. Továbbá a YourOnlineChoices weboldal nem működik megfelelően, ha a böngészője úgy van beállítva, hogy letiltja a sütiket, mivel a preferenciáit nem lehetséges elmenteni a preferenciasütik használata nélkül.

 

Bár minden ésszerű kereskedelmi lépést megteszünk annak biztosítására, hogy továbbítsuk a YourOnlineChoices weboldalon beállított preferenciáitaz Ön preferencia-választásának időpontjában a weboldalon felsoroltak közül az érintettvállalatokhoz, , a YourOnlineChoices weboldalt Ön annak megtekintett állapotában, annak működési korlátait tudomásul véve használja, és mi nem szavatoljuk, hogy az Ön választásai hatásosak lesznek vagy azok maradnak. Ha a választásai nem bizonyulnak hatásosnak, akkor panaszt tehet és jogorvoslatot kérhet a https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint weboldalon keresztül.

 

A kötelezettségei

 

Önnek olyan magatartást kell tanúsítania és úgy kell használnia a YourOnlineChoices weboldalt, hogy az megfeleljen minden vonatkozó jogszabálynak és rendelkezésnek, és oly módon, ami elvárható egy ésszerű, felelősségteljes és körültekintő természetes személytől.

 

Nem használhatja a YourOnlineChoices weboldalt, vagy nem engedheti meg a YourOnlineChoices weboldal használatát:

(a) jogellenes vagy illegális tevékenységek céljára, vagy bűncselekmény és/vagy szabálysértés elkövetése céljából;

 

(b) illegális, helytelen, obszcén, erkölcstelen, becsületsértő, rágalmazó, fenyegető, támadó, nem kívánt vagy kéretlen jellegű bármilyen kommunikáció céljára, vagy bosszantó, zavaró vagy szükségtelen kényelmetlenséget keltő, vagy a közrendet és/vagy a közerkölcsöt sértő kommunikáció céljára, vagy a faji gyűlöletkeltést tiltó bármely hatályos jogszabály megsértésével;

 

(c) semmi olyan tevékenység céljára, amely sérti a többi ügyfél/előfizető vagy harmadik felek személyes adatainak védelmével vagy általában az adatvédelemmel kapcsolatos jogait; és

 

(d) vírusok vagy más kértékony malware terjesztésére, vagy bármi olyan módon, amely akadályozza a kommunikációt vagy az adattárolást, vagy egyéb módon kárt okoz és rongálja a YourOnlineChoices weboldalt, vagy korlátozza vagy rontja a YourOnlineChoices weboldal használatát vagy kapacitását más felhasználók vagy harmadik felek számára, beleértve a weboldal felesleges túlterhelését nagy, nem garantált adatforgalmi folyamatokkal (elárasztás, spamming stb.).

 

Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a bennünket és licencadóinkat megillető szellemi tulajdonjogokat (korlátozás nélkül beleértve a szerzői jogokat, márkavédjegy, szabadalmi, formatervezési mintán fennálló jogokat és az adatbázis jogokat).

 

Ön felszólításunkra kártalanít és kármentesít bennünket valamennyi olyan kötelezettség, kár, költség, igény vagy kiadás tekintetében (többek között beleértve az ésszerű jogi költségeket és kiadásokat is), amelyekről megállapítást nyert, hogy abból erednek, hogy Ön megsértette az e pont szerinti kötelezettségeit.

 

Amennyiben tudomására jut, hogy a YourOnlineChoices weboldal sérti az Ön szellemi tulajdonjogait, tulajdonosi jogait vagy bármilyen más jogát, akkor haladéktalanul értesítsen bennünket az alábbiakban megadott kapcsolattartási adatok révén.

 

Hivatkozások

 

A YourOnlineChoices weboldalon lévő egyes hivatkozások (linkek) lehetővé teszik az Ön számára, hogy olyan weboldalakkal is összekapcsolódjon, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Az EDAA ezeket a hivatkozásokat csak az Ön kényelme célból teszi elérhetővé. A hivatkozás megjelenése nem jelenti azt, hogy a hivatkozott weboldalon foglaltakkal az EDAA egyetért, és az EDAA nem felel semmilyen hivatkozott weboldal tartalmáért. Ön a saját kockázatára éri el ezeket.

 

A felelősség korlátozása és kizárása

 

Az EDAA kifejezetten kizár minden további, jogszabályból, szerződésből vagy más alapból eredő kijelentést, szavatosságot, feltételt vagy más rendelkezést, legyen az akár kifejezett, akár kifejezés nélkül érvényesülő, többek között ide értve a megfelelő minőségre, meghatározott célra való alkalmasságra és a megfelelő gondosság tanúsítására és szaképzettség rendelkezésre állására vonatkozó kellék- vagy más szavatosságot vagy feltételet.

 

Az alábbi kivételektől eltekintve az EDAA elhárít minden felelősséget, és semmiképpen nem vállal, szerződéses, magánjogi vétkes cselekményből (többek között hanyagságból) eredő, jogszabály szerinti, előszerződéses vagy más nyilatkozatból eredő felelősséget (kivéve a csalárd megtévesztést), vagy a YourOnlineChoices weboldalból vagy ezen ÁSZF-ből egyébként eredő vagy ezzel kapcsolatos felelősséget a következők tekintetében: (a) következményes, közvetett vagy speciális kár és veszteség; (b) a goodwill vagy a jó hírnév bármilyen elvesztése; vagy (c) bármilyen gazdasági veszteség (beleértve az elmaradt jövedelmet, hasznot, szerződéseket, üzletet vagy feltételezett megtakarítást), mindegyik esetben függetlenül attól, hogy esetlegesen tájékoztatást kapott-e az ilyen kár vagy veszteség lehetőségéről, és függetlenül a felmerülésének módjától.

 

Eltekintve az alábbi kivételektől, az EDAA maximális felelőssége a szerződéses, magánjogi vétkes cselekményből eredő felelősség (többek között beleértve a hanyagságból eredő felelősséget is), a jogszabály szerinti, előszerződési vagy egyéb nyilatkozattal kapcsolatos felelősség tekintetében (kivéve a csalárd megtévesztést), vagy egyébként az e szerződésből eredő, vagy ezzel és ennek bármely részévelkapcsolatos felelősség tekintetében, beleértve a végrehajtását és a teljesítését is, bármely egyedi esetben vagy esetek sorozatában (függetlenül attól, hogy egymással összefüggnekvagy esetleg nem állnak összefüggésben), amelyek bármely 12 hónapos időszakban fordultak elő – öt euróra korlátozódik.

 

E szerződésben semmi sem zárja ki vagy nem korlátozza a felelősséget olyan haláleset vagy személyi sérülés esetén, amelya kötelezettségeik ellátása során bármely fél, vagy megbízottaik, vagy alkalmazottaik hanyagságából ered, vagy nem zárja ki, vagy nem korlátozza a félnek a hatályos jogszabály szerint ki nem zárható felelősségét.

 

Általános feltételek

 

Vis maior:A vis maior bármilyen olyan esetet jelent, ami az ésszerű ellenőrzési körünkön kívül áll. Ha vis maior miatt nem lehetséges vagy késedelmes az ezen ÁSZF szerinti kötelezettségeink teljesítése, e kötelezettségek felfüggesztésre kerülnek a vis maior eset időtartamára.

 

Engedményezés (átruházás) és alvállalkozás: Ön sem részben, sem teljes egészben nemjogosult arra, hogy ezen ÁSZF szerinti jogait másra engedményezze vagy arra mást feljogosítson, vagy ezen ÁSZ szerinti kötelezettségével mást terheljen, arra mást bízzon meg.

 

Jogviszony: Ezen ÁSZF-ben semmi sem tekinthető úgy, hogy az polgári jogi társaságot, közös gazdasági társaságot, vagy munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyt hozna létre Ön és miközöttünk, és nem tekinthető úgy, hogy Ön számára felhatalmazást adna vagy bármilyen megbízási jogviszonyt hozna létre közöttünk a jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzítetteken túl.

 

Teljes szerződés:Ön megerősíti, hogy ez az ÁSZF a teljes szerződést és megállapodást képezi közöttünk, és ez az ÁSZF az annak tárgyát képező kérdésekben közöttünk létrejött minden korábbi megállapodás, egyezség és szerződés helyébe lép. Ön megerősíti, hogy nem támaszkodik az ezen ÁSZF-ben kifejezetten rögzítetteken kívül semmilyen más nyilatkozatra, kijelentésre vagy megállapodásra, és kifejezetten nem rögzített nyilatkozat, kijelentés vagy megállapodás alapján jogorvoslati lehetősége nem áll fenn, kivéve a csalás esetét.

 

Joglemondás: Amennyiben bármely fél nem érvényesíti, vagy késedelmesen érvényesíti az ezen ÁSZ alapján őt megillető bármely jogát, felhatalmazását vagy jogorvoslati jogát, ez nem minősül joglemondásnak erről vagy bármilyen más jogról, felhatalmazásról vagy jogorvoslatról, és bármilyen jog, felhatalmazás vagy jogorvoslat részünkről történő semmilyen egyedi vagy részleges érvényesítése nem zárja ki bármely más jog, felhatalmazás vagy jogorvoslat részünkről történő bármilyen későbbi érvényesítését.

 

Részleges érvénytelenség: Amennyiben ezen ÁSZF bármely rendelkezését bármely bíróság vagy illetékes hatóság érvénytelennek, jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek tekinti bármely joghatóságban, e rendelkezést úgy kell tekinteni, minthaj nem képezné ezen ÁSZF részét, és a részleges érvénytelenség nem befolyásolja ezen ÁSZF többi részének érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét, illetve nem befolyásolja az érvénytelennek talált rendelkezés érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét bármely más joghatóságban.

 

Az idő jelentősége: Az idő nem lényeges elem, kivéve, ha kifejezetten ez van kimondva.

 

Harmadik felek jogai: Ezen ÁSZF nem teremt jogotaz ezen ÁSZF-ben résztvevő feleken túl bárki más javára.

 

Vegyes: Az ezen ÁSZF szerinti felek jogai és jogorvoslatai kummulatív módon értendők, és kiegészítik a jog szerint biztosított jogokat és jogorvoslatokat. Ezen ÁSZF bármilyen módosítását írásban kell rögzíteni, és a felek között egyeztetni kell. Ezen ÁSZF több példányban és elektronikus úton is aláírható.

Irányadó jog: Ezen ÁSZF-et a belga jog szerint kell értelmezni, és ezennel mindegyik fél visszavonhatatlanul aláveti magát a brüsszeli bíróságok nem-kizárólagos joghatóságának.

 

Záró rendelkezések

 

Panaszkezelési irányelvünk

 

Lehetőség szerint mielőbb megoldjuk a hozzánkbejelentett és orvosolható problémákat. Ha Ön nem elégedett a válasszal, vagy a kínált megoldással, forduljon hozzánk az alábbi címen.

 

Kapcsolat

 

Részletesebb tájékoztatásért, vagy ha ezen ÁSZF-fel kapcsolatban kérdései vannak, kérjük forduljon az EDAA-hoz e-mailben: privacy@edaa.eu

A szervezetünk az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA)
A székhelyünk címe: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brussels
A vállalatunk cégjegyzékszáma BE 0846.790.105

Adószámunk: BE 0846.790.105