Villkor och bestämmelser

Allmänna villkor

 

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EDAA och dig när du använder webbplatsen YourOnlineChoices eller accepterar YourOnlineChoices inställningskaka.

 

EDAA är en ideell förening (AiSBL) baserad i Bryssel med registreringsnummer BE 0846 790 105. Vårt säte finns på Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bryssel.

 

Webbplatsen YourOnlineChoices finns på www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ och www.youronlinechoices.com/uk/. Du kan besöka webbplatsen YourOnlineChoices direkt via en länk från en tredjeparts webbplats eller via OBA-ikonen. OBA-ikonen ser ut så här:  och du ser den ofta inom eller i nära anslutning till reklam som du ser på webbsidor.

 

Inom ramen för dessa villkor betyder “vi” eller “oss” eller “vår” oss, EDAA, medan “du” och “din” betyder du och alla andra personer som går in på webbplatsen YourOnlineChoices eller gör ett val angående beteendeannonsering via konsumentens valplattform på YourOnlineChoices via din webbläsare eller enhet, eller (för företag) accepterar en inställningskaka genom en besökares val.

 

Du bör också granska vår integritetspolicy https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy som gäller för dessa allmänna villkor.

 

Dina YourOnlineChoices-inställningar

 

En viktig funktion på webbplatsen YourOnlineChoices är att ge deltagande företag dina inställningsval i relation till beteendeannonsering. Vi bekräftar dina inställningsval och vidarebefordrar dem till reklamnätverk och andra deltagande medlemsföretag som listas på YourOnlineChoices plattformssida https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

För att använda webbplatsen YourOnlineChoices är det nödvändigt att varje deltagande företag placerar en kaka i din webbläsare, en s.k. inställningskaka, så att vi kan komma ihåg dina val. Information om kakor finns i vår integritetspolicy https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Om du använder webbplatsen YourOnlineChoices med en annan dator eller webbläsare, eller rensar/tar bort dina kakor, kommer dina inställningsval inte att sparas och du bör då gå tillbaka till webbplatsen YourOnlineChoices för att välja om dina inställningar. Webbplatsen YourOnlineChoices fungerar inte som den ska om din webbläsare är inställd så att den blockerar kakor eftersom dina inställningar inte kan sparas utan att använda en inställningskaka.

 

Även om vi kommer att använda rimliga kommersiella ansträngningar för att vidarebefordra de inställningsval som du gör på webbplatsen YourOnlineChoices till de tillämpliga företagen som är listade på webbplatsen när dina inställningsval görs, tillhandahålls webbplatsen YourOnlineChoices “som den är” och “som tillgänglig” och vi lämnar inga utfästelser, garantier, löften eller försäkringar om att dina val kommer att förbli verkningsfulla. Om det visar sig att dina val inte är verkningsfulla kan du lämna in ett klagomål och söka rättelse via webbplatsen https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint

 

Dina skyldigheter

 

Du måste uppträda och använda webbplatsen YourOnlineChoices i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar och på ett sätt som kan förväntas av en rimlig, ansvarsfull och försiktig person.

 

Du får inte använda webbplatsen YourOnlineChoices eller låta webbplatsen YourOnlineChoices användas för:

(a) olaglig verksamhet eller för att begå kriminella handlingar och/eller aktiviteter;

 

(b) någon form av kommunikation som är olaglig, felaktig, obscen, otillbörlig, oanständig, förtalande, hotfull, kränkande, oönskad eller opåkallad, eller som orsakar irritation, besvär eller onödig oro eller bryter mot allmän ordning och/eller allmän anständighet eller någon tillämpligt lagstiftning om rashat;

 

(c) aktiviteter som kan kränka andra kunders/prenumeranters eller tredje parters integritets- eller dataskyddsrättigheter; och

 

(d) distribuera virus eller annan skadlig programvara eller på något sätt störa kommunikation eller datalagring eller på annat sätt orsaka skada eller förstörelse på webbplatsen YourOnlineChoices eller begränsa eller försämra användningen eller kapaciteten av webbplatsen YourOnlineChoices för andra användare eller tredje parter, inklusive genom att orsaka onödig överbelastning av webbplatsen genom stora, oberättigade datatrafikflöden (översvämning, skräppost m.m.).

 

Du åtar dig att respektera immateriella rättigheter (inklusive och utan begränsning, upphovsrätt, varumärken, patent, designrättigheter och rättigheter till databaser) som tillhör oss eller våra licensgivare.

 

Du ska ersätta och hålla oss skadeslösa på begäran mot eventuella skadeståndsansvar, skador, utgifter, fordringar eller kostnader (inklusive rimliga juridiska kostnader och utgifter) som fastställs till följd av dina eventuella överträdelser av skyldigheter enligt detta avsnitt.

 

Om du blir medveten om att webbplatsen YourOnlineChoices kränker dina immateriella rättigheter, äganderätt eller andra rättigheter, bör du meddela oss omedelbart via kontaktuppgifterna nedan.

 

Länkar

 

Du kan ansluta till webbplatser som vi inte kontrollerar via vissa länkar på webbplatsen YourOnlineChoices. EDAA tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet. Att en länk finns tillgänglig innebär inte i sig ett godkännande från EDAA och EDAA ansvarar inte heller för innehållet på någon länkad webbplats. Du går in på dem på egen risk.

 

Begränsningar och undantag av ansvar

 

EDAA frånsäger sig uttryckligen ytterligare utfästelser, garantier, villkor eller andra bestämmelser, uttryckliga eller underförstådda, genom lagar, kollateralt eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier, villkor eller andra bestämmelser avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller rimlig aktsamhet och kompetens.

 

Med undantag för vad som anges nedan, frånsäger sig EDAA allt, och är inte ansvarig enligt avtal, skadeståndsansvar (inklusive och utan begränsning, vårdslöshet), lagstadgad skyldighet, förhandskontrakt eller andra utfästelser (annat än bedrägliga felaktiga utfästelser) eller som på annat sätt uppstår ur eller i samband med webbplatsen YourOnlineChoices och dessa villkor för: (a) följd-, indirekt eller speciell förlust eller skada; (b) förlust av goodwill eller rykte; eller (c) ekonomiska förluster (inklusive förlust av intäkter, vinster, kontrakt, affärsverksamhet eller förväntade besparingar), i varje enskilt fall oavsett om de informerats om möjligheten av sådan förlust eller skada och oavsett hur den uppstått.

 

Med undantag av vad som anges nedan, ska EDAA:s maximala ansvar enligt avtal, skadestånd (inklusive och utan begränsning, vårdslöshet), lagstadgad skyldighet, förhandskontrakt eller andra utfästelser (annat än bedrägliga felaktiga utfästelser) eller som på annat sätt uppstått i eller ur samband med detta avtal, och varje part därav, inklusive dess verkställande och utförande, för en eller flera händelser eller serier av händelser (oavsett om de är sammanhängande eller inte) som äger rum inom en tolvmånadersperiod, begränsas till 5 euro.

 

Ingenting i detta avtal ska utesluta eller begränsa ansvar vid dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet av någon av parterna eller deras ombud eller anställda i utförandet av sina skyldigheter, eller utesluta eller begränsa någon parts ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

 

Allmänna villkor

 

Force majeure: En force majeure-händelse är en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om en force majeure-händelse ger upphov till ett misslyckande eller en försening i fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor kommer dessa skyldigheter att upphävas under force majeure-händelsens varaktighet.

 

Överlåtelse och underentreprenader: Du får inte överlåta, överföra, debitera eller licensera hela eller någon del av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor till någon part.

 

Förhållande: Ingenting i dessa villkor ska anses skapa ett partnerskap eller joint venture eller anställningsavtal av något slag mellan dig och oss, och det ska inte anses ge någon befogenhet som inte uttryckligen anges i villkoren eller skapa någon ombudsrelation mellan dig och oss.

 

Hela avtalet: Du bekräftar att dessa villkor och bestämmelser anger hela avtalet och samförståndet med oss och att det ersätter alla tidigare avtal, arrangemang och samförstånd mellan dig och oss som rör ämnet för villkoren. Du bekräftar att du inte har åberopat något uttalande, någon utfästelse eller uppfattning som inte är ett uttryckligt villkor häri och att du inte har rätt till någon gottgörelse med avseende på något uttalande, någon utfästelse eller uppfattning som inte är en uttryckligt bestämmelse, såvida den inte lämnats på ett bedrägligt sätt.

 

Avstående: Ingen parts underlåtenhet att utöva eller ett försenat utövande av någon rättighet, befogenhet eller avhjälpande åtgärd enligt dessa villkor ska utgöra ett avstående från den eller någon annan rättighet, befogenhet eller avhjälpande åtgärd och inte heller ska utövande, fullt eller delvis,av oss av någon rättighet, befogenhet eller avhjälpande åtgärd förhindra ytterligare utövande av någon annan rättighet, befogenhet eller avhjälpande åtgärd av oss.

 

Avskiljande: I den utsträckning som någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig, olaglig eller inte verkställbar i någon jurisdiktion av någon domstol eller behörig myndighet, ska den bestämmelsen inte anses vara en del av dessa villkor och den ska inte påverka giltigheten, lagenligheten eller verkställbarheten för återstoden av dessa villkor och bestämmelser och heller inte påverka giltigheten, lagenligheten eller verkställbarheten av den bestämmelsen i någon annan jurisdiktion.

 

Tid: Tiden ska inte vara av största betydelse förutom när det uttryckligen anges att så ska vara fallet.

 

Tredje parts rättigheter: Ingenting i dessa villkor skapar eller tilldelar några rättigheter eller andra förmåner vare sig enligt 1999 års avtalslag (tredje parts rättigheter) eller på annat sätt till förmån för någon annan än parterna till dessa villkor.

 

Diverse: Parternas rättigheter och rättsmedel enligt dessa villkor är kumulativa och gäller utöver alla andra rättigheter och rättsmedel som lagen tillhandahåller. Alla ändringar av dessa villkor måste göras skriftligen och vara överenskomna av parterna. Dessa villkor kan signeras i kopior och elektroniskt.

 

Gällande lag: Dessa villkor ska tolkas i enlighet med Belgiens lagar och parterna ger härmed domstolarna i Bryssel icke-exklusiv behörighet.

 

Slutbestämmelser

 

Vår klagomålspolicy

 

Vi kommer att lösa eventuella problem som har rapporterats till oss och som vi kan avhjälpa så snabbt som möjligt. Om du inte är nöjd med svaret eller lösningen som erbjuds bör du kontakta oss på adressen nedan.

 

Kontakta oss

 

För mer information, eller om du har frågor om dessa villkor, vänligen kontakta EDAA via e-post: privacy [at] edaa.eu

 

Vi är European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Vårt säte ligger på Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bryssel
Vårt registreringsnummer är BE 0846 790 105

 

Vårt momsnummer är BE 0846 790 105