Almindelige betingelser

Almindelige betingelser

 

Disse almindelige betingelser regulerer forholdet mellem EDAA og dig, når du bruger YourOnlineChoices websted eller accepterer YourOnlineChoices præferencecookie.

 

EDAA er en non-profit forening (AISBL), der har base i Bruxelles og har virksomhedsnummer BE 0846.790.105. Vores hjemsted ligger i Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Bruxelles.

 

YourOnlineChoices websted findes på www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/den/ og www.youronlinechoices.com/den/. Du kan besøge YourOnlineChoices websted direkte via et link fra en tredjeparts websted eller via OBA-ikonet. OBA-ikonet ser sådan ud , og du kan ofte se det i eller omkring reklamer, du ser på websider.

 

I disse almindelige betingelser betyder udtrykkene “vi” eller “os” eller “vores” os, EDAA, og “du” og “dig” og “din” betyder dig eller den, der via din browser eller enhed går ind på YourOnlineChoices websted eller foretager et valg med hensyn til online adfærdsbaseret annoncering gennem platformen for forbrugernes valg på YourOnlineChoices eller accepterer en præferencecookie gennem et valg som besøgende.

 

Du kan læse mere om vores regler om behandling af personoplysninger på https://www.youronlinechoices.com/den/vi-beskytter-dine-personlige-oplysninger, som vil finde anvendelse som en del af disse almindelige betingelser.

 

Dine YourOnlineChoices præferencer

 

En vigtig funktion på YourOnlineChoices websted er at oplyse de deltagende virksomheder om dine præferencer i forhold til online adfærdsbaseret annoncering. Vi anerkender dine præferencer, og vi bringer dem videre til de reklamenetværk og andre deltagende medlemsvirksomheder, der er opregnet på YourOnlineChoices platformside https://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg.

 

For at kunne bruge YourOnlineChoices webstedet er det nødvendigt for hver enkelt deltagende virksomhed at placere en cookie på din webbrowser, præferencecookien, så vi kan huske dine valg. Nærmere oplysninger om cookies kan findes i vores regler om personoplysninger på https://www.youronlinechoices.com/den/vi-beskytter-dine-personlige-oplysninger. Hvis du bruger YourOnlineChoices websted ved hjælp af en anden computer eller browser, eller rydder/sletter dine cookies, vil vi ikke være i stand til at huske dine præferencer, og du bør så gå tilbage til YourOnlineChoices websted for at angive dine præferencer igen. Endvidere vil YourOnlineChoices websted ikke fungere korrekt, hvis din browser er indstillet til at blokere cookies, idet dine præferencer ikke kan gemmes uden brug af præferencecookien.

 

Selvom vi vil udfolde rimelige forretningsmæssige bestræbelser på at videregive de præferencer, du har angivet på YourOnlineChoices websted, til de relevante virksomheder, der er opført på webstedet på det tidspunkt, dine præferencer angives, stilles YourOnlineChoices websted til rådighed som “som det er og forefindes”, og vi giver ingen tilsikringer, garantier eller tilsvarende for, at dine valg vil være eller forblive effektive. Hvis dine valg viser sig ikke at være effektive, kan du indgive en klage og søge dette afhjulpet gennem webstedet https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Dine forpligtelser

 

Du skal udvise en adfærd, og du skal bruge YourOnlineChoices websted på en måde, der er i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser, og som kan forventes af en fornuftig, ansvarlig og påpasselig person.

 

Du må ikke bruge YourOnlineChoices websted, eller tillade at YourOnlineChoices websted bliver brugt, til:

(a) ulovlige eller illegale aktiviteter eller til strafbare handlinger og/eller aktiviteter;
 

(b) nogen form for kommunikation af en art, der er ulovlig, upassende, uanstændig, usømmelig, injurierende, ærekrænkende, truende, stødende, uønsket eller uopfordret, eller som giver anledning til ubehag, frygt eller unødvendig angst eller krænkelse af den offentlige orden og/eller den offentlige anstændighed eller gældende lovgivning om racehad;

 

(c) nogen aktivitet, der kan krænke privatlivets fred eller rettigheder vedrørende databeskyttelse for andre kunder/abonnenter eller tredjeparter; eller

 

(d) at distribuere virus eller anden malware eller på nogen måde at forstyrre kommunikation eller datalagring eller på anden måde forårsage skade eller ødelæggelse på YourOnlineChoices websted eller begrænse eller forringe brugen eller kapaciteten af YourOnlineChoices website for andre brugere eller tredjeparter, herunder ved at skabe unødig overbelastning af websiden gennem store, uberettigede strømme af datatrafik (flooding, spam og lign.).

 

Du forpligter dig til at respektere immaterielle rettigheder (herunder uden begrænsninger, ophavsrettigheder, varemærker, patenter, designrettigheder og rettigheder til databaser), der tilhører os eller vores licensgivere.

 

Du skal efter påkrav yde erstatning og holde os skadesløse i forhold til ethvert ansvar, enhver skade, udgift, ethvert krav og enhver fastsat omkostning (herunder rimelige procesomkostninger og udgifter), der udspringer af enhver krænkelse fra din side af forpligtelserne i dette afsnit.

 

Skulle du blive opmærksom på, at YourOnlineChoices websted krænker dine immaterielle rettigheder, enerettigheder eller andre rettigheder, bør du underrette os om det via de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor.

 

Links

 

Nogle links på YourOnlineChoices websted vil give dig mulighed for at opnå forbindelse med websteder, der ikke er under vores kontrol. EDAA stiller kun disse links til rådighed som en service. Forekomsten af et link er ikke ensbetydende med en godkendelse fra EDAAs side, ligesom EDAA heller ikke er ansvarlig for indholdet af noget websted, hvortil der er linket. Du går ind på dem på egen risiko.

 

Begrænsninger og udelukkelser af ansvar

 

EDAA fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for alle videregående tilkendegivelser, garantier, betingelser eller andre vilkår, udtrykkelige eller stiltiende, i henhold til lov, accessoriske eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, indfortolkede garantier, betingelser eller andre vilkår for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller rimelig omhu og dygtighed.

 

Med undtagelse af nedenstående fraskriver EDAA sig alt ansvar og er ikke ansvarlig i eller uden for kontrakt (herunder, uden begrænsning, for uagtsomhed), lovbestemt pligt, forkontrakt eller andre tilkendegivelser (bortset fra svigagtige vildledende oplysninger) eller på anden måde, der udspringer af eller har forbindelse med YourOnlineChoices websted og disse almindelige betingelser, for: (a) følgeskader, indirekte eller videregående tab eller skade, (b) ethvert tab af goodwill eller omdømme, eller (c) eventuelle økonomiske tab (herunder tab af indtægter, overskud, kontrakter, omsætning eller forventede besparelser), i alle tilfælde uanset om der oplyst er om muligheden for sådanne tab eller skader, og uanset hvordan de er indtrådt.

 

Med undtagelse af nedenstående er EDAAs maksimale ansvar i og uden for kontrakt (inklusive, uden begrænsning, for uagtsomhed), lovbestemt pligt, forkontrakt eller andre tilkendegivelser (bortset fra svigagtige vildledende oplysninger) eller på anden måde, der udspringer af eller har forbindelse med denne aftale, og hver enkelt del af den herunder dens gennemførelse og resultater, i forhold til en eller flere begivenheder eller serier af begivenheder (uanset om de har indbyrdes forbindelse eller ikke har det), der finder sted inden for en tolv -måneders periode, begrænset til 5 euro.

 

Intet i denne aftale udelukker eller begrænser ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed udvist af nogen af parterne eller deres agenter eller medarbejdere, der handler i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, eller udelukker eller begrænser noget ansvar for en part, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov.

 

Generelle bestemmelser

 

Force majeure:En force majeure-begivenhed betyder enhver begivenhed, som vi ikke i rimelig grad er herre over. Hvis et tilfælde af force majeure giver anledning til manglende eller forsinket opfyldelse fra vores side af vores forpligtelser i henhold til disse almindelige betingelser, suspenderes disse forpligtelser, så længe der foreligger force majeure.

 

Overdragelse og underleverancer: Du må ikke overdrage, overføre, behæfte eller licensere dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse almindelige betingelser eller nogen del heraf til nogen anden part.
 

Retsforhold: Intet i disse almindelige betingelser kan anses for at skabe et partnerskab eller joint venture eller ansættelsesforhold af nogen art mellem dig og os, og intet kan anses for at give nogen bemyndigelse, som ikke udtrykkeligt er fastsat i betingelserne, eller at skabe noget agentforhold mellem dig og os.

 

Hele aftalen:Du bekræfter, at disse almindelige betingelser indeholder hele aftalen og forståelsen med os, og at de erstatter alle tidligere aftaler, ordninger og forståelser mellem dig og os i forhold til genstanden for betingelserne. Du bekræfter, at du ikke handler i tillid til nogen udtalelse, erklæring eller forståelse, der ikke er en udtrykkelig del af disse almindelige betingelser, og at du ikke kan støtte ret på nogen udtalelse, erklæring eller forståelse, som ikke er udtrykkeligt anført, medmindre der er handlet svigagtigt.

 

Afkald på rettigheder: Manglende eller forsinket udøvelse fra en parts side af nogen ret eller beføjelse i henhold til disse almindelige betingelser udgør ikke et afkald på denne eller nogen anden ret eller beføjelse, ligesom en enkeltstående eller delvis udøvelse fra vores side af en ret eller beføjelse ikke udelukker vores yderligere udøvelse af enhver anden ret eller beføjelse.

 

Adskillelighed: I det omfang, en bestemmelse i disse almindelige betingelser af en domstol eller kompetent myndighed findes at være ugyldig, ulovlig eller ikke at kunne håndhæves i en jurisdiktion, anses denne bestemmelse for ikke at være en del af disse betingelser, og dette forhold påvirker ikke gyldigheden, lovligheden eller retskraften af resten af de almindelige betingelser, ligesom det ikke påvirker gyldigheden, lovligheden eller retskraften af den pågældende bestemmelse i nogen anden jurisdiktion.

 

Tidsfaktorens betydning: Tidsfaktoren er ikke af væsentlig betydning, medmindre det er udtrykkeligt anført, at dette skal være gældende.

 

Tredjeparts rettigheder: Intet i disse almindelige betingelser skaber eller tillægger nogen rettigheder eller andre fordele, være sig i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på anden måde, for nogen anden end parterne i disse almindelige betingelser.

 

Forskellige bestemmelser: Parternes rettigheder og beføjelser i henhold til disse almindelige betingelser gælder i tillæg til og ud over rettigheder og beføjelse ifølge lov. Enhver ændring af disse almindelige betingelser skal være skriftlig og accepteret af parterne. Disse almindelige betingelser kan gennemføres på grundlag af kopi og via elektronisk skrift.

 

Anvendelig lov: Disse almindelige betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med belgisk lov, og enhver part underkaster sig hermed uigenkaldeligt ikke-eksklusiv kompetence for domstolene i Bruxelles.

 

Afsluttende bestemmelser

 

Vores reklamationspolitik

 

Vi vil løse alle problemer, der indberettes til os, og som vi er i stand til at afhjælpe, så hurtigt som muligt. Hvis du ikke er tilfreds med svaret eller den tilbudte løsning, bør du kontakte os på nedenstående adresse.

 

Kontakt os

 

Hvis du vil have mere information, eller hvis du har spørgsmål om disse almindelige betingelser, bedes du kontakte EDAA via e-mail: privacy@edaa.eu

 

Vi er European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Vores hjemsted ligger Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Bruxelles
Vores virksomheds registreringsnummer er BE 0846.790.105

 

Vores momsnummer er BE 0846.790.10