Algemene voorwaarden YOC-website

Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de relatie tussen EDAA en u wanneer u de YourOnlineChoices-website gebruikt of de YourOnlineChoices-voorkeurscookie aanvaardt.

 

De EDAA is een internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw) gevestigd in Brussel met ondernemingsnummer BE 0846.790.105 en maatschappelijke zetel in de Tweekerkenstraat 26 | 1000 Brussel.

 

De YourOnlineChoices website is beschikbaar onder www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/be-nl/ and www.youronlinechoices.com/be-nl/. U kunt de YourOnlineChoices website rechtstreeks bezoeken via een link van een website van een derde of via het OBA-icoontje. Het OBA-icoontje ziet er zo uit , en u kunt het vaak zien in of rond reclame die u op de webpagina’s ziet.
 

In deze algemene voorwaarden betekent “wij” of “ons” of “onze” ons, EDAA; en “u” en “uw” betekent u en elke andere persoon die zich toegang verschaft tot de YourOnlineChoices-website of die een keuze maakt met betrekking tot Online Behavioural Advertising via het keuzeplatform voor consumenten op YourOnlineChoices met behulp van uw browser of apparaat, of die (in het geval van bedrijven) een voorkeurscookie accepteert door een keuze van de bezoeker.

 

U dient ook ons Privacybeleid door te nemen https://www.youronlinechoices.com/be-nl/beschermingvan-jouw-privacy dat zal gelden als onderdeel van deze algemene voorwaarden.

 

Uw YourOnlineChoices-voorkeuren

 

Een sleutelfunctie van de YourOnlineChoices-website is om deelnemende bedrijven te voorzien van uw voorkeuren met betrekking tot Online Behavioural Advertising. Wij stellen vast wat uw voorkeurenzijn en geven deze door aan de advertentienetwerken en andere deelnemende bedrijven die vermeld staan op de pagina van het YourOnlineChoices-platform https://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren.

 

Om de YourOnlineChoices website te gebruiken moet elke deelnemende onderneming een cookie op uw webbrowser plaatsen, de voorkeurscookie, zodat we uw keuzes kunnen onthouden. Meer informatie over cookies kunt u vinden op ons Privacybeleid https://www.youronlinechoices.com/be-nl/beschermingvan-jouw-privacy. Als u de YourOnlineChoices-website gebruikt via een andere computer of webbrowser, of uw cookies verwijdert, dan kunnen wij uw voorkeuren niet onthouden en moet u teruggaan naar de YourOnlineChoices-website om uw voorkeuren opnieuw te selecteren. Daarnaast zal de YourOnlineChoices-website niet goed werken als uw browser is ingesteld om cookies te blokkeren, omdat uw voorkeuren zonder de voorkeurscookie niet kunnen worden opgeslagen.

 

Hoewel wij redelijke commerciële inspanningen zullen leveren om uw voorkeuren die op de YourOnlineChoices-website zijn opgegeven, door te geven aan de relevante bedrijven die op de YourOnlineChoices-website vermeld staan op het tijdstip dat u de voorkeuren opgeeft, wordt de YourOnlineChoices-website aangeboden op een “as is”- en “as available”-basis, en geven wij geen verklaringen, garanties of voorwaarden dat uw selecties effectief zullen zijn, of zullen blijven. Als uw selecties niet doelmatig blijken te zijn, dan kunt u een klacht indienen en verhaal halen via de website, https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Uw verplichtingen

 

U dient zich te gedragen, en de YourOnlineChoices-website te gebruiken, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en op een manier die van een redelijk, verantwoordelijk en zorgvuldig persoon kan worden verwacht.

 

U mag de YourOnlineChoices-website niet gebruiken of toestaan dat de YourOnlineChoices-website wordt gebruikt voor:

(a) onwettige of illegale activiteiten, of om criminele handelingen en/of activiteiten te plegen;

 

(b) elke vorm van communicatie van illegale, ongepaste, obscene, onfatsoenlijke, lasterlijke, bedreigende, beledigende, ongewenste of ongevraagde aard of die ergernis, leed of onnodige angst veroorzaakt of in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of met de toepasselijke wetgeving inzake rassenhaat;

 

(c) alle activiteiten die een inbreuk kunnen vormen op de rechten inzake de persoonlijke levenssfeer of gegevensbescherming van andere cliënten/abonnees of derden; en

 

(d) het verspreiden van virussen of andere malware of het op enigerlei wijze verstoren van de communicatie of gegevensopslag of anderszins schade of vernietiging veroorzaken aan de YourOnlineChoices-website of het beperken van het gebruik of de capaciteit van de YourOnlineChoices-website voor andere gebruikers of derden, onder meer door het veroorzaken van onnodige overbelasting van de website door middel van grote, ongerechtvaardigde dataverkeerstromen (flooding, spamming enz.).

 

U verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, handelsmerken, octrooien, ontwerprechten en rechten op databanken) van ons of onze licentiegevers te respecteren.

 

U dient ons schadeloos te stellen en ons op verzoek te vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid, schade, kosten, claims of uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit een schending van de verplichtingen in deze Afdeling door u.

 

Mocht u op de hoogte zijn van het feit dat de YourOnlineChoices-website inbreuk maakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, eigendomsrechten of andere rechten, dan dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens.

 

Links

 

Sommige links op de YourOnlineChoices-website stellen u in staat om verbinding te maken met websites die niet onder onze controle staan. De EDAA biedt deze links alleen aan voor het gemak. De vermelding van een link betekent niet dat EDAA de site aanbeveelt en EDAA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. U surft op eigen risico naar deze websites.

 

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 

EDAA verwerpt uitdrukkelijk bijkomende verklaringen, garanties, voorwaarden onder andere bepalingen, uitdrukkelijk of impliciet, op grond van een wettelijke bepaling of een overeenkomst of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties, voorwaarden of andere bepalingen van afdoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en bekwaamheid.

 

Behoudens zoals hieronder bepaald, verwerpt EDAA alle aansprakelijkheid, en is zij niet aansprakelijk op grond van contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt onachtzaamheid), wettelijke verplichtingen, pre-contractuele of andere verklaringen (andere dan frauduleuze verkeerde verklaringen), of anderszins op grond van of in verband met de YourOnlineChoices website en deze algemene voorwaarden voor: (a) gevolgschade, indirecte schade of bijzondere verlies of schade; (b) verlies van goodwill of reputatie; of (c) economisch verlies (inclusief verlies van inkomsten, winst, contracten, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen), al dan niet nadat men op hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade, ongeacht hoe opgelopen.

 

Behoudens zoals hieronder bepaald, is de maximum contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt onachtzaamheid), op grond van wettelijke verplichtingen, pre-contractuele of andere verklaringen (andere dan frauduleuze verkeerde verklaringen, of anderszins van EDAA op grond van of in verband met deze Overeenkomst en alle onderdelen ervan, inclusief de uitvoering en verrichting ervan, in verband met één of meerdere gebeurtenissen of reeksen gebeurtenissen (al dan niet met elkaar verband houdend) binnen een periode van twaalf maanden beperkt tot 5 euro.

 

Niets in deze Overeenkomst verwerpt of beperkt de aansprakelijkheid wegens overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onachtzaamheid door een partij of hun vertegenwoordigers of werknemers bij de vervulling van hun taken of verwerpt of beperkt de aansprakelijkheid van een partij die krachtens het toepasselijk recht niet kan worden vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid.

 

Algemene voorwaarden

 

Overmacht:Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt. Indien een overmachtsituatie leidt tot een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen onder deze voorwaarden, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.

 

Toewijzing en uitbesteding: U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk aan een partij toewijzen, overdragen, in rekening brengen of in licentie geven.

 

Relatie: Niets in deze algemene voorwaarden wordt geacht een partnerschap of een joint venture of een tewerkstellingsovereenkomst in het leven te roepen tussen u en ons, of wordt geacht een bevoegdheid te verlenen die niet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden is vermeld of een vertegenwoordiging in het leven te roepen tussen u en ons

 

Volledige overeenkomst:U bevestigt dat deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst en afspraak met ons vastleggen en dat deze alle voorgaande overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van onderhavige algemene voorwaarden vervangt. U bevestigt dat u niet heeft vertrouwd op een bepaling, verklaring of afspraak die geen uitdrukkelijke voorwaarde van deze algemene voorwaarden is en dat u geen verhaalsmogelijkheid heeft in verband met een bepaling, verklaring of afspraak die geen uitdrukkelijke voorwaarde van deze algemene voorwaarden is.

 

Verklaringen van afstand: Het niet of te laat uitoefenen van een recht, macht of rechtsmiddel door een partij bij de uitoefening van een recht, macht of rechtsmiddel onder onderhavige voorwaarden betekent geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht, macht of rechtsmiddel, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening door ons van een recht, macht of rechtsmiddel een verdere uitoefening van enig ander recht, macht of rechtsmiddel door ons uitsluiten.

 

Ontslag: Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden en bepalingen in een rechtsgebied door een rechtbank of bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling geacht geen deel uit te maken van onderhavige voorwaarden en bepalingen, en zal deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen, noch op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van die bepaling in enig ander rechtsgebied.

 

Tijd van essentieel belang: Tijd is niet van wezenlijk belang, tenzij dat uitdrukkelijk is vermeld.

 

Rechten van derden: Niets in deze voorwaarden zal rechten of andere voordelen creëren of toekennen, hetzij krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Engelse contractwet van 1999, rechten van derden) of anderszins ten gunste van een andere persoon dan de partijen bij onderhavige voorwaarden en bepalingen.

 

Diversen: De rechten en verhaalsmogelijkheden van de partijen onder deze voorwaarden zijn cumulatief en vormen een aanvulling op de rechten en rechtsmiddelen waarin de wet voorziet. Elke wijziging van deze voorwaarden moet schriftelijk worden vastgelegd en door de partijen worden overeengekomen. Deze algemene voorwaarden kunnen worden uitgevoerd door duplicaten en via elektronische handtekeningen.

 

Toepasselijk recht: Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en elke partij onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

Slotbepalingen

 

Ons klachtenbeleid

 

We zullen alle problemen die ons worden gemeld, en waarbij dit mogelijk is, zo snel mogelijk verhelpen. Als u niet tevreden bent met het antwoord of de geboden oplossing, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

 

Contacteer ons

 

Voor meer informatie, of als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u via e-mail contact opnemen met EDAA: privacy@edaa.eu

 

Wij zijn de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

 

Onze maatschappelijke zetel is Tweekerkenstraat 26 | 1000 Brussel
Ons bedrijf registratie nummer is BE 0846.790.105

 

Ons BTW-nummer is BE 0846.790.105