Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

 

Dette er de vilkår og betingelser, der er bestemmende for forholdet mellem EDAA og dig, når du bruger webstedet YourOnlineChoices eller accepterer præferencecookien for YourOnlineChoices.

 

EDAA er en almennyttig forening (AiSBL), der er hjemhørende i Bruxelles og har firmaregistreringsnummer BE 0846.790.105. Vores vedtægtsmæssige hjemsted er Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruxelles.

 

YourOnlineChoices-webstedet er tilgængeligt på www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ and www.youronlinechoices.com/uk/. Du kan besøge YourOnlineChoices-webstedet direkte via et link fra en tredjeparts websted eller via OBA-ikonet.  OBA-ikonet ser sådan ud , og du vil tit se det i eller omkring de reklamer, som du ser på websteder.

 

I disse vilkår betyder “vi” eller “os” eller “vores” os, EDAA; og “dig” og “din” betyder dig og enhver anden person, der tager adgang til YourOnlineChoices-webstedet eller træffer et valg vedrørende adfærdsbaseret onlineannoncering via brugervalgsplatformen på YourOnlineChoices gennem din browser eller enhed, eller (for virksomheders vedkommende) accepterer en præferencecookie, når en besøgende træffer et valg.

 

Du bør også gennemgå vores politik vedrørende beskyttelse af personoplysninger https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy, der gælder i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser.

 

Dine YourOnlineChoices-præferencer

 

En nøglefunktion på YourOnlineChoices-webstedet er at give deltagende virksomheder dine præferencer i relation til adfærdsbaseret onlineannoncering. Vi anerkender dine præferencer og videresender dem til reklamenetværkene og andre deltagende virksomheder, der som medlemmer er anført på YourOnlineChoices-platformens hjemmeside https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

For at kunne bruge YourOnlineChoices-webstedet skal alle deltagende virksomheder lægge en cookie i din webbrowser, præferencecookien, så vi kan huske dine valg. Oplysninger om cookies findes på vores webside om beskyttelse af personoplysninger https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Hvis du anvender YourOnlineChoices-webstedet ved hjælp af en anden computer eller webbrowser, eller rydder/sletter dine cookies, vil vi ikke være i stand til at huske dine præferencer. Så skal du gå tilbage til YourOnlineChoices-webstedet for at vælge dine præferencer på ny. YourOnlineChoices-webstedet vil desuden ikke virke rigtigt, hvis din browser er indstillet til at blokere cookies, da dine præferencer ikke kan gemmes uden brug af præferencecookien.

 

Selvom vi vil bestræbe os mest muligt på at videregive dine præferencer, der er angivet på YourOnlineChoices-webstedet, til de relevante virksomheder, der er opført på webstedet på det tidspunkt, hvor dine præferencer angives, leveres YourOnlineChoices-webstedet “som det er” og “som det er disponibelt” og vi fremsætter ingen erklæringer, garantier, betingelser eller andre vilkår om, at dine valg virker eller fortsat vil virke. Hvis dine valg viser sig ikke at virke, kan du indgive en klage og søge erstatning på webstedet https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Dine forpligtelser

 

Din adfærd og brug af YourOnlineChoices-webstedet skal være i overensstemmelse med alle gældende love og forskrifter og foregå på en måde, der måtte forventes af en rimelig, ansvarlig og omhyggelig person.

 

Du må ikke bruge YourOnlineChoices-webstedet eller lade YourOnlineChoices-webstedet blive brugt til:

(a)           ulovlige aktiviteter eller til at begå kriminelle handlinger og/eller aktiviteter,

 

(b)           enhver form for kommunikation af ulovlig, upassende, uanstændig, usømmelig, injurierende, ærekrænkende, truende, fornærmende, uønsket eller uopfordret art eller som giver anledning til irritation, bekymring eller unødvendig angst eller krænker den offentlige orden og/eller offentlig anstændighed eller enhver relevant lovgivning vedrørende racehad,

 

(c)            enhver aktivitet, der måtte krænke privatlivets fred eller databeskyttelsesrettigheder for andre kunder/abonnenter eller tredjeparter og

 

(d)           distribuere vira eller anden malware eller på nogen måde forstyrre kommunikation eller datalagring eller på anden måde forårsage skade eller ødelæggelse på YourOnlineChoices-webstedet eller begrænse eller forringe YourOnlineChoices-webstedets anvendelse eller kapacitet for andre brugere eller tredjepart, herunder ved at forårsage unødig overbelastning af webstedet gennem store, uberettigede datatrafikstrømme (oversvømmelse, spamming osv.).

 

Du forpligter dig til at overholde de intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder, uden begrænsning, ophavsret, varemærker, patenter, designrettigheder og databaserettigheder), der tilhører os eller vores licensgivere.

 

Du skal holde os skadesløse over for påkrav om enhver form for ansvar, skader, udgifter, krav eller omkostninger (herunder rimelige retsomkostninger og udgifter), der vurderes at være opstået som følge af et brud på forpligtelserne i dette afsnit fra din side.

 

Hvis du opdager, at YourOnlineChoices-webstedet krænker dine immaterielle rettigheder, ejendomsret eller andre rettigheder, skal du hurtigst muligt underrette os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor.

 

Links

 

Nogle links på YourOnlineChoices-webstedet vil gøre dig i stand til at få forbindelse til websteder, som vi ikke har kontrol over. EDAA stiller udelukkende disse links til rådighed som en service. Det, at der forekommer et link, indebærer ikke nogen godkendelse fra EDAA’s side, og EDAA er heller ikke ansvarlig for indholdet på et forbundet websted. Du tager adgang til dem på egen risiko.

 

Begrænsninger og undtagelser fra erstatningspligt

 

EDAA fraskriver sig udtrykkeligt alle supplerende erklæringer, garantier, betingelser eller andre vilkår, udtrykkelige eller underforståede ved lov, sikkerhedsstillelse eller på anden vis, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier og betingelser, herunder betingelser angående tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller rimelig omhu og formåen.

 

Bortset fra hvad der er angivet nedenfor, fraskriver EDAA sig ethvert ansvar, herunder for kontrakt, erstatning (herunder, uden begrænsning, uagtsomhed), lovmæssig pligt, forudgående kontrakt eller andre erklæringer (bortset fra svigagtigt vildledende oplysninger) eller andet, der måtte være opstået fra eller i forbindelse med YourOnlineChoices-webstedet og disse vilkår og betingelser for: (a) følgeskader, indirekte eller særlige tab eller skade (b) ethvert tab af goodwill eller omdømme eller (c) økonomiske tab (herunder tab af indtægter, overskud, kontrakter, forretning eller forventet opsparing), i hvert tilfælde uanset om der foreligger oplysning om muligheden for sådant tab eller skade, og uanset hvordan det måtte være opstået.

 

Medmindre andet er angivet nedenfor, er EDAAs maksimale ansvar for kontrakt, erstatning (herunder uden begrænsning, uagtsomhed), lovpligtig told, forudgående kontrakt eller andre erklæringer (bortset fra svigagtigt vildledende oplysninger) eller på anden måde opstået ud fra eller i forbindelse med denne aftale og dens enkelte dele, herunder dens gennemførelse og resultater, skal for en eller flere begivenheder eller række af begivenheder (uanset om de er tilknyttet eller ej), der finder sted inden for en periode af tolv måneder, være begrænset til 5 euro.

 

Intet i denne aftale udelukker eller begrænser erstatningsansvar for død eller personskade, der skyldes uagtsomhed fra en af parternes eller deres agenters eller ansattes side i forbindelse med udøvelsen af deres pligter, eller udelukker eller begrænser ethvert ansvar for en part, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov.

 

Generelle vilkår

 

Force majeure: En force majeure-begivenhed er enhver begivenhed, som vi ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over. Hvis en force majeure-begivenhed giver anledning til et svigt eller en forsinkelse i vores udførelse af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, vil disse forpligtelser være suspenderet under hele force majeure-begivenhedens varighed.

 

Tildeling og underentreprise: Du må ikke tildele, overføre, pålægge eller licensere alle eller dele af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser til nogen anden part.

 

Forhold: Intet i disse vilkår og betingelser anses for at oprette et partnerskab eller joint venture eller en ansættelseskontrakt af nogen art mellem dig og os, og de skal heller ikke anses for at tildele nogen myndighed, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i vilkårene og betingelserne, eller oprette et agentur mellem dig og os.

 

Hele aftalen: Du bekræfter, at disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen og forståelsen med os, og at den erstatter alle tidligere aftaler, ordninger og forståelser mellem dig og os vedrørende det emne, som vilkårene og betingelserne vedrører. Du bekræfter, at du ikke har påberåbt dig nogen udtalelse, erklæring eller forståelse, der ikke er en udtrykkelig bestemmelse i disse vilkår og betingelser, og at du ikke har noget retsmiddel i forbindelse med nogen erklæring, repræsentation eller forståelse, som ikke er en udtrykkelig bestemmelse, medmindre den er fremsat på svigagtig vis.

 

Dispensation: Ingen svigt eller forsinkelse af nogen parts udøvelse af nogen ret, myndighed eller retsmiddel under disse vilkår og betingelser vil udgøre et afkald på denne eller nogen anden ret, myndighed eller retsmiddel, og ingen enkeltstående eller delvis udøvelse fra vores side af nogen ret, myndighed eller retsmiddel udelukker enhver videre udøvelse af enhver anden ret, myndighed eller retsmiddel fra vores side.

 

Ophævelse: I det omfangen domstol eller kompetent myndighed finder, at en vilkårlig bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af en jurisdiktion eller kompetente myndigheder, betragtes denne bestemmelse ikke som en del af disse vilkår og betingelser, og den påvirker ikke gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af resten af disse vilkår og betingelser, og den påvirker heller ikke gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af denne bestemmelse i nogen anden jurisdiktion.

 

Tidsmæssige hensyn: Tiden skal ikke være af betydning, medmindre det er udtrykkeligt angivet.

 

Tredjeparters rettigheder Intet i disse vilkår og betingelser må skabe eller overdrage nogen rettigheder eller andre fordele, hvad enten det er i henhold til kontraktloven (tredjemands rettigheder) af 1999 eller på anden måde til fordel for andre personer end de parter, der indgår disse vilkår og betingelser.

 

Diverse: Parternes rettigheder og retsmidler i henhold til disse vilkår og betingelser er kumulative og supplerer eventuelle rettigheder og retsmidler, som loven foreskriver. Alle variationer af disse vilkår og betingelser skal udfærdiges på skrift og accepteres af parterne. Disse vilkår og betingelser kan udfærdiges i genpart og i elektronisk format.

 

Gældende lov: Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med belgisk lovgivning, og begge parter underkaster sig hermed uigenkaldeligt den ikke-eksklusive kompetence, som udøves af domstolene i Bruxelles.

 

Endelige bestemmelser

 

Vores klagepolitik

 

Vi vil hurtigst muligt løse eventuelle problemer, der er rapporteret til os, og som vi er i stand til at afhjælpe. Hvis du ikke er tilfreds med svaret eller den fremlagte løsning, skal du kontakte os på nedenstående adresse.

 

Kontakt os

 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål om disse betingelser, bedes du kontakte EDAA via e-mail på: privacy [at] edaa.eu

 

Vi er European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Vores vedtægtsmæssige hjemsted er Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruxelles
Vores firmaregistreringsnummer er BE 0846.790.105

 

Vores momsnummer er BE 0846.790.105