Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 

Ti splošni pogoji poslovanja urejajo razmerje med EDAA in vami, ko uporabljate spletišče YourOnlineChoices ali sprejmete nastavitveni piškotek spletišča YourOnlineChoices.

 

EDAA je neprofitno združenje (AiSBL) s sedežem v Bruslju, matična številka: BE 0846.790.105. Naš sedež je na naslovu Rue de Deux Eglises 26| B-1000 Bruselj.

 

Spletišče YourOnlineChoices je dostopno na naslovih www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/sl/ in www.youronlinechoices.com/sl/. Spletišče YourOnlineChoices lahko obiščete neposredno prek povezave na spletišču tretje osebe ali prek ikone SVO. Ikona SVO je videti tako , pogosto pa jo lahko opazite v oglasih, ki jih vidite na spletnih straneh, ali okoli teh oglasov.

 

V teh pogojih je oseba, imenovana z glagoli v prvi osebi množine in ustreznimi samostalniškimi zaimki, EDAA, oseba, imenovana z glagoli v drugi osebi množine in ustreznimi samostalniškimi zaimki, pa ste vi oziroma vsaka druga oseba, ki z vašim brskalnikom ali napravo dostopa do spletišča YourOnlineChoices ali v platformi za izbire strank opravi izbiro v zvezi s spletnim vedenjskim oglaševanjem oziroma z obiskovalčevo izbiro (v primeru podjetja) sprejme nastavitveni piškotek.

 

Poleg tega si oglejte tudi naš pravilnik o varovanju zasebnosti, ki ga najdete na naslovu https://www.youronlinechoices.com/sl/protecting-your-privacy in ki je sestavni del teh pogojev.

 

Vaše nastavitve v zvezi s spletiščem YourOnlineChoices

 

Ena ključnih funkcij spletišča YourOnlineChoices je sporočanje vaših nastavitev v zvezi s spletnim vedenjskim oglaševanjem sodelujočim družbam. Vaše nastavitve bomo potrdili ter jih sporočili oglaševalskim omrežjem in drugim sodelujočim družbam, ki so navedene na platformni strani spletišča YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/sl/your-ad-choices.

 

Če želite uporabljati spletišče YourOnlineChoices, mora vsaka sodelujoča družba namestiti v vaš spletni brskalnik nastavitveni piškotek, ki nam bo omogočil, da prepoznamo vaše izbire. Podrobnosti o piškotkih lahko najdete v našem pravilniku o varovanju zasebnosti na naslovu https://www.youronlinechoices.com/sl/protecting-your-privacy. Če do spletišča YourOnlineChoices dostopate z drugim računalnikom ali spletnim brskalnikom oziroma če izbrišete svoje piškotke, ne bomo mogli prepoznati vaših nastavitev. V tem primeru znova obiščite spletišče YourOnlineChoices in izberite svoje nastavitve. Poleg tega spletišče YourOnlineChoices ne bo pravilno delovalo, če je vaš brskalnik nastavljen tako, da blokira piškotke, saj vaših nastavitev ni mogoče shraniti brez uporabe nastavitvenega piškotka.

 

Čeprav si bomo poslovno razumno prizadevali sporočiti vaše nastavitve, opravljene na spletišču YourOnlineChoices, ustreznim družbam, navedenim na spletišču v trenutku vaših nastavitev, je spletišče YourOnlineChoices dano na razpolago v stanju „kot je” in „kot je na voljo“, pri čemer ne dajemo nobenih zagotovil, garancij, pogojev, jamstev ali drugih zavez, da bodo vaše izbire učinkovale. Če se pokaže, da vaše izbire ne učinkujejo, se lahko prek spletne strani na spletišču https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint pritožite in zahtevate zadoščenje.

 

Vaše obveznosti

 

Dolžni ste ravnati in uporabljati spletišče YourOnlineChoices skladno z veljavno zakonodajo ter na način, ki se pričakuje od razumne, odgovorne in skrbne osebe.

 

Spletišča YourOnlineChoices ne smete uporabljati oziroma ne smete dovoliti, da se spletišče YourOnlineChoices uporablja za:

(a) protipravne oziroma nezakonite dejavnosti ali storitev kaznivih dejanj;

 

(b) kakršno koli sporočanje nezakonite, neprimerne, opolzke, nespodobne, opravljive, obrekovalne, grozilne, žaljive, neželene ali nenaročene narave oziroma take, ki povzroči vznemirjenje, stisko ali nepotrebno napetost ali krši javni red in/ali javno spodobnost ali veljavno zakonodajo s področja rasnega sovraštva;

 

(c) dejavnosti, ki bi lahko kršile pravice do zasebnosti drugih strank/naročnikov ali tretjih oseb oziroma varstva njihovih podatkov in

 

(d) razširjanje virusov ter druge zlonamerne programske opreme ali kakršno koli oviranje komunikacij ali shranjevanja podatkov oziroma kakršno koli drugo povzročanje škode spletišču YourOnlineChoices ali njegovo uničevanje oziroma onemogočanje ali omejevanje uporabe oziroma zmogljivosti spletišča YourOnlineChoices pri drugih uporabnikih ali tretjih osebah, vključno s povzročanjem nepotrebnega obremenjevanja spletišča z velikimi neupravičenimi pretoki podatkov (poplavljanje, smetenje itd.).

 

Zavezujete se, da boste spoštovali naše pravice intelektualne lastnine in pravice intelektualne lastnine oseb, ki so nam dale licence (vključno z omejitvami, avtorskimi pravicami, znamkami, patenti, modeli in pravicami do podatkovnih zbirk).

 

Na zahtevo ste dolžni poskrbeti, da bomo oproščeni in odvezani vsakršne odgovornosti za kakršno koli ugotovljeno škodo, izdatke, zahtevke ali stroške (vključno z razumnimi stroški pravnega svetovanja), ki izhajajo iz vsake vaše kršitve obveznosti v tem poglavju.

 

Če izveste, da spletišče YourOnlineChoices krši vaše pravice intelektualne lastnine, lastninske pravice ali druge pravice, nas o tem nemudoma obvestite, pri čemer uporabite spodaj navedene podatke za stik.

 

Povezave

 

Nekatere povezave na spletišču YourOnlineChoices vam bodo omogočile, da se povežete s spletišči, ki niso pod našim nadzorom. EDAA ponuja te povezave zgolj za lažjo orientacijo. Prikaz povezave ne pomeni, da se EDAA strinja s spletiščem, do katerega povezava vodi, poleg tega EDAA ni odgovorna za vsebine tovrstnih spletišč. Do njih dostopate na lastno odgovornost.

 

Omejitve in izključitve odškodninske odgovornosti

 

EDAA izrecno zavrača dajanje kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zakonskih, dopolnilnih ali drugih zagotovil, garancij, pogojev oziroma drugih zavez, med drugim vključno z implicitnimi garancijami, pogoji ali drugimi zavezami glede zadovoljive kakovosti, primernosti za določeno rabo ali razumne skrbnosti in spretnosti.

 

Razen v spodaj navedenih primerih EDAA ne bo pogodbeno, zunajpogodbeno (med drugim vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), zakonsko ali predpogodbeno odgovorna oziroma odgovorna za druga zagotovila (razen goljufivih zagotovil) ali drugače odgovorna za kar koli, kar izhaja iz spletišča YourOnlineChoices in teh pogojev ali pa je z njimi povezano, ter zavrača vsakršno odgovornost za: (a) posledično, posredno ali posebno izgubo oziroma škodo; (b) kakršno koli izgubo dobrega imena oziroma ugleda ali (c) kakršne koli gospodarske izgube (vključno z izgubljenimi prihodki, dobičkom, pogodbami, posli ali pričakovanimi prihranki), in sicer ne glede na to, ali je bila zveza EDAA obveščena o možnosti takšne izgube oziroma škode in ne glede na način njenega nastanka.
 

Razen v spodaj navedenih primerih se največja odškodninska pogodbena, zunajpogodbena (med drugim vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), zakonska, predpogodbena odgovornost EDAA oziroma njena odgovornost za druga zagotovila (razen goljufivih zagotovil) ali vsaka druga odgovornost za kar koli, kar izhaja iz te pogodbe ali pa je z njo, in vsakim njenim delom, vključno z njenim izvajanjem in izpolnitvijo, v zvezi s katerim koli dogodkom ali katerimi koli dogodki ali vrsto dogodkov (bodisi povezanih ali nepovezanih), ki se zgodijo v dvanajstih mesecih, omeji na 5 EUR.

 

Nič v tej pogodbi ne izključuje oziroma ne omejuje odškodninske odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti katerega koli pogodbenika ali njegovih zastopnikov ali delavcev med opravljanjem svojih obveznosti in ne izključuje oziroma ne omejuje nobene odškodninske odgovornosti strani, ki je po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.
 

Splošni pogoji

 

Višja sila:Višja sila je dogodek, ki je zunaj našega razumnega nadzora. Kadar višja sila pri nas povzroči zamudo pri izpolnjevanju obveznosti ali njihovo neizpolnitev skladno s temi pogoji, se izpolnjevanje takšnih obveznosti začasno ustavi za čas trajanja višje sile.
 

Odstop in sklepanje pogodb s podizvajalci: Nobeni osebi ne smete odstopiti svojih celotnih pravic in/ali obveznosti po tej pogodbi ali njihovih delov, jih ji prenesti, zaračunati ali ji za njih dati licenco.

 

Razmerje: Za nič v teh pogojih ne velja, da ustvarja med vami in nami kakršno koli razmerje, skupno podjetje ali pogodbo o zaposlitvi, in za nič ne velja, da vam daje kakršno koli pooblastilo, ki ni izrecno navedeno v teh pogojih, ali da med vami in nami ustvarja kakršno koli zastopstvo.

 

Celovitost pogodbe:Potrjujete, da ti pogoji izražajo celotno pogodbo in sporazum z nami ter da nadomeščajo vse predhodne pogodbe, dogovore in sporazume med vami in nami v zvezi s predmetom teh pogojev. Potrjujete, da se niste oprli na nobeno izjavo, zagotovilo ali sporazum, ki ni izrecno naveden v teh pogojih, in da nimate nobenih pravnih sredstev v zvezi s kakršno koli izjavo, zagotovilom ali sporazumom, ki ni izrecno naveden, razen če gre za goljufivo izjavo, zagotovilo ali sporazum.

 

Odpoved pravicam, pooblastilom ali pravnim sredstvom: Nobeno neuveljavljanje katerih koli pravic, pooblastil ali pravnih sredstev po teh pogojih s strani katerega koli pogodbenika ali zamuda pri tovrstnem uveljavljanju ne učinkuje kot odpoved takšni ali kateri koli drugi pravici, pooblastilu ali pravnemu sredstvu, poleg tega pa nobena enkratna ali delna uveljavitev katerih koli pravic, pooblastil ali pravnih sredstev z naše strani ne bo izključila nikakršnega uveljavljanja drugih pravic, pooblastil ali pravnih sredstev z naše strani.

 

očenost določb: Če katero koli sodišče ali pristojni organ ugotovi, da katera koli določba teh pogojev ni veljavna, zakonita ali izvršljiva na katerem koli območju, za takšno določbo velja, da ni del teh pogojev, poleg tega pa takšna določba ne vpliva na veljavnost, zakonitost ali izvršljivost drugih pogojev in ne vpliva na veljavnost, zakonitost ali izvršljivost takšne določbe na drugih območjih.

 

Bistvo časa: Čas ne bo bistven, razen kadar je to izrecno navedeno.

 

Pravice tretjih oseb: Nič v teh pogojih ne ustvarja oziroma ne daje nobenih pravic ali drugih ugodnosti po Zakonu o pogodbah (pravice tretjih oseb) (Contracts (Rights of Third Parties) Act) iz leta 1999 ali drugače v korist katere koli osebe, ki ni oseba, ki sprejema te pogoje.

 

Razno: Pravice in pravna sredstva pogodbenikov po teh pogojih so kumulativni ter dopolnjujejo vse zakonsko določene pravice in pravna sredstva. Vsaka sprememba teh pogojev mora biti v pisni obliki, poleg tega pa se morata z njo strinjati oba pogodbenika. Ti pogoji so lahko sklenjeni v več izvodih in v elektronski obliki.

Veljavno pravo: Ti pogoji se razlagajo skladno z belgijskim pravom, vsak pogodbenik pa nepreklicno prizna neizključno pristojnost sodišč v Bruslju.

 

Končne določbe

 

Naša pravila o pritožbah

 

Vsako težavo, ki nam je sporočena in ki jo lahko odpravimo, bomo rešili v kar najkrajšem času. Če niste zadovoljni z našim odzivom ali ponujeno rešitvijo, nam to sporočite na spodnji naslov.

 

Stik z nami

 

Če želite dodatne informacije ali če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi pogoji, se obrnite na EDAA na e-naslov: privacy@edaa.eu

Mi smo Evropska zveza za interaktivno digitalno oglaševanje (EDAA).
Naš sedež je na naslovu Rue de la Pépinière 10A | B-1000 Bruselj
Naša matična številka je BE 0846.790.105

Naš ID za DDV je BE 0846.790.10