Vilkår

Generelle vilkår

 

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom EDAA og deg når du bruker nettstedet YourOnlineChoices eller når du aksepterer informasjonskapselen til YourOnlineChoices.

 

EDAA er en ideell organisasjon (AiSBL) basert i Brussel og registrert med organisasjonsnummer BE 0846.790.105. Hovedkontoret vårt ligger i Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brussel.

 

Nettstedet YourOnlineChoices finner du på www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ og www.youronlinechoices.com/uk/. Du kan besøke nettstedet YourOnlineChoices direkte via en lenke fra et tredjeparts nettsted eller via OBA-ikonet. OBA-ikonet ser slik ut, og du vil ofte se det i forbindelse med eller rundt annonser på nettsteder.

 

I disse vilkårene betyr «vi» eller «oss» eller «vår» oss, EDAA; og «du» og «din» betyr deg eller enhver annen person som går inn på nettstedet YourOnlineChoices eller tar et valg angående interessebasert markedsføring på nett gjennom forbrukervalgplattformen på YourOnlineChoices på nettleseren eller enheten din, eller (for bedrifter) aksepterer en informasjonskapsel ved at den besøkende tar et valg.

 

Du bør også lese gjennom personvernerklæringen vår https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy som gjelder som en del av disse generelle vilkårene.

 

Dine innstillinger for YourOnlineChoices

 

En nøkkelfunksjon i nettstedet YourOnlineChoices er å overføre dine innstillinger knyttet til interessebasert markedsføring på nett, til deltakende selskaper. Vi bekrefter innstillingene dine og gir dem videre til annonsenettverkene og andre deltakende medlemsselskaper på listen på plattformsiden i https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

For at du skal kunne bruke nettstedet YourOnlineChoices, må hvert deltakende selskap lagre en informasjonskapsel på nettleseren din slik at vi husker valgene dine. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i personvernerklæringen vår https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Hvis du bruker nettstedet YourOnlineChoices fra en annen datamaskin eller nettleser, eller fjerner/sletter informasjonskapslene, kan vi ikke huske innstillingene dine. Da må du gå tilbake til nettstedet YourOnlineChoices for å velge innstillinger på nytt. Nettstedet YourOnlineChoices vil heller ikke fungerer korrekt hvis nettleseren din er stilt inn for å blokkere informasjonskapsler. Da kan ikke innstillingene dine lagres fordi informasjonskapselen mangler.

 

Selv om vi gjør alt vi kan for å videreformidle innstillingene dine på YourOnlineChoices til de relevante selskapene som står på listen på nettstedet så snart du har foretatt innstillingene, leveres tjenestene på nettstedet YourOnlineChoices «som de er» og «etter tilgjengelighet», og vi påtar oss intet ansvar, og tilbyr ingen garantier, vilkår, sikkerhet eller andre betingelser om at valgene dine vil være aktive til enhver tid. Dersom valgene ikke viser seg å være aktive, kan du sende en klage og kreve situasjonen rettet gjennom nettstedet på https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Dine forpliktelser

 

Din adferd og bruk av nettstedet YourOnlineChoices må være i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og må tilsvare det som forventes av en rimelig, ansvarlig og forsiktig enkeltperson.

 

Du må ikke bruke nettstedet YourOnlineChoices til følgende virksomhet, eller tillate at nettstedet YourOnlineChoices brukes til:

(A) ulovlige eller urettmessige virksomheter, eller for å begå kriminelle handlinger og/eller virksomheter;

 

(B) enhver form for kommunikasjon som er ulovlig, urettmessig, obskøn, uanstendig, ærekrenkende, nedsettende, truende, krenkende, uønsket eller ubedt eller som forårsaker ergrelse, bry eller unødvendig angst eller som bryter regler om lov og orden og/eller offentlig anstendighet eller enhver gjeldende lovgivning tilknyttet rasehat;

 

(C) enhver virksomhet som kan krenke personvern- eller datavernrettighetene til andre kunder/abonnenter eller tredjepersoner; og

 

(D) å sende ut virus eller annen ondsinnet programvare eller på noen måte forstyrre kommunikasjon eller datalagring eller på annen måte skade eller ødelegge nettstedet YourOnlineChoices eller innskrenke eller svekke bruken eller kapasiteten på nettstedet YourOnlineChoices for andre brukere eller tredjepersoner, også ved å forårsake unødvendig overlasting av nettstedet gjennom stor, uforsvarlig datatrafikk (overfylling, spamming osv.).

 

Du skal respektere de immaterielle rettighetene (herunder blant annet copyright, varemerker, patenter, designrettigheter og rettigheter til databaser) som tilhører oss eller våre lisensgivere.

 

Du skal på forespørsel holde oss skadesløse for og erstatte ethvert krav tilknyttet erstatningsansvar, skade, utgifter, krav eller kostnader (inkludert rimelige juridiske kostnader og utgifter) som fastsettes som følge av ditt brudd på forpliktelsene i dette avsnittet.

 

Skulle du være kjent med at nettstedet YourOnlineChoices krenker dine immaterielle rettigheter, eiendomsrettigheter eller andre rettigheter, skal du informere oss snarest via kontaktopplysningene nedenfor.

 

Lenker

 

Enkelte lenker på nettstedet YourOnlineChoices gir deg tilgang til nettsteder som ikke er under vår kontroll. EDAA tilbyr disse lenkene kun av praktiske grunner. En lenke på nettstedet vårt innebærer ikke at det støttes av EDAA eller at EDAA er ansvarlig for innholdet i et slikt lenket nettsted. Du går inn på dem på egen risiko.

 

Ansvarsbegrensning og -utelukkelse

 

EDAA fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar, garantier, vilkår eller andre betingelser, uttrykkelige eller innforståtte, i henhold til vedtekter, indirekte eller på annen måte, inkludert men ikke begrenset til innforståtte garantier, vilkår eller andre betingelser om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller rimelig forsiktighet og ferdighet.

 

Bortsett fra det som står nedenfor, fraskriver EDAA seg alt, og skal ikke holdes ansvarlig for avtalerettslige eller erstatningsrettslige forhold (inkludert men ikke begrenset til uaktsomhet), vedtektsfestede forhold, forhåndsavtale eller annet ansvar (annet enn uriktige fremstillinger) eller på annen måte som følge av eller i tilknytning til nettstedet YourOnlineChoices og disse vilkårene. Dette gjelder (a) følgeskader, indirekte eller spesielle tap eller skader; (b) tap av goodwill eller anseelse; eller (c) økonomisk tap (inkludert tap av inntekter, fortjeneste, kontrakter, bedriftens oppsparte midler eller forventet oppsparing), i hvert tilfelle selv om EDAA er opplyst om muligheten for slikt tap eller skader og uansett hvordan det skjedde.

 

Bortsett fra det som står nedenfor, er EDAAs ansvar oppad begrenset til 5 euro i avtalerettslige eller erstatningsrettslige forhold (inkludert men ikke begrenset til uaktsomhet), vedtektsfestede forhold, forhåndsavtale eller annet ansvar (annet enn uriktige fremstillinger) eller forhold som på annen måte springer ut av eller er i tilknytning til denne avtalen og hver part i den, inkludert avtalens gjennomførelse og utførelse, hva angår én eller flere hendelser eller hendelsesforløp (enten tilknyttet eller ikke) som finner sted innen en tolv måneders periode.

 

Intet i denne avtalen skal utelukke eller begrense ansvaret for død eller personskade som følge av misligholdet fra en part eller partens representanter eller ansatte som opptrer i arbeidssammenheng, eller utelukke eller begrense en parts ansvar som eventuelt ikke er utelukket etter gjeldende lovgivning.

 

Generelle vilkår

 

Force majeure: En force majeure-hendelse betyr en hendelse som er utenfor vår rimelige kontroll. Når en force majeure-hendelse utgjør grunnlaget for en svikt eller forsinkelse fra vår side i å utføre våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, skal disse forpliktelsene oppheves i den tiden force majeure-hendelsen varer. Når en force majeure-hendelse utgjør grunnlaget for en svikt eller forsinkelse fra vår side i å utføre våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, skal disse forpliktelsene oppheves i den tiden force majeure-hendelsen varer.

 

Tildeling og underkontrakter: Du kan ikke tildele, overføre, kreve penger fra eller utstede lisens til noen som helst for hele eller deler av dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

 

Forhold: Intet i disse vilkårene skal anses som en opprettelse av et partnerskap eller joint venture eller ansettelsesavtale av noe slag mellom deg og oss, og vilkårene skal heller ikke anses som en innvilgelse av myndighet som ikke er uttrykkelig fastsatt i disse vilkårene eller opprettelse av et agentforhold mellom deg og oss.

 

Hele avtalen: Du bekrefter at disse vilkårene inneholder hele avtalen og overenskomsten med oss om at de erstatter alle tidligere avtaler, ordninger og overenskomster mellom deg og oss angående vilkår. Du bekrefter at du ikke har lagt til grunn et utsagn, erklæring eller overenskomst som ikke er en uttrykkelig del av disse vilkårene, og skal ikke ha mulighet til krav basert på et utsagn, erklæring eller overenskomst som ikke er et uttrykkelig vilkår med mindre det er fremsatt på en uhederlig måte.

 

Ansvarsfraskrivelse: Ingen svikt eller forsinkelse fra noen part i å utøve en rettighet, myndighet eller kravmulighet etter disse vilkårene, kan fungere som en ansvarsfraskrivelse for det eller noen annen rettighet, myndighet eller kravmulighet, og hvis vi utøver en rettighet, myndighet eller kravmulighet kun enkeltvis eller delvis, utelukker dette ikke at vi kan utøve andre rettigheter, myndigheter eller kravmuligheter.

 

Delelighet: Skulle en domstol eller kompetent myndighet komme frem til at en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig, urettmessig eller umulig å håndheve i en domsmyndighet, skal den bestemmelsen anses som ikke lenger en del av disse vilkårene. Dette skal ikke gå utover gyldigheten, lovmessigheten eller håndhevbarheten til resten av disse vilkårene, og dette går heller ikke utover gyldigheten, lovmessigheten eller håndhevbarheten til den bestemmelsen i noen annen domsmyndighet

 

Tidsperiode og frister: Tid er ikke avgjørende med mindre det står uttrykkelig at den gjelder.

 

Tredjepersoners rettigheter: Intet i disse vilkårene skal stifte eller tildele rettigheter eller fordeler, verken i henhold til den britiske avtaleloven (Contracts Act) av 1999 (rettigheter for tredjepersoner) eller på annen måte, for en annen person enn partene i disse vilkårene.

 

Diverse: Partenes rettigheter og oppfyllelseskrav etter disse vilkårene er kumulative, og kommer i tillegg til alle rettigheter og oppfyllelseskrav etter loven. Enhver endring i disse vilkårene må være skriftlig, og avtalt mellom partene. Disse vilkårene kan utstedes i duplikata og skriftlig elektronisk.

 

Lovvalg: Disse vilkårene skal tolkes i samsvar med lovgivningen i Belgia, og hver part er herved ugjenkallelig underlagt den ikke-eksklusive domstolen i Brussel.

 

Sluttbestemmelser

 

Våre klageregler

 

Vi vil løse alle problemer som vi informeres om, og som vi er i stand til å avhjelpe så snart som mulig Hvis du ikke er fornøyd med svaret eller løsningen vi tilbyr, bør du kontakte oss på adressen nedenfor.

 

Kontakt oss

 

Trenger du mer informasjon eller har du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte EDAA på e-post: privacy [at] edaa.eu

 

Vi er European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)


Vårt hovedkontor ligger i Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brussel


Vårt organisasjonsnummer er BE 0846.790.105

 

Vårt MVA-nummer er BE 0846.790.105