Zmluvné podmienky a ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky

 

Toto sú zmluvné podmienky, ktorými sa riadi vzťah medzi spoločnosťou EDAA a vami pri používaní webovej lokality YourOnlineChoices alebo pri prijatí preferenčného súboru cookie YourOnlineChoices.

 

EDAA je nezisková asociácia (AiSBL) so sídlom v Bruseli, číslo spoločnosti: BE 0846.790.105. Sídlo asociácie: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brusel.

 

Webová lokalita YourOnlineChoices je k dispozícii na adrese www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ a www.youronlinechoices.com/uk/. Webovú lokalitu YourOnlineChoices môžete navštíviť priamo prostredníctvom odkazu z webovej lokality tretej strany alebo prostredníctvom ikony OBA.  Ikona OBA vyzerá takto a často ju vidíte v reklame alebo v jej blízkosti reklamy, ktorú vidíte na webových stránkach.

 

V rámci týchto podmienok znamenajú výrazy „my“ alebo „nás“ alebo „naše“ agentúru EDAA; a výraz „vy“ a „váš“ znamená vy a ktorákoľvek iná osoba, ktorá pristupuje na webovú lokalitu YourOnlineChoices alebo sa rozhoduje v súvislosti s online behaviorálnou reklamou prostredníctvom platformy na výber spotrebiteľa na YourOnlineChoices prostredníctvom svojho prehliadača alebo zariadenia, alebo (v prípade firiem) akceptuje preferenčný súbor cookie podľa výberu návštevníka.

 

Mali by ste si tiež prečítať naše zásady ochrany osobných údajov https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy, ktoré sa uplatňujú ako súčasť týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Vaše preferencie YourOnlineChoices

 

Jednou z kľúčových funkcií webovej lokality YourOnlineChoices je poskytnúť zúčastneným spoločnostiam vaše preferencie týkajúce sa on-line behaviorálnej reklamy. Berieme na vedomie vaše preferencie a postupujeme ich do reklamných sietí a na  ďalšie zúčastnené členské spoločnosti, ktoré sú uvedené na stránke platformy YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Na používanie webovej lokality YourOnlineChoices je potrebné, aby každá zúčastnená spoločnosť umiestnila do vášho webového prehliadača súbor cookie, preferenčný súbor cookie, aby sme si mohli zapamätať váš výber.  Podrobnosti o súboroch cookie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Ak používate webovú lokalitu YourOnlineChoices pomocou iného počítača alebo webového prehliadača, alebo ak vymažete/odstránite súbory cookie, nebudeme si pamätať vaše preferencie a mali by ste sa vrátiť na webovú lokalitu YourOnlineChoices a znovu si vybrať svoje preferencie. Okrem toho webová lokalita YourOnlineChoices nebude správne fungovať, ak je váš prehliadač nastavený na blokovanie súborov cookie, pretože bez použitia preferenčného súboru cookie nie je možné uložiť vaše preferencie.

 

Aj keď vynaložíme primerané obchodné úsilie na to, aby sme postúpili vaše preferencie vykonané na webovej lokalite YourOnlineChoices príslušným spoločnostiam, ktoré sú uvedené na webovej stránke v čase, keď uskutočníte svoju preferenciu, webovú lokalitu YourOnlineChoices poskytujeme „ako je“ a „ako je dostupná“ a nerobíme žiadne vyhlásenia, záruky a neposkytujeme žiadne podmienky, garancie a ani iné podmienky, že váš výber bude alebo zostane v platnosti.  Ak sa preukáže váš vyber ako neúčinný, môžete podať sťažnosť a požiadať o nápravu prostredníctvom webovej lokality https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Vaše povinnosti

 

Musíte sa správať a musíte používať webovú lokalitu YourOnlineChoices v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi a takým spôsobom, ktorý by sa mohol očakávať od primeraného, zodpovedného a opatrného jednotlivca.

 

Webovú lokalitu YourOnlineChoices nesmiete používať a nesmiete ani dovoliť, aby sa webová lokalita YourOnlineChoices používala na:

(a)           nezákonné alebo protiprávne činnosti alebo na páchanie trestných činov a/alebo činností;

 

(b)           žiadnu formu komunikácie, ktorá má nezákonnú, nesprávnu, obscénnu, nemravnú, urážlivú, hanlivú, urážajúcu, nežiadúcu alebo nevyžiadanú povahu, alebo ktorá spôsobuje obťažovanie, strach alebo zbytočnú úzkosť alebo ktorá porušuje verejný poriadok a/alebo verejnú slušnosť alebo ktorékoľvek platné právne predpisy týkajúce sa rasovej nenávisti;

 

(c)            žiadnu činnosť, ktorá môže porušiť súkromie alebo práva na ochranu údajov iných klientov/účastníkov alebo tretích strán; a

 

(d)           šírenie vírusov alebo iného škodlivého softvéru alebo akýmkoľvek spôsobom narušujúce komunikáciu alebo ukladanie údajov alebo inak spôsobujúce poškodenie alebo zničenie webovej lokality YourOnlineChoices alebo obmedzenie alebo narušenie používania alebo kapacity webovej lokality YourOnlineChoices pre ostatných používateľov alebo tretie strany a vrátane zavinenia zbytočných preťaženie webovej lokality veľkými, neoprávnenými tokmi údajov (záplavy, nevyžiadaná pošta atď.).

 

Zaväzujete sa, že budete rešpektovať práva duševného vlastníctva (vrátane, okrem iného, autorských práv, ochranných známok, patentov, práv na dizajn a práv k databázam), ktoré patria nám alebo našim poskytovateľom licencie.

 

Na požiadanie nás odškodníte a budete nás chrániť pred zodpovednosťou, škodou, nákladmi, nárokmi alebo výdavkami (vrátane primeraných právnych nákladov a výdavkov), ktoré vzniknú v dôsledku vášho porušenia povinností uvedených v tejto časti.

 

Ak viete, že webová lokalita YourOnlineChoices porušuje vaše práva duševného vlastníctva, vlastnícke práva alebo ktorékoľvek iné práva, mali by ste nás o tom okamžite informovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

Odkazy

 

Niektoré odkazy na webovej lokalite YourOnlineChoices vám umožnia prepojenie s webovými lokalitami, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Asociácia EDAA poskytuje tieto prepojenia iba ako pomôcku. Vzhľad odkazu neznamená, že ho asociácia EDAA schválila. Asociácia EDAA nezodpovedá ani za obsah prepojenej webovej lokality.  Pristupujete k nim na vlastné riziko.

 

Obmedzenia týkajúce sa vašej zodpovednosti

 

Asociácia EDAA sa výslovne zrieka všetkých ďalších vyhlásení, záruk, podmienok alebo iných ustanovení, výslovných alebo implikovaných, vyplývajúcich zo zákona, kolaterálne alebo inak, vrátane, okrem iného, implikovaných záruk, podmienok alebo iných ustanovení uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel alebo primeranú starostlivosť a zručnosť.

 

Pokiaľ nie je uvedené nižšie, asociácia EDAA sa zrieka všetkých a nebude zodpovedná zmluvne, hmotnoprávne (vrátane, okrem iného, nedbanlivosti), zo zákona, z predbežnej zmluvy ani na základe iného vyhlásenia (iného ako podvodné nepravdivé vyhlásenie) alebo inak vyplývajúce alebo súvisiace s webovou lokalitou YourOnlineChoices a týmito zmluvnými podmienkami za: a) následné, nepriame alebo osobitné straty alebo škody; b) akúkoľvek stratu dobrého mena alebo povesti; alebo c) akékoľvek ekonomické straty (vrátane straty výnosov, ziskov, zmlúv, obchodu alebo predpokladaných úspor), v každom prípade, či upovedomilo o možnosti takejto straty alebo takéhoto poškodenia a bez ohľadu na to, či k nim došlo.

 

Pokiaľ nie je uvedené inak, maximálna zodpovednosť asociácie EDAA vyplývajúca zo zmluvy, hmotnoprávnej zodpovednosti (vrátane, okrem iného, nedbanlivosti), zákonnej povinnosti, predbežnej zmluvy alebo iného vyhlásenia (iného ako podvodného nepravdivého vyhlásenia) alebo inak vyplývajúca z tejto dohody alebo v jej súvislosti, a každá časť vrátane plnenia, pokiaľ ide o jednu alebo viac udalostí alebo sérií udalostí (či už súvisiacich alebo nesúvisiacich), ku ktorým dôjde v rámci ľubovoľného obdobia dvanástich mesiacov, sa obmedzuje na výšku 5 EUR.

 

Nič v tejto dohode nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť za smrť alebo ujmu na zdraví v dôsledku nedbanlivosti ktorejkoľvek zo strán alebo ich zástupcov alebo zamestnancov konajúcich v rámci svojich povinností, ani nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť strany, ktorá nemôže byť vylúčená podľa platného práva.

 

Všeobecné pojmy

 

Vyššia moc:Udalosť vyššej moci znamená každú udalosť, ktorá je mimo našej primeranej kontroly. Ak z dôvodu vyššej moci dôjde k zlyhaniu alebo oneskoreniu pri plnení našich povinností podľa týchto podmienok a ustanovení, nebudú tieto povinnosti počas trvania udalosti vyššej moci platiť.

 

Postúpenie a subdodávka: Žiadnej strane nesmiete postúpiť, previesť, účtovať ani poskytnúť licenciu na žiadne a ani časť svojich práv/alebo povinností vyplývajúcich z týchto podmienok a ustanovení.

 

Vzťah: Nič z týchto podmienok sa nepovažuje za vytvorenie partnerstva alebo spoločného podniku alebo pracovnej zmluvy akéhokoľvek druhu medzi vami a našou asociáciou a ani sa nepovažuje za udelenie oprávnenia, pokiaľ tak nie je výslovne stanovené v podmienkach a ustanoveniach, a ani nevytvára postavenie agentúry medzi vami a našou asociáciou.

 

Kompletná dohoda:Potvrdzujete, že tieto podmienky a ustanovenia stanovujú úplnú dohodu a dohovor s nami a že nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, dojednania a porozumenia medzi vami a našou asociáciou, ktoré sa týkajú predmetu podmienok a ustanovení.  Potvrdzujete, že ste sa nespoliehate na žiadne tvrdenie, vyhlásenie alebo porozumenie, ktoré nie je výslovným vyjadrením týchto podmienok a že nepoužijete žiadne opravné prostriedky v súvislosti s tvrdením, vyhlásením alebo porozumením, ktoré nie je výslovným pojmom, pokiaľ nebude urobené podvodným spôsobom.

 

Vzdanie sa práv: Žiadne zlyhanie alebo oneskorené uplatnenie práva, právomoci alebo opravného prostriedku ktorejkoľvek zo strán podľa týchto podmienok nebude predstavovať zrieknutie sa tohto alebo akéhokoľvek iného práva, právomoci alebo opravného prostriedku, ani nebude viesť k samostatnému alebo čiastočnému uplatňovaniu ktoréhokoľvek práva, právomoci alebo opravného prostriedku.

 

Nerozdielnosť Pokiaľ ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že je niektoré ustanovenie týchto podmienok a ustanovení neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné v ktorejkoľvek jurisdikcii, toto ustanovenie sa nebude považovať za súčasť týchto podmienok a ustanovení, nebude mať vplyv na platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zvyšku týchto podmienok a nebude mať vplyv ani na platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť tohto ustanovenia v ktorejkoľvek inej jurisdikcii.

 

Doba platnosti Doba nemá zásadný význam, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že sa bude uplatňovať.

 

Práva tretích strán: Nič z týchto podmienok a ustanovení nevytvára ani neudeľuje žiadne práva ani iné výhody, či už v súlade so zákonom o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999, alebo inak, v prospech inej osoby, než sú strany týchto podmienok a ustanovení.

 

Rôzne: Práva a opravné prostriedky strán podľa týchto podmienok a ustanovení sú kumulatívne a dopĺňajú práva a opravné prostriedky stanovené zákonom.  Každá zmena týchto podmienok a ustanovení musí byť v písomnej forme na základe dohody strán. Tieto podmienky a ustanovenia môžu byť vyhotovené v kópii a v elektronickej forme.

 

Rozhodujúce právo Tieto podmienky a ustanovenia sa vykladajú v súlade s belgickými zákonmi a každá strana sa týmto neodvolateľne podrobuje nevýlučnej jurisdikcii súdov v Bruseli.

 

Záverečné ustanovenia

 

Naše reklamačné pravidlá

 

Všetky problémy, ktoré nám budú nahlásené a ktoré dokážeme vyriešiť, vybavíme čo najrýchlejšie. Ak nebudete spokojní s odpoveďou alebo ponúkaným riešením, mali by ste nás kontaktovať na nižšie uvedenej adrese.

 

Kontaktujte nás

 

Ak potrebujete viac informácií alebo ak máte otázky týkajúce sa týchto podmienok a ustanovení, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: privacy [at] edaa.eu

 

Sme Európska interaktívna aliancia digitálnej reklamy (EDAA)
Sídlo asociácie: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brusel
Registračné číslo: BE 0846.790.105

 

IČ DPH: BE 0846.790.105