Allmännavillkor och bestämmelser

Allmänna villkor och bestämmelser

 

Detta är de villkor och bestämmelser som gäller mellan EDAA och dig när du använder webbplatsen YourOnlineChoices eller accepterar YourOnlineChoices preferens-cookie.

 

EDAA är en ideell organisation (AiSBL) med säte i Bryssel och organisationsnummer BE 0846790105. Vårt registrerade kontor ligger på Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bryssel.

 

Webbplatsen YourOnlineChoices finns tillgänglig på www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/se/ and www.youronlinechoices.com/se/. Du kan besöka YourOnlineChoices webbplats direkt via en länk på en tredje parts webbplats eller via OBA-ikonen. OBA-ikonen ser ut såhär , och du kan ofta få syn på den i eller omkring reklam som du ser på webbplatser.

 

Begreppen “vi”, “oss” eller vår/vårt” innebär vi, EDAA; och ”du”, ”din/ditt/dina”, innebär du/ni och varje annan person som går in på webbplatsen YourOnlineChoices och gör ett val angående beteendemässig onlinereklam (Online Behavioural Advertising) genom kundvalsplattformen i din webbläsare eller enhet, eller (i händelse av företag) accepterar en preferens-cookie genom en besökares val.

 

Du bör även läsa igenom vår integritetspolicy https://www.youronlinechoices.com/se/var-integritetspolicy , vilken kommer att gälla som en integrerad del av dessa allmänna villkor och bestämmelser.

 

Dina YourOnlineChoices-prefenser

 

En nyckelfunktion med YourOnlineChoices webbplats är att tillhandahålla deltagande företag dina preferenser när det gäller beteendemässig onlinereklam. Vi noterar dina preferenser och vidarebefordrar dem till marknadsföringsnätverk och andra deltagande företag som finns förtecknade på din YourOnlineChoices-sida https://www.youronlinechoices.com/se/dina-val.

 

För att det ska gå att använda YourOnlineChoices webbplats behöver varje deltagande företag placera en cookie i din webbläsare, den s.k. preferens-cookien, så att vi kan komma ihåg dina val. Du kan ta reda på mer om cookies i vår integritetspolicy https://www.youronlinechoices.com/se/var-integritetspolicy. Om du använder YourOnlineChoices webbplats på en annan dator, med en annan webbläsare, eller rensar/raderar dina cookies kommer vi inte kunna komma ihåg dina preferenser och du bör då gå tillbaka till YourOnlineChoices webbplats för att välja dina preferenser igen. Vidare kommer inte YourOnlineChoices webbplats att fungera ordentligt om din webbläsare är inställd på att blockera cookies, eftersom dina preferenser inte kan sparas utan preferens-cookien.

 

Även om vi kommer använda oss av rimliga kommersiella ansträngningar för att vidarebefordra dina preferenser, så erbjuds YourOnlineChoices webbplats på en ad hoc-basis i dess aktuella skick och det görs inga åtaganden, förbindelser, garantier, eller andra villkor för att dina val kommer att vara, eller fortsätta vara, effektiva. Om dina val inte visar sig vara effektiva kan du inlämna ett klagomål och söka gottgörelse genom webbplatsen, https://www.youronlinechoices.com/se/att-anmala.

 

Dina skyldigheter

 

Du måste uppföra dig och använda YourOnlineChoices webbplats i enlighet med alla gällande lagar och förordning och på ett sätt som kan förväntas av en förnuftig, ansvarsfull och försiktig person.

 

Du får inte använda the YourOnlineChoices webbplats eller tillåta användning av YourOnlineChoices webbplats till:

(a) olagliga eller illegala aktiviteter, eller att begå brottsliga handlingar eller brottsliga verksamheter;

 

(b) all slags kommunikation av illegal, olämplig, obscen, oanständig, kränkande, nedsättande, hotfull, anstötlig, oönskad eller oombedd art, eller som orsakar irritation, oro eller onödig ångest, eller bryter mot allmän ordning och/eller allmän anständighet eller någon tillämplig lagstiftning rörande hat på rasmässiga grunder;

 

(c) varje aktivitet som kan kränka andra kunder/abonnenters eller tredje parters integritets- eller dataskyddsrättigheter; och

 

(d) att sprida virus eller andra skadliga program, eller på något sätt störa kommunikationer eller datalagring, eller på annat sätt orsaka skada på eller förstörelse av YourOnlineChoices webbplats, eller att begränsa eller inskränka användningen av eller kapaciteten för YourOnlineChoices webbplats för andra användare eller tredje part, inklusive genom att orsaka onödig överbelastning av webbplatsen genom stora, omotiverade trafikflöden (överbelastning (flooding), spamning, etc.).

 

Du åtar dig att respektera immateriella rättigheter (inklusive utan att vara begränsat till upphovsrätt, varumärken, patent, mönsterrätt och rätt till databaser) som tillhör oss eller våra licensgivare.

 

Du ska gottgöra och hålla oss skadeslösa mot varje krav på ansvar, skador, utgift, anspråk eller kostnader (inklusive skäliga juridiska kostnader och utgifter) som fastställs uppstå på grund av någon slags överträdelse från din sida av dig av skyldigheterna i detta avsnitt.

 

Skulle du upptäcka att YourOnlineChoices webbplats kränker dina immateriella rättigheter, äganderätt eller andra rättigheter ska du meddela oss omgående genom kontaktuppgifterna som medföljer nedtill.

 

Länkar

 

En del länkar på YourOnlineChoices webbplats låter dig ansluta till webbplatser som ibefinner sig utomvår kontroll. EDAA tillhandahåller dessa länkar endast för er bekvämlighets skull. Att en länk förekommer betyder inte att den stöds av EDAA, inte heller ansvarar EDAA för innehållet på en länkad webbplats. Du använder länkarna på egen risk.

 

Begränsningar och undantag från skadeståndsansvar

 

EDAA frånsäger sig uttryckligen alla ytterligare åtaganden, ansvarsförbindelser, eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, enligt lag, kompletterande eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda ansvarsförbindelser, villkor eller andra förbindelser om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, eller rimlig omsorg och skicklighet.

 

Utöver vad som anges nedan frånsäger sig EDAA allt ansvar, och ska inte vara kontraktsenligt ansvarsskyldigt, för skada (inklusive, utan begränsning, vårdslöshet), lagstadgad skyldighet, föravtal eller andra åtaganden (andra än bedrägliga, missvisande åtaganden), eller som på annat sätt uppstår i samband med YourOnlineChoices webbplats och dess villkor och bestämmelser för:(a) följdskada, indirekt eller särskild förlust eller skada, (b) förlust av goodwill eller renommé, eller (c) eventuella ekonomiska förluster (inklusive förlust av intäkter, vinster, avtal, affärer eller förväntade besparingar), i varje fall huruvida råd om möjligheten av sådan förlust eller skada har getts och oavsett hur den har uppstått.

 

Utöver vad som har angetts nedtill ska EDAA maximala ansvar för kontrakt, skada (inklusive, utan begränsning, vårdslöshet), lagstadgad skyldighet, föravtal eller andra åtaganden (andra än bedrägligen missvisande framställningar), eller som på annat vis uppstår med anledning av detta avtal, och varje del utav det, inklusive dess genomförande och utförande, när det gäller någon eller flera händelser, eller serie av händelser (oavsett om de är förbundna med varandra eller ej) som äger rum inom en period av tolv månader, begränsas till fem (5) euro.

 

Ingenting i detta avtal ska exkludera, eller begränsa, skadeståndsansvar för dödsfall eller personskada till följd av försummelse från endera parten eller deras ombud, eller anställda, som handlar å tjänstens vägar, eller exkludera eller begränsa skadeståndsansvaret för en part som inte kan exkluderas enligt gällande lag.

 

Allmänna villkor

 

Force majeure:En force majeure-händelse innebär en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om en force majeure-händelse ger upphov till ett fel eller försening från vår sida med att utföra våra skyldigheter enligt dessa villkor och bestämmelser, kommer dessa skyldigheter suspenderas under tiden för force majeure-händelsen.

 

Överlåtelse och användande av underleverantörer: Du får inte ge i uppdrag, överlåta, ålägga eller licensiera hela, eller en del av, dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor och bestämmelser till en tredje part.
 

Ömsesidigt förhållande: Ingenting i dessa villkor och bestämmelser ska anses bilda ett kompanjonskap, eller samriskföretag, eller anställningsavtal av något slag mellan dig och oss, inte heller ska det anses ge någon behörighet som inte uttryckligen fastställts i bestämmelserna och villkoren, eller skapa någon förmedlingsverksamhet mellan oss parter.

 

Avtalet i sin helhet:Du bekräftar att dessa villkor och bestämmelser fastställer hela avtalet och överenskommelsen mellan oss och att det ersätter alla tidigare avtal, arrangemang och överenskommelser mellan oss vad det gäller föremålet för bestämmelserna och villkoren. Du bekräftar att du inte har utgått från något påstående, åtagande eller överenskommelse som inte är en uttrycklig förbindelse i dessa villkor och bestämmelser och att du inte ska få någon ersättning med avseende av något påstående, åtagande eller överenskommelse som inte är ett uttryckligt villkor såtillvida det inte har gjorts med bedrägligt uppsåt.

 

Undantag: Ingen försummelse eller försenad verkställighet av endera parten i genomgörandet av någon rättighet, fullmakt eller åtgärd enligt dessa villkor och bestämmelser kommer att fungera som ett undantag från någon annan rättighet, fullmakt eller åtgärd, inte heller kommer någon enskilt eller delvist genomförande av oss av någon rättighet, fullmakt eller åtgärd utesluta något vidare genomförande av någon rättighet, fullmakt eller åtgärd från vår sida.

 

Uppdelning av avtal: I den mån någon delbestämmelse i dessa villkor och bestämmelser befinns vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon domstol eller behörig myndighet i någon jurisdiktion ska den delbestämmelsen anses inte utgöra en del av dessa villkor och bestämmelser, det ska inte påverka giltigheten, lagenligheten eller genomförbarheten av den delbestämmelsen i någon annan jurisdiktion.

 

Tidens betydelse: Tid ska inte vara av avgörande betydelse förutom där det uttryckligen anges gälla.

 

Tredje parters rättigheter: Ingenting i dessa villkor och bestämmelser ska skapa, eller överlåta, några rättigheter eller förmåner oavsett i enlighet med Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 [Kontraktslagen (Tredje parters rättigheter 1999) eller på annat sätt, till förmån för någon annan person än parterna till dessa villkor och bestämmelser.

 

Övrigt: Parternas rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och bestämmelser är kumulativa och i tillägg till rättigheter och skyldigheter som föreskrivs av lag. Varje ändring av dessa villkor och bestämmelser måste ske skriftligen och avtalas av parterna. Dessa villkor och bestämmelser kan utföras på motsvarande vis och via elektronik skrift.

Tillämplig lag: Dessa villkor och bestämmelser ska upprättas i överensstämmelse med Belgiens lagar och vardera parten underkastar sig oåterkalleligen den icke-exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Bryssel.

 

Slutbestämmelser

 

Vår klagomålspolicy

 

Vi kommer att så fort som möjligt lösa varje problem som har rapporterats till oss och som vi är i stånd att åtgärda. Om du inte är nöjd med svaret, eller den erbjudna lösningen, ska du kontakta nedanstående adress.

 

Kontakta oss

 

För mer information eller om du har frågor om dessa villkor och bestämmelser, vänligen kontakta EDAA via e-post: privacy@edaa.eu

 

Vi är European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Vårt registrerade kontor ligger på Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brussels
Vårt organisationsnummer är BE 0846.790.105

 

Vårt momsregistreringsnummer är BE 0846.790.10