Warunki

Warunki ogólne

 

Niniejsze warunki regulują stosunki między EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance – Europejskie Stowarzyszenie Interaktywnej Reklamy Cyfrowej), a Użytkownikiem podczas korzystania ze strony internetowej YourOnlineChoices lub po akceptacji plików cookie ustawień preferencji YourOnlineChoices.

 

EDAA jest stowarzyszeniem non-profit (AiSBL) z siedzibą w Brukseli, zarejestrowanym pod numerem spółki BE 0846.790.105. Siedziba EDAA znajduje się pod adresem Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruksela.

 

Strona internetowa YourOnlineChoices jest dostępna pod adresem www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/www.youronlinechoices.com/uk/. Stronę YourOnlineChoices można odwiedzić bezpośrednio poprzez link na stronie internetowej osoby trzeciej lub poprzez ikonę OBA.  Ikona OBA wygląda następująco i najczęściej widoczna jest w reklamach lub obok reklam wyświetlanych na stronach internetowych.

 

W niniejszych warunkach określenia „my”, „nas” lub „nasze” oznaczają EDAA, a określenia „Ty” oraz „Twój” oznaczają Użytkownika i inne osoby, które odwiedzają stronę YourOnlineChoices lub dokonują wyboru dotyczącego internetowej reklamy behawioralnej poprzez platformę wyboru konsumentów na stronie YourOnlineChoices za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia, bądź też (w przypadku osób prawnych) akceptują plik cookie ustawień preferencji w drodze wyboru dokonywanego przez odwiedzającego.

 

Należy także zapoznać się z polityką prywatności EDAA zamieszczoną na stronie https://www.youronlinechoices.eu/uk/protecting-your-privacy, którą stosuje się jako część niniejszych warunków.

 

Twoje preferencje YourOnlineChoices

 

Jedną z kluczowych funkcji strony internetowej YourOnlineChoices jest dostarczanie uczestniczącym firmom informacji dotyczących Twoich preferencji dla celów internetowej reklamy behawioralnej. Przyjmujemy do wiadomości Twoje preferencje i przekazujemy je do sieci reklamowych oraz innych spółek uczestniczących w platformie YourOnlineChoices, wymienionych na stronie https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Aby korzystać z serwisu YourOnlineChoices, każda uczestnicząca spółka musi umieścić w Twojej przeglądarce internetowej plik cookie ustawień preferencji pozwalający nam zapamiętać Twoje ustawienia. Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć w polityce prywatności EDAA zamieszczonej na stronie https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Jeśli korzystasz ze strony YourOnlineChoices, używając innego komputera lub przeglądarki internetowej, lub jeżeli wyczyścisz lub usuniesz pliki cookie, nie będziemy mogli zapamiętać Twoich preferencji. Należy wówczas wrócić do strony YourOnlineChoices, aby ponownie wybrać swoje preferencje. Ponadto strona YourOnlineChoices nie będzie działać prawidłowo, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki blokują pliki cookie, ponieważ zapisanie Twoich preferencji wymaga pliku cookie ustawień preferencji.

 

Choć będziemy dokładać uzasadnionych ekonomicznie starań, aby przekazać Twoje preferencje określone na stronie internetowej YourOnlineChoices odpowiednim wymienionym na niej spółkom w momencie określania preferencji, strona YourOnlineChoices oferowana jest w aktualnym stanie oraz w miarę dostępności. Nie składamy żadnych oświadczeń oraz nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi i nie oferujemy żadnych warunków ogólnych ani innych warunków, że Twój wybór będzie i pozostanie skuteczny. Jeśli Twój wybór nie okaże się skuteczny, możesz złożyć skargę i dochodzić zadośćuczynienia za pośrednictwem strony internetowej, https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Twoje zobowiązania

 

Musisz zachowywać się i korzystać ze strony YourOnlineChoices zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz w sposób, jakiego można by oczekiwać od osoby rozsądnej, odpowiedzialnej i ostrożnej.

 

Nie wolno wykorzystywać ani zezwalać na wykorzystywanie strony YourOnlineChoices do:

(a) działań zabronionych lub niedozwolonych prawem, albo do popełniania czynów i/lub działań przestępnych;

 

(b) jakichkolwiek form komunikacji o charakterze bezprawnym, niewłaściwym, obscenicznym, nieprzyzwoitym, zniesławiającym, oszczerczym, grożącym, obraźliwym, niepożądanym lub niechcianym, komunikacji powodującej irytację, rozdrażnienie lub niepotrzebny niepokój, bądź komunikacji naruszającej porządek publiczny, przyzwoitość publiczną lub obowiązujące przepisy dotyczące nienawiści na tle rasowym;

 

(c) jakichkolwiek działań, które mogą naruszać prawa do prywatności lub ochrony danych przysługujące innym klientom/abonentom lub osobom trzecim; oraz

 

(d) rozpowszechniania wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania bądź do zakłócania w inny sposób komunikacji lub przechowywania danych, powodowania innych uszkodzeń lub zniszczeń strony internetowej YourOnlineChoices, bądź ograniczania lub zakłócania przepustowości lub korzystania ze strony YourOnlineChoices przez innych użytkowników lub osoby trzecie, w tym przez powodowanie niepotrzebnego przeciążenia strony internetowej poprzez duży, nieuzasadniony ruch danych (floodowanie, spamowanie, itd.).

 

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, praw do wzorów przemysłowych oraz praw do baz danych) należących do nas lub do naszych licencjodawców.

 

Na żądanie Użytkownik zabezpieczy nas i zwolni z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań, szkód, wydatków, roszczeń lub ustalonych kosztów (w tym uzasadnionych kosztów i wydatków prawnych) wynikających z naruszenia przez Użytkownika zobowiązań, o których mowa w niniejszym artykule.

 

W przypadku stwierdzenia, że strona internetowa YourOnlineChoices narusza Twoje prawa własności intelektualnej, prawa własności lub inne prawa, należy nas niezwłocznie powiadomić, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.

 

Łącza

 

Niektóre łącza na stronie YourOnlineChoices umożliwiają łączenie się ze stronami internetowymi, które nie podlegają naszej kontroli. EDAA udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody Użytkownika. Zamieszczenie łącza nie oznacza, że EDAA popiera lub ponosi odpowiedzialność za zawartość stron internetowych, do których prowadzi łącze. Użytkownik uzyskuje dostęp do tych stron na własne ryzyko.

 

Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności

 

EDAA wyraźnie wyłącza jakiekolwiek dalsze oświadczenia, gwarancje lub warunki, wyraźne lub dorozumiane, ustawowe, wzajemne lub inne, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub należytej staranności i umiejętności.

 

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień EDAA zrzeka się i nie będzie ponosić odpowiedzialności wynikającej z umowy, czynu niedozwolonego (w tym między innymi niedbalstwa), obowiązku ustawowego, oświadczeń przedumownych lub innych (z wyjątkiem podstępnego wprowadzenia w błąd) ani innej wynikającej bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej YourOnlineChoices i niniejszych warunków albo z nimi związanej, z tytułu: (a) strat lub szkód wynikowych, pośrednich lub szczególnych; (b) utraty wizerunku lub reputacji przedsiębiorstwa; lub (c) wszelkich strat gospodarczych (w tym utraty przychodów, zysków, umów, możliwości prowadzenia działalności lub przewidywanych oszczędności), w każdym przypadku bez względu na powiadomienie o możliwości poniesienia w jakikolwiek sposób takiej straty lub szkody oraz sposób jej poniesienia.

 

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień maksymalna odpowiedzialność EDAA wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego (w tym między innymi niedbalstwa), obowiązku ustawowego, oświadczeń przedumownych lub innych (z wyjątkiem podstępnego wprowadzenia w błąd) lub w inny sposób wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej Umowy oraz każdej jej części, w tym z jej zawarcia i wykonywania, ogranicza się w odniesieniu do jednego lub większej liczby zdarzeń lub szeregu zdarzeń (połączonych lub niepołączonych) zachodzących w każdym okresie dwunastu miesięcy do kwoty 5 euro.

 

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z niedbalstwa którejkolwiek ze stron bądź jej przedstawicieli lub pracowników działających w granicach swoich obowiązków, ani też nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności stron, która nie może zostać wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Warunki ogólne

 

Siła wyższa: Siła wyższa oznacza każde zdarzenie znajdujące się poza naszą zasadną kontrolą. W przypadku, gdy siła wyższa skutkuje niewykonaniem lub opóźnieniem w wykonaniu przez nas naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, zobowiązania te zostaną zawieszone na czas trwania siły wyższej.

 

Cesja i podwykonawstwo: Użytkownik nie może dokonywać cesji, przenosić ani obciążać przysługujących mu na podstawie niniejszych warunków uprawnień i/lub zobowiązań ani udzielać na nie licencji, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek stron.

 

Stosunek prawny: Żadne z postanowień niniejszych warunków nie zostanie uznane jako ustanawiające spółkę osobową, spółkę joint venture lub umowę o pracę jakiegokolwiek rodzaju między Użytkownikiem a nami, i nie będzie interpretowane jako udzielenie jakichkolwiek uprawnień, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych warunkach, ani za ustanowienie stosunku agencyjnego między Użytkownikiem a nami.

 

Całość porozumienia: Użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki stanowią całość umowy i porozumienia z nami oraz że zastępują wszystkie poprzednie umowy, uzgodnienia i porozumienia między Użytkownikiem a nami w zakresie przedmiotu warunków. Użytkownik potwierdza, że nie opiera się na stwierdzeniu, oświadczeniu lub ustaleniu, które nie stanowi wyraźnego postanowienia niniejszych warunków oraz że nie przysługuje mu żaden środek zaradczy w odniesieniu do jakiegokolwiek stwierdzenia, oświadczenia lub ustalenia, które nie stanowi wyraźnego postanowienia, chyba że zostało ono złożone podstępnie.

 

Wyłączenie uprawnień: Brak wykonania lub opóźnione wykonanie przez którąkolwiek ze stron praw, uprawnień lub środków zaradczych przysługujących jej w ramach niniejszych warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego lub jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego. Ponadto pojedyncze lub częściowe wykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka naprawczego nie wyklucza dalszego wykonania przez nas jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka naprawczego.

 

Częściowa nieważność umowy: W zakresie w jakim którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez sąd lub właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek systemie prawnym, postanowienie takie nie stanowi części niniejszych warunków i nie wpływa na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałej części niniejszych warunków ani na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność tego postanowienia w jakimkolwiek innym systemie prawnym.

 

Czas jako istotny element: Czas nie jest istotnym elementem niniejszych warunków, chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone.

 

Prawa osób trzecich: Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ustanawia ani nie przyznaje praw lub innych korzyści wynikających z brytyjskiej ustawy o prawach osób trzecich w umowach z 1999 roku lub przysługujących z innego względu osobom innym niż strony niniejszych warunków.

 

Postanowienia różne: Prawa i środki zaradcze stron wynikające z niniejszych warunków są łączne i obowiązują dodatkowo obok innych praw i środków zaradczych przewidzianych prawem. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej i muszą zostać uzgodnione przez strony. Niniejsze warunki mogą zostać sporządzone na osobnym egzemplarzu i w postaci elektronicznej.

 

Prawo właściwe: Niniejsze warunki interpretowane są zgodnie z prawem belgijskim, a każda ze stron niniejszym nieodwołalnie poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli.

 

Postanowienia końcowe

 

Nasza polityka reklamacji

 

Rozwiązujemy wszelkie zgłoszone nam problemy, które jesteśmy w stanie rozpatrzyć, tak szybko jak to możliwe. Jeżeli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi lub oferowanego rozwiązania, skontaktuj się z nami, pisząc na adres podany niżej.

 

Kontakt z nami:

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w przypadku pytań dotyczących niniejszych warunków prosimy o kontakt z EDAA pod następującym adresem e-mail: privacy@edaa.eu

 

Jesteśmy organizacją o nazwie European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Nasza siedziba mieści się przy Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Bruksela
Nasz numer wpisu do rejestru spółek to BE 0846.790.105

 

Nasz numer VAT to BE 0846.790.105