Bescherming van uw privacy

Uw privacy beschermen

Deze website wordt ondersteund door de digitale reclame-industrie en wordt beheerd door de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Wij hechten belang eraan persoonlijke levenssfeer te respecteren en te beschermen, en wel van alle personen waarmee we in contact komen: in het verleden, het heden en de toekomst. Als onderdeel van ons engagement streven wij ernaar om u duidelijke informatie te verschaffen en de Persoonsgegevens waarover wij beschikken over u, alsook andere niet-Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken wanneer u onze website bezoekt, te controleren.

 

De website

 

Op deze website beheren we een belangrijk onderdeel van een pan-Europees zelfreguleringsprogramma voor online behavioural advertising (online reclame op basis van surfgedrag; waarbij relevante advertenties aan internetgebruikers worden aangeboden op basis van afgeleide belangen). Dit zelfreguleringsprogramma biedt internetgebruikers zoals u een grotere mate van transparantie en controle over online behavioural advertising.

 

Transparantie wordt gegarandeerd via een universeel herkenbaar “OBA-icoontje”, dat beschikbaar is met een begeleidende tekst in alle officiële EU-talen (een volledige lijst met de begeleidende tekst voor elke officiële EU-taal is hier beschikbaar), dat wordt geafficheerd wanneer ondernemingen gegevens verzamelen en verwerken met het oog op online behavioural advertising. Wanneer op het icoontje wordt geklikt, krijgen de gebruikers duidelijke en begrijpelijke informatie over online behavioural advertising te zien

 

Het icoontje biedt gebruikers ook de mogelijkheid om met behulp van de aangeboden tools en middelen keuze en controle uit te oefenen over online behavioural advertising; dergelijke tools en middelen omvatten onder meer deze website. Deze website geldt voor de landen van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER), Zwitserland en Turkije, en bevat een gebruiksvriendelijke functionaliteit (beschikbaar voor elke gebruiker uit een van de genoemde landen) om online behavioural advertising (van de deelnemende bedrijven) uit te schakelen voor gebruikers die daarvoor opteren. Een van de opmerkelijkste kenmerken van deze website is dat zij is opgezet na een sectorbreed engagement dat is gedekt door de European Advertising Standards Alliance (EASA) en diens netwerk van gevestigde en algemeen erkende nationale zelfregulerende reclame-organisaties in heel Europa met het oog op een doeltreffende klachtenbehandeling, die onafhankelijk is en geheel kosteloos voor gebruikers.

 

Uw persoonsgegevens

 

De verwerking van uw Persoonsgegevens door EDAA, zoals beschreven in deze Verklaring, is gestoeld op uw toestemming of op contractuele noodzaak. Als u ons feedback geeft via de middelen die op deze website voor u beschikbaar zijn gemaakt, mogen wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, verzamelen en verwerken. Deze informatie zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het behandelen van uw feedback. Het kan voorvallen dat we niet in staat zijn om uw feedback rechtstreeks te behandelen, waarbij we genoodzaakt zijn om dergelijke informatie te delen met de desbetreffende nationale zelfregulerende reclame-organisaties om de klachten te behandelen. In dit geval zal EDAA geen persoonlijke informatie delen zonder u eerst duidelijk uit te leggen hoe het proces verloopt en uw voorafgaande uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te verkrijgen om dit te doen. Er worden geen andere Persoonsgegevens doorgegeven aan andere derden. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra de kwestie is opgelost naar tevredenheid van u en de EDAA

 

Bewaring van gegevens

 

EDAA bewaart uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, en alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in onderhavige Verklaring worden beschreven, of zo lang als wettelijk vereist is of om mogelijke juridische vorderingen te verdedigen.

 

Persoonsgegevens die zijn verkregen door middel van informatieverzoeken en/of vragen en/of klachten die rechtstreeks naar EDAA zijn verzonden, worden gedurende 1 jaar bewaard (of zolang als wettelijk vereist of om mogelijke juridische vorderingen te verdedigen), tenzij u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens eerder intrekt.

 

Uw rechten

 

In overeenstemming met de Privacywet zullen wij uw persoonlijke gegevens beschikbaar stellen voor inzage op uw eenvoudig verzoek. Indien u aangeeft dat de Persoonsgegevens onjuist zijn of op ongepaste wijze worden gebruikt, zullen wij deze Persoonsgegevens corrigeren, bijwerken, het gebruik ervan beperken of verwijderen, naargelang het geval. Voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de contactpunten die aan het einde van onderhavige Privacyverklaring worden vermeld. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens, via eenvoudig verzoek aan de contactpunten die aan het einde van onderhavige Privacyverklaring worden vermeld. U hebt het recht om uw Persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat te ontvangen en door te geven aan derden (recht op “dataportabiliteit”).

 

De EDAA verbindt zich ertoe met u samen te werken om een geschikte oplossing te vinden voor eventuele klachten of bezorgdheden over uw privacy met betrekking tot de activiteiten die onder deze website vallen. Indien u echter van mening bent dat EDAA u niet heeft kunnen bijstaan bij uw klacht of bezorgdheid, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk op de Privacywetten zich heeft voorgedaan (voor België zie www.dataprotectionauthority.be en voor andere landen klik hier).

 

Bekendmaking aan derden/overdracht van Persoonsgegevens in het buitenland

 

Via deze website kunt u ook eventueel informatie en/of klachten rechtstreeks naar de nationale zelfregulerende reclame-organisaties in uw land van herkomst sturen (hier vindt u de relevante zelfregulerende reclame-organisaties). Deze informatie kan Persoonsgegevens bevatten die, op uw verzoek, vervolgens rechtstreeks naar de betrokken organisatie worden verzonden om de betreffende klacht/informatie in behandeling te nemen.

 

Wij raden u aan het Privacybeleid van deze zelfregulerende organisaties te lezen, indien u ervoor kiest om deze functionaliteit te gebruiken. U wordt in elk geval bij het gebruik van dit optionele onlineformulier precies geïnformeerd naar welke instantie uw gegevens worden verzonden (bijv. in Duitsland: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; bijv. in het Verenigd Koninkrijk: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA maakt geen op deze site verzamelde Persoonsgegevens over u openbaar of deelt deze niet met andere entiteiten (behalve in sommige uitzonderlijke gevallen en alleen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming), zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke verplichting om dit te doen op rechterlijk bevel of mits officiële verordening.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen. Ze worden op uw webbrowser geplaatst door de websites die u bezoekt. Als u er zeker van wilt zijn dat er geen cookies worden gebruikt, zie dan hieronder of bezoek onze Vijf top tips voor meer informatie over hoe u deze kunt beheren of uitschakelen in uw webbrowser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies voor dit doel betekent dat het controlemiddel niet langer doeltreffend zal werken en een nadelig effect kan hebben op uw algehele surfervaring.

 

Veel van de bedrijven op de ‘Je advertentievoorkeuren’-pagina gebruiken cookies om uw huidige status rond online behavioural advertising te controleren (d.w.z. “geaccepteerd” of “uitgeschakeld”, naargelang uw voorkeuren), en om te voldoen aan uw keuze. Deze cookies zijn essentieel voor de functionaliteit van de controlepagina en voor het opsporen van fouten in de werking ervan.

 

We gebruiken ook cookies op deze website om de functionaliteit van de website te handhaven en meer algemeen om de diensten die we u via deze website aanbieden voortdurend te verbeteren. In dit proces worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en de verzamelde informatie wordt alleen in zijn geheel gebruikt. Als u deze functie wilt uitschakelen, gebruik dan de onderstaande functie.

 

Zie hieronder voor een gedetailleerde beschrijving van de cookies die op deze website worden gebruikt.

 

Welke “cookies” worden gebruikt op deze website?

 

Cookie Doel van de cookie Aard van de cookies Soort cookie
Web Analytics EDAA, gebaseerd op het zelf gehoste Matomo: houdt het aantal bezoeken van elke gebruiker bij en het tijdstip van het eerste, het vorige en het huidige bezoek. Eerste Partij 1 jaar
Cookie om de betrouwbaarheid van de integratie van bedrijven te controleren Deze cookie wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van de integratiepunten van bedrijven met de website te bewaken. Eerste Partij 1 maand
‘Cookie banner’-cookie Dit wordt gebruikt om te onthouden of een webbezoeker de “cookie-banner” die bovenaan de webpagina’s verschijnt, heeft verwijderd Eerste Partij 24u

 

Definities:

 

  • “Eerste Partij” Cookie – een cookie geplaatst door deze Website
  • “Derde Partij” Cookie – Een cookie geplaatst door een ander domein (bijv. niet deze website)
  • “Permanente” Cookie – De cookie-informatie wordt permanent op uw apparaat opgeslagen.

 

Het is niet onze bedoeling uw persoonsgegevens te verzamelen. Als we dat toch doen, pogen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk anoniem te maken.

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website beheren?

 

Alle browsertechnologieën stellen u in staat om de cookies in de cookiemap van uw webbrowser te beheren. Dit betekent dat u ofwel cookies uit uw cookiemap kunt verwijderen na uw bezoek aan onze website of dat u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies kunt instellen vooraleer u onze website bezoekt. Wij wijzen u erop – zoals hierboven vermeld – dat het verwijderen of weigeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring van onze website.

 

Meer informatie is te vinden onder:

 

OPT-OUT

Contacteer ons

 

Indien u nog vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u één van de rechten krachtens dit beleid wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen onder:

 

EDAA | Tweekerkenstraat 26| 1000 | Brussel | België

 

privacy [at] edaa.eu