Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Toto sú obchodné podmienky, ktorými sa riadi vzťah medzi združením EDAA a Vami počas používania webovej stránky YourOnlineChoices alebo akceptovanie preferenčných súborov cookie YourOnlineChoices.

 

EDAA je nezisková organizácia (AiSBL), so sídlom v Bruseli, identifikačné číslo: BE 0846.790.105. Naše sídlo sa nachádza na Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brussels.

 

Webová stránka YourOnlineChoices je k dispozícii na www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/sk/ a www.youronlinechoices.com/sk/. Webovú stránku YourOnlineChoices môžete navštíviť priamo cez odkaz na stránke tretej strany alebo kliknutím na ikonku OBA. Ikonka OBA vyzerá nasledovne: , a často ju budete vidieť v reklame alebo blízko reklamy, ktorú vidíte na našich webových stránkach.

 

Pre účely týchto podmienok výrazy „my“, alebo „nás“ alebo „naše“ znamenajú my, EDAA, a výrazy „Vy“ a „Váš“ znamenajú Vy a všetky ostatné osoby, ktoré majú prístup na stránku YourOnlineChoices, alebo ktoré si vyberajú online behaviorálnu reklamu cez zákaznícku platformu na YourOnlineChoices pomocou Vášho prehliadača alebo zariadenia, alebo ktoré (v prípade spoločností) akceptujú preferenčné súbory cookie cez voľbu návštevníka.

 

Takisto by ste si mali pozrieť aj naše zásady ochrany súkromia na https://www.youronlinechoices.com/sk/ochrana-vasho-sukromia, ktoré sa použijú ako súčasť týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Vaše preferencie YourOnlineChoices

 

Jednou z kľúčových funkcií stránky YourOnlineChoices je poskytovanie Vašich preferencií týkajúcich sa online behaviorálnej reklamy zúčastneným spoločnostiam. Sme si vedomí Vašich preferencií, ktoré odovzdávame reklamným sieťam a iným zúčastneným členským spoločnostiam uvedeným na stránke platformy YourOnlineChoices: https://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba.

 

Ak chcete používať webovú stránku YourOnlineChoices, každá zúčastnená spoločnosť umiestni súbor cookie do Vášho prehliadača, preferenčný súbor cookie, tak, aby sme si mohli zapamätať Vašu voľbu. Podrobnosti o súboroch cookie vo Vašom prehliadači môžete nájsť v našich zásadách o ochrane osobných údajov https://www.youronlinechoices.com/sk/ochrana-vasho-sukromia. Ak používate stránku YourOnlineChoices prostredníctvom iných počítačových alebo webových prehliadačov, alebo ak vymažete/odstránite Vaše súbory cookie, potom si nebudeme môcť zapamätať Vaše preferencie a mali by ste sa vrátiť na webovú stránku YourOnlineChoices a znovu si vybrať Vaše preferencie. Okrem toho stránka YourOnlineChoices nebude riadne fungovať, ak je Váš prehliadač nastavený na blokovanie súborov cookie, pretože Vaše preferencie sa nebudú dať uložiť bez používania preferenčných súborov cookie.

 

I keď vynaložíme všetko primerané obchodné úsilie, aby sme odovzdali Vaše preferencie na stránke YourOnlineChoices príslušným spoločnostiam, ktoré sú uvedené na webovej stránke v čase, kedy ste si vybrali Vaše preferencie, webová stránka YourOnlineChoices sa poskytuje „tak ako je“ a „ako je prístupná“ a nerobí žiadne vyhlásenia, záruky, podmienky, zabezpečenia ani iné podmienky, na základe ktorých bude Váš výber efektívny, alebo zostane efektívny. V prípade, že sa Váš výber nepreukáže efektívny, potom môžete podať sťažnosť a žiadať o nápravu prostredníctvom webovej stránky https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Vaše povinnosti

 

Musíte sa správať a musíte používať webovú stránku YourOnlineChoices v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi a tak, ako by sa očakávalo od rozumného, zodpovedného a opatrného jednotlivca.

 

Nesmiete používať webovú stránku YourOnlineChoices a nesmiete ani dovoliť, aby sa webová stránka YourOnlineChoices použila na:

(a) nezákonné alebo nelegálne činnosti alebo na páchanie trestných činov a/alebo aktivít;

 

(b) žiadnu formu komunikácie nelegálnej, nevhodnej, nemravnej, neslušnej, hanlivej, ohováračskej, urážlivej, hrozivej, nežiaducej alebo nevyžiadanej povahy, alebo ktorá spôsobí obťažovanie, strach alebo zbytočnú úzkosť alebo narušenie verejného poriadku a/alebo dobré mravy, alebo platné právne predpisy týkajúce sa rasovej nenávisti;

 

(c) žiadnu činnosť, ktorá môže porušiť súkromie alebo práva na ochranu osobných údajov iných klientov/účastníkov alebo tretích strán; a

 

(d) šírenie vírusov alebo iných škodlivých programov, alebo iným spôsobom rušiť komunikáciu alebo ukladanie údajov, alebo inak poškodzovať alebo ničiť webovú stránku YourOnlineChoices, alebo obmedzovať alebo zhoršovať používanie alebo kapacitu webovej stránky YourOnlineChoices pre iných užívateľov alebo tretie strany, vrátane spôsobenia zbytočného preťaženia webovej stránky pre ostatných užívateľov prostredníctvom veľkých, neoprávnených tokov prenosov dát (flooding, spam, atď.).

 

Zaväzujete sa rešpektovať práva duševného vlastníctva (vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, ochranných známok, patentov, dizajnov a práv k databázam), ktoré patria nám alebo našim poskytovateľom licencie.

 

Nahradíte nám škodu a budete nás považovať za neškodných ohľadne požiadaviek zodpovednosti, škody, výdavkov, nárokov alebo nákladov (vrátane primeraných právnych výdavkov a nákladov) stanovených v dôsledku každého vášho porušenia povinností uvedených v tomto článku.

 

V prípade, že ste si vedomí porušovania vašich práv duševného vlastníctva, vlastníckych práv alebo iných práv zo strany webovej stránky YourOnlineChoices, potom nás bezodkladne informujte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

Odkazy

 

Niektoré odkazy na webovej stránke YourOnlineChoices vám umožnia prepojiť sa na webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Združenie EDAA poskytuje tieto odkazy len pre Vaše pohodlie. Zobrazenie odkazu neznamená súhlas združenia EDAA ani zodpovednosť EDAA za obsah týchto odkazovaných stránok. Prístup na tieto stránky je na Vaše vlastné riziko.

 

Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti

 

Združenie EDAA výslovne odmieta všetky ďalšie vyhlásenia, záruky, podmienky alebo iné pravidlá, vyjadrené alebo odvodené zo zákona, ručenia alebo inak, vrátane, ale bez obmedzenia na predpokladané záruky, podmienky alebo iné pravidlá uspokojivej kvality, vhodnosti pre konkrétny účel alebo primeranú starostlivosť a zručnosť.

 

Okrem prípadov uvedených nižšie, združenie EDAA sa zrieka každej zodpovednosti a nenesie zodpovednosť zo zmluvy, za delikt (vrátane, ale bez obmedzenia, nedbanlivosti), zákonnú zodpovednosť, predzmluvnú zodpovednosť ani za iné vyhlásenia (iné než podvodný omyl), alebo inak vyplývajúcu z webovej stránky YourOnlineChoices alebo v jej súvislosti a s týmito obchodnými podmienkami za: (a) následné, nepriame alebo osobitné straty alebo škody; (b) stratu dobrej povesti; alebo (c) všetky ekonomické straty (vrátane straty tržieb, zisku, zmluvy, obchodu alebo predpokladaných úspor), v každom prípade, či už vedomí si možnosti takejto straty alebo škody alebo akejkoľvek príčiny ich vzniku.

 

Okrem prípadov uvedených nižšie, maximálna zodpovednosť združenia EDAA vyplývajúca zo zmluvy, za delikt (vrátane, ale bez obmedzenia, nedbanlivosti), zákonnú zodpovednosť, predzmluvnú zodpovednosť a iné vyhlásenia (iné než podvodný omyl), alebo inak vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti, vrátane jej uzatvorenia a plnenia, v prípade akýchkoľvek udalostí alebo série udalostí (či už súvisiacich alebo nie), ku ktorým dôjde počas dvanástich mesiacov, bude obmedzená na 5 Eur.

 

Nič v tejto zmluve nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbalosťou ktorejkoľvek strany, alebo ich zástupcov alebo zamestnancov plniacich si ich povinnosti, ani nevylučuje a ani nevymedzuje zodpovednosť strany, ktorú nie je možné vylúčiť na základe právnych predpisov.

 

Všeobecné podmienky

 

Vyššia moc:Udalosť vyššej moci znamená každú udalosť, ktorá je mimo našu primeranú kontrolu. Ak má vyššia moc za následok neplnenie alebo omeškanie sa s plnením našich povinností vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, plnenie týchto povinností bude počas trvania vyššej moci pozastavené.

 

Postúpenie a subdodávky: Nesmiete postúpiť, previesť, spoplatňovať ani poskytnúť licenciu tretím stranám na žiadne ani časť vašich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok.

 

Vzťah: Nič v týchto podmienkach sa nebude považovať za vytvorenie partnerstva, alebo spoločného podniku ani pracovnej zmluvy medzi Vami a nami a ani sa nebude považovať za udelenie právomoci, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto obchodných podmienkach, ani vytvárať zastúpenie medzi nami a Vami.

 

Úplná dohoda:Potvrdzujete, že tieto obchodné podmienky stanovujú úplnú a celkovú dohodu a dohovory medzi nami a že nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, dohovory a usporiadania medzi Vami a nami, ktoré sa týkajú predmetu obchodných podmienok. Potvrdzujete, že ste sa nespoliehali na žiadne vyhlásenia, tvrdenia ani dohovory, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto obchodných podmienkach a nebudete žiadať žiadnu náhradu pokiaľ ide o nejaké vyhlásenie, tvrdenie alebo dohovor, ktoré nie sú výslovné, pokiaľ nie sú urobené s podvodným úmyslom.

 

Vzdanie sa práva: Žiadne neuplatnenie alebo omeškanie sa ktorejkoľvek strany s uplatnením jej práva, právomoci alebo opravného prostriedku vyplývajúce z týchto obchodných podmienok nebudú predstavovať vzdanie sa daného práva, právomoci alebo opravného prostriedku ani iného práva, ani žiadne samotné alebo čiastočné uplatnenie si nášho práva, právomoci alebo opravného prostriedku nebude brániť ďalšiemu uplatneniu iného práva, právomoci alebo opravného prostriedku.

 

Rozdelenie: V rozsahu, ktorý stanoví súd alebo príslušný orgán, že je neplatný, nezákonný alebo nevykonateľný v danej jurisdikcii, sa toto ustanovenie nebude považovať za súčasť týchto obchodných podmienok, pričom neovplyvní platnosť, zákonnosť alebo vykonateľnosť zvyšných obchodných podmienok a ani neovplyvní platnosť zákonnosť alebo vykonateľnosť daného ustanovenia v inej jurisdikcii.

 

Povaha času: Čas nie je považovaný za podstatnú náležitosť okrem prípadov, kedy je výslovne uvedené, že sa použije.

 

Práva tretích strán: Nič v týchto podmienkach nevytvára ani neudeľuje právo ani iné výhody, či na základe o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999 alebo inak, v prospech inej osoby, než je účastník týchto obchodných podmienok.

 

Rôzne: Práva a opravné prostriedky strán v súlade s týmito obchodnými podmienkami sú kumulatívne a sú dodatkom k právam a opravným prostriedkom ustanoveným zákonom. Každá zmena od týchto obchodných podmienok musí byť písomná a musia ju odsúhlasiť obidve strany. Tieto obchodné podmienky môžu byť vyhotovené v písomnej elektronickej forme.

 

Rozhodné právo: Tieto všeobecné obchodné podmienky sa musia vykladať v súlade s belgickými právnymi predpismi a každá strana sa týmto neodvolateľne podriaďuje bezvýhradnej jurisdikcii súdov v Bruseli.

 

Záverečné ustanovenia

 

Naše zásady podávania sťažností

 

Každý problém, ktorý nám bol nahlásený a ktorý dokážeme odstrániť, vyriešime čo najrýchlejšie. V prípade, že nebudete spokojní s ponúknutou odpoveďou alebo riešením, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

 

Kontaktujte nás

 

Pre viac informácií, alebo ak máte otázky týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok, kontaktujte EDAA prostredníctvom e-mailu: privacy@edaa.eu

 

Sme European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) /Európska interaktívna digitálna reklamná aliancia/.
Naše sídlo sa nachádza na Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brussels.
Registračné číslo našej spoločnosti je BE 0846.790.105

 

Naše IČ DPH je BE 0846.790.10