Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Jelen szerződési feltételek az EDAA és az Ön között fennálló jogviszonyt szabályozzák a YourOnlineChoices honlap használata során, és amikor elfogadja a YourOnlineChoices preferencia sütit.

 

Az EDAA brüsszeli székhellyel rendelkező nonprofit társaság (AiSBL), cégjegyzékszáma BE 0846.790.105. Székhelyünk címe: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brussels.

 

A YourOnlineChoices honlap az alábbi címeken elérhető: www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ és www.youronlinechoices.com/uk/. A YourOnlineChoices weboldalra közvetlenül is eljuthat harmadik felek weboldalán található hivatkozáson keresztül, vagy az OBA ikonra történő kattintással érheti el.  Az OBA ikon így néz ki: , és a weboldalakon megjelenő reklámokban vagy azok közelében gyakran látható.

 

Jelen szerződési feltételekben a „mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezések ránk, az EDAA-ra utalnak; míg az „Ön” és az „Öné” szavak pedig Önt vagy más olyan személyt jelölnek, aki belép a YourOnlineChoices honlapra, vagy a böngészőjén vagy más eszközén keresztül a YourOnlineChoices honlapon található fogyasztói választási platformon az online viselkedésalapú reklámozással kapcsolatban kiválaszt valamit, vagy (vállalatok esetében) a látogatói választás során elfogadja a preferencia sütit.

 

Olvassa el adatvédelmi irányelvünket is: https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy, amely a jelen általános szerződési feltételek részét képezi.

 

Az Ön YourOnlineChoices preferenciái

 

A YourOnlineChoices weboldal egyik fő funkciója az, hogy az Ön preferenciáit közvetítse a viselkedésalapú reklámokkal kapcsolatban a résztvevő vállalatok számára. Felismerjük az Ön preferenciáit, és továbbadjuk ezeket a hirdetési hálózatoknak, valamint a YourOnlineChoices platform https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices oldalán felsorolt egyéb résztvevő tagvállalatoknak.

 

A YourOnlineChoices honlap használatának érdekében szükséges, hogy minden egyes résztvevő vállalat sütit, úgynevezett preferencia sütit helyezzen el az Ön webböngészőjében, így megjegyezhetjük kiválasztásait. A sütikkel kapcsolatban részletes tájékoztatás az adatvédelmi irányelvünkben található: https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Amennyiben más számítógépen vagy böngésző segítségével használja a YourOnlineChoices weboldalt, vagy kitörli/elutasítja sütijeit, nem tudjuk megjegyezni preferenciáit, és ezek ismételt kiválasztásához vissza kell térnie a YourOnlineChoices honlapra. Továbbá a YourOnlineChoices honlap nem működik megfelelően, ha böngészője úgy van beállítva, hogy letiltja a sütiket, mivel kiválasztásai a preferencia sütik használata nélkül nem menthetők el.

 

Bár minden észszerű üzleti lépést megteszünk annak biztosítására, hogy a YourOnlineChoices honlapon tett kiválasztásait a honlapon felsorolt érintett vállalatoknak a kiválasztás időpontjában továbbítsuk, a YourOnlineChoices honlapot a „jelenlegi” és „rendelkezésre álló” formájában biztosítjuk, és nem teszünk olyan kijelentést, illetve nem vállalunk semmiféle jótállást, feltételt, garanciát vagy egyéb kikötést arra vonatkozólag, hogy az Ön kiválasztása érvényben lesz vagy érvényben marad. Amennyiben kiválasztásai nem bizonyulnak hatékonynak, akkor a https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint weboldalon keresztül tehet panaszt és kérhet jogorvoslatot.

 

Az Ön kötelezettségei

 

Önnek megfelelő magatartást kell tanúsítania, és a YourOnlineChoices honlapot minden vonatkozó jogszabálynak és rendelkezésnek megfelelően kell használnia, valamint olyan módon, ami egy értelmes, felelősségteljes és körültekintő természetes személytől elvárható.

 

Nem használhatja a YourOnlineChoices honlapot, vagy nem engedheti meg a YourOnlineChoices honlap használatát:

(a)           jogellenes vagy illegális tevékenységek céljára, vagy bűncselekmény és/vagy szabálysértés elkövetése céljából;

 

(b)           illegális, helytelen, obszcén, erkölcstelen, becsületsértő, rágalmazó, fenyegető, támadó, nem kívánt vagy kéretlen jellegű bármilyen kommunikáció céljára, vagy bosszantó, zavaró vagy szükségtelen kényelmetlenséget keltő, vagy a közrendet és/vagy a közerkölcsöt sértő kommunikáció céljára, vagy a faji gyűlöletkeltést tiltó bármely hatályos jogszabály megsértésével;

 

(c)           semmi olyan tevékenység céljára, amely sérti a többi ügyfél/előfizető vagy harmadik felek személyes adatainak védelmével vagy általában az adatvédelemmel kapcsolatos jogait; és

 

(d)           vírusok vagy más kértékony malware terjesztésére, vagy bármi olyan módon, amely akadályozza a kommunikációt vagy az adattárolást, vagy egyéb módon kárt okoz és rongálja a YourOnlineChoices weboldalt, vagy korlátozza vagy rontja a YourOnlineChoices weboldal használatát vagy kapacitását más felhasználók vagy harmadik felek számára, beleértve a weboldal felesleges túlterhelését nagy, nem kéretlen adatforgalmi folyamatokkal (elárasztás, spamming stb.).

 

Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a bennünket és a licencadóinkat megillető szellemi tulajdonjogokat (korlátozás nélkül, beleértve a szerzői jogokat, a védjegyeket, a szabadalmakat, a formatervezési minta tekintetében fennálló oltalmi jogokat és az adatbázisokhoz fűződő jogokat).

 

Igény esetén Ön kártalanít és kármentesít bennünket minden olyan kötelezettség, kár, költség, igény vagy kiadás tekintetében (beleértve az észszerű jogi költségeket és kiadásokat is), amelyekről megállapítást nyert, hogy az e szakasz szerinti kötelezettségeinek megsértése következményeként merültek fel.

 

Amennyiben tudomására jut, hogy a YourOnlineChoices weboldal sérti az Ön szellemi tulajdonjogait, tulajdonosi jogait vagy bármilyen más jogát, akkor haladéktalanul értesítsen bennünket az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

 

Hivatkozások

 

A YourOnlineChoices weboldalon található egyes hivatkozások lehetővé teszik az olyan weboldalakhoz történő csatlakozást, melyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt.  Az EDAA ezeket a hivatkozásokat csupán kényelmi szempontból teszi elérhetővé. A hivatkozás megjelenése nem jelenti az adott weboldal EDAA általi jóváhagyását, és az EDAA egyik hivatkozott weboldal tartalmáért sem felelős. Ön saját kockázatára lép ezekre az oldalakra.

 

A felelősség korlátozása és kizárása

 

Az EDAA kifejezetten kizár minden további, jogszabályból, szerződésből eredő, vagy vagy egyéb alapon fennálló nyilatkozatot, szavatosságot, feltételt vagy egyéb rendelkezést, legyen az akár kifejezett, vagy beleértett, többek között beleértve a megfelelő minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra és a megfelelő gondosság és szakképzettség biztosítására vonatkozó kellék- vagy egyéb szavatosságot vagy feltételt.

 

Az alábbi kivételektől eltekintve az EDAA elhárít minden felelősséget, és nem vállal szerződéses, magánjogi vétkes cselekményből (többek között hanyagságból) eredő, jogszabályi kötelezettségeken, előszerződésen vagy egyéb nyilatkozatokon alapuló felelősséget (kivéve a csalárd megtévesztést), vagy a YourOnlineChoices weboldalból vagy jelen feltételek vonatkozásában más módon felmerülő, vagy ezekkel kapcsolatos felelősséget az alábbiak tekintetében: (a) következményes, közvetett vagy különleges kár és veszteség; (b) a goodwill vagy a jó hírnév elvesztése; vagy (c) bármilyen gazdasági veszteség (beleértve az elmaradt jövedelmet, hasznot, szerződéseket, üzletet vagy feltételezett megtakarítást), mindegyik esetben függetlenül attól, hogy esetlegesen tájékoztatást kapott az ilyen veszteség vagy kár lehetőségéről, illetve függetlenül a felmerülés módjától.

 

Az alábbiakban foglaltak kivételével az EDAA magánjogi vétkes cselekményből (többek között hanyagságból) eredő, jogszabályi kötelezettségeken, előszerződésen vagy egyéb nyilatkozatokon alapuló felelőssége (kivéve a csalárd megtévesztést), vagy egyébként az e szerződésből eredő, vagy ezzel és ennek bármely részvével kapcsolatos felelősség tekintetében , beleértve a végrehajtását és a teljesítését is, bármely egyedi esetben vagy esetek sorozatában (függetlenül attól, hogy egymással összefüggnek vagy esetleg nem állnak összefüggésben), amelyek bármely 12 hónapos időszakban fordultak elő – öt euróra korlátozódik.

 

A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy nem korlátozhatja a felelősséget olyan haláleset vagy személyi sérülés vonatkozásában, amely bármely fél, vagy megbízottai, vagy alkalmazottai kötelezettségeik ellátása során felmerülő hanyagságából ered, illetve nem zárja ki, vagy nem korlátozza adott fél a hatályos jogszabályok szerint ki nem zárható felelősségét.

 

Általános feltételek

 

Vis maior: vis maior bármilyen olyan esemény, ami az észszerű ellenőrzési körünkön kívül áll.  Amennyiben jelen szerződéses feltételeinkből eredő kötelezettségeink teljesítése vis maior esemény miatt nem lehetséges vagy késedelmet szenved, a vis maior események időtartamára ezen kötelezettségek felfüggesztésre kerülnek.

 

Engedményezés és alvállalkozás: Ön nem jogosult arra, hogy a jelen szerződéses feltételekből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit részben vagy teljes egészében átruházza, átadja, ezekkel mást bízzon meg, vagy ezekre mást hatalmazzon fel.

 

Jogviszony: Jelen szerződési feltételek egyetlen rendelkezése sem tekinthető olyannak, amely az Ön részéről és a mi részünkről partnerkapcsolatot, közös vállalkozást vagy munkaszerződést hoz létre, vagy bármilyen felhatalmazást nyújt Önnek a jelen szerződési feltételekben kifejezetten rögzítetteken túlmenően, illetve nem tekinthető úgy, hogy bármilyen megbízási jogviszonyt hozne létre közöttünk..

 

Teljes szerződés: Ön megerősíti, hogy jelen feltételek a közöttünk fennálló teljes szerződést és megállapodást képezik, és jelen szerződési feltételek az annak tárgyát képező kérdésekben közöttünk létrejött minden korábbi megállapodás, egyezség és szerződés helyébe lépnek. Ön megerősíti, hogy nem támaszkodik az ezen feltételekben kifejezetten rögzítetteken kívül semmilyen más nyilatkozatra, kijelentésre vagy megállapodásra, és kifejezetten nem rögzített nyilatkozat, kijelentés vagy megállapodás alapján jogorvoslati lehetősége nem áll fenn, kivéve, ha az adott nyilatkozat, kijelentés vagy megállapodás megtétele csalárd módon történt.

 

Jogfeladás: Amennyiben bármelyik fél nem érvényesíti, vagy késedelmesen érvényesíti az ezen szerződési feltételek alapján őt megillető bármely jogot, jogkört vagy jogorvoslatra vonatkozó jogosultságot, ez nem minősül jogfeladásnak az adott jog, jogkör vagy jogorvoslatra vonatkozó jogosultság tekintetében, valamint bármilyen jog, jogkör vagy jogorvoslatra vonatkozó jogosultság részünkről történő bármilyen egyedi vagy részleges érvényesítése nem zárja ki bármely más jog, jogkör vagy jogorvoslatra vonatkozó jogosultság részünkről történő bármilyen későbbi érvényesítését.

 

Részleges érvénytelenség: Amennyiben jelen szerződési feltételek bármely rendelkezését bármely bíróság vagy illetékes hatóság érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja bármely joghatóságban, adott rendelkezést úgy kell tekinteni, mint ami nem képezi jelen szerződési feltételek részét, és ez nem befolyásolja jelen szerződési feltételek fennmaradó részének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát, illetve nem befolyásolja az érvénytelennek talált rendelkezés bármely más joghatóságban fennálló érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát.

 

Az idő jelentősége: Az idő nem lényeges elem, kivéve, ha alkalmazása kifejezetten előírásra kerül.

 

Harmadik felek jogai: Jelen szerződési feltételek semmilyen módon nem hoznak létre vagy biztosítanak jogokat vagy egyéb előnyöket a jelen szerződési feltételekben szereplő feleken túlmenően senki részére, sem az 1999. évi szerződésekről (harmadik felek jogai) szóló törvény alapján, sem egyéb módon.

 

Vegyes rendelkezések: A felek jelen szerződési feltételek szerinti jogai és jogorvoslati lehetőségei halmozódnak, és hozzáadódnak a törvények szerint biztosított jogokhoz és jogorvoslati lehetőségekhez.  Jelen szerződési feltételek minden módosítása írásban, a felek egyetértésével rögzítendő. Jelen szerződési feltételek több példányban és elektronikus úton is aláírható.

 

Irányadó jog: Jelen szerződési feltételek a belga jog szerint értelmezendők, és az egyes felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a brüsszeli bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.

 

Záró rendelkezések

 

Panaszkezelési irányelvünk

 

Lehetőség szerint mielőbb megoldunk minden részünkre jelentett és orvosolható problémát.  Ha Ön nem elégedett a válasszal vagy a kínált megoldással, forduljon hozzánk az alábbi címen.

 

Kapcsolat

 

Részletesebb tájékoztatásért, vagy a jelen szerződési feltételekkel kapcsolatos kérdéseivel, kérjük, forduljon az EDAA-hoz e-mailben: privacy [kukac] edaa.eu

 

Szervezetünk az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA)


Székhelyünk címe: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brussels


Cégjegyzékszámunk: BE 0846.790.105

 

Adószámunk: BE 0846.790.105