Tingimused

Üldtingimused

 

Käesolevate tingimustega reguleeritakse EDAA ja teie vahelisi suhteid seoses veebisaidi YourOnlineChoices kasutamise ja selle eelistuste küpsise aktsepteerimisega.

 

EDAA on Brüsselis asuv mittetulundusühing (AiSBL) registrinumbriga BE 0846.790.105. Meie registreeritud aadress on Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brüssel.

 

Veebisait YourOnlineChoices on kättesaadav aadressidel www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ ja www.youronlinechoices.com/uk/. Meie veebisaidi saate avada otse kolmanda osapoole leheküljel oleva lingi või OBA ikooni abil.  OBA ikoon näeb välja selline . Ikooni võite tihti märgata veebilehekülgedel kuvatavate reklaamide sees või kõrval.

 

Käesolevates tingimustes tähendab sõna „meie” „meid“ või „meie oma“ organisatsiooni EDAA ning sõnaga „teie” ja „teie oma“ peetakse silmas kõiki isikuid, kes avavad veebisaidi YourOnlineChoices või teevad selle saidi tarbijavalikute platvormi abil oma veebilehitsejas või seadmes mõne valiku käitumispõhise internetireklaami suhtes või (ettevõtete puhul) aktsepteerivad oma lehekülje külastajate eelistuste küpsiseid.

 

Lisaks soovitame tutvuda aadressil https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy meie privaatsuseeskirjadega, mis moodustavad käesolevate üldtingimuste lahutamatu osa.

 

YourOnlineChoices eelistused

 

Üks veebisaidi YourOnlineChoices põhifunktsioone on pakkuda osalevatele ettevõtetele teavet teie eelistuste kohta seoses käitumispõhise internetireklaamiga. Me järgime teie eelistusi ning edastame need reklaamivõrgustikele ja muudele osalevatele liikmesettevõtetele, kes on loetletud platvormi YourOnlinceChoices lehel https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Veebisaidi YourOnlineChoices kasutamiseks peab iga osalev ettevõte laadima teie veebilehitsejasse küpsise, mis näitab teie eelistust, et saaksime teie eelistusi meeles pidada. Täpsemat teavet küpsiste kohta leiate meie privaatsuseeskirjadest aadressil https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Kui avate veebisaidi YourOnlineChoices mõnes teises arvutis või veebilehitsejas või kustutate küpsised, ei ole meil võimalik teie eelistusi meelde jätta ning nende uuesti määramiseks tuleb saiti YourOnlineChoices uuesti külastada. Samuti ei toimi veebisait YourOnlineChoices soovitud viisil siis, kui teie veebilehitsejas on küpsised tervikuna blokeeritud, sest ilma eelistust näitava küpsiseta ei ole võimalik teie eelistusi salvestada.

 

Kuigi me teeme oma tegevuses mõistlikke ärilisi jõupingutusi, et edastada veebisaidil YourOnlineChoices määratud eelistusi saidil loetletud ettevõtjatele vastavate eelistuste määramise ajal, tehakse veebisait YourOnlineChoices teile kättesaadavaks praegusel kujul ning me ei esita mingeid avaldusi, garantiisid, lubadusi, tagatisi või muid kinnitusi, et teie tehtud valikud praegu või tulevikus kõigil juhtudel rakenduvad. Kui selgub, et teie tehtud valikud ei ole rakendunud, võite esitada kaebuse ja taotleda heastamist veebisaidi kaudu aadressil https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Teie kohustused

 

Teie tegevus ja veebisaidi YourOnlineChoices kasutamine peavad olema kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktide ja eeskirjadega ning toimuma viisil, mida võib eeldada mõistlikult, vastutustundlikult ja hoolsalt isikult.

 

Teil ei ole lubatud kasutada veebisaiti YourOnlineChoices ega lubada teistel isikutel selle kasutamist järgmistel eesmärkidel:

(a            õigusvastane või ebaseaduslik tegevus või kuriteo toimepanek;

 

(b            mis tahes ebaseaduslik, kohatu, sündsusetu, kõlvatu, laimav, alandav, ähvardav, solvav, soovimatu või nõusolekuta suhtlus või selline suhtlus, mis põhjustab nördimust, pahameelt või põhjendamatut ärevust või häirib, rikub avalikku korda ja/või sündsustunnet või rassivaenu õhutamist käsitlevaid õigusakte;

 

(c)            igasugune tegevus, mis võib rikkuda muude klientide/tellijate või kolmandate isikute privaatsust või andmekaitseõigusi;

 

(d)            viiruste või muu pahavara levitamine, mis tahes viisil sideühenduste või andmesalvestuse häirimine või veebisaidi YourOnlineChoices muul viisil kahjustamine, selle kasutusvõimaluste piiramine või tõkestamine teiste kasutajate või kolmandate isikute jaoks, sealhulgas veebisaidi tarbetu ülekoormamine põhjendamatult suurte andmeliiklusvoogudega (ummistamine, rämpsposti saatmine).

 

Olete kohustatud austama meile või meie litsentsiandjatele kuuluvaid intellektuaalomandi õigusi (kaasa arvatud kõiki autoriõigusi, kaubamärke, patente, tööstusdisainilahenduse õigusi ja andmebaasiõigusi).

 

Te kohustute hüvitama kõik kahjud ning teil ei ole õigust võtta meie nimel ühtegi kohustust, kahjunõuet, kulu, pretensiooni ega tasu (kaasa arvatud mõistlikud kohtukulud ja advokaaditasud), mis on tekkinud käesolevas punktis nimetatud kohustuste teiepoolse rikkumisega.

 

Kui leiate, et veebisait YourOnlineChoices rikub teie intellektuaalomandi õigusi, varalisi õigusi või muid õigusi, palume teil sellest viivitamata meile teatada, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

 

Lingid

 

Mõned veebisaidil YourOnlineChoices sisalduvad lingid võimaldavad avada veebisaite, mis ei ole meie kontrolli all. EDAA esitab need lingid üksnes teie mugavuse huvides. Lingi kuvamine ei tähenda, et EDAA nõustub lingitud leheküljel oleva sisuga või vastutab selle eest. Selliste lehekülgede avamine toimub teie enda vastutusel.

 

Vastutuse piiramine ja välistamine

 

EDAA ei vastuta ühegi muu avalduse, garantii ja muude otseste või kaudsete seadusejärgsete või kaasnevate tingimuste eest, sealhulgas (kuid mitte üksnes) rahuldavat kvaliteeti, kindlaks otstarbeks sobivust või mõistlikku hoolsust ja oskuste tagamist puudutavad kaudsed tagatised või lubadused.

 

Kui käesolevatest tingimustest ei tulene teisiti, ei vastuta EDAA mis tahes lepinguliste, lepinguväliste (sealhulgas hooletusega seotud), seadusjärgsete, lepingueelsete või muude kohustuste eest (välja arvatud pettuse korral) seoses veebisaidi YourOnlineChoices ning käesolevate tingimustega ning ei võta vastutust ühelgi allpool nimetatud juhul: a) kaasuv, kaudne või erandlik kahjum või kahju; b) firmaväärtuse või maine kahju; c) mis tahes majanduslik kahju (kaasa arvatud saamata jäänud tulu, kasum, sõlmimata lepingud, teostamata tegevused või oodatud säästu mittesaavutamine), olenemata sellest, kas võimaliku kahjumi või kahju tekkimine oli ettenähtav, ega selle tekkimise viisist.

 

Kui käesolevatest tingimustest ei tulene teisiti, piirdub EDAA lepinguline, lepinguväline (kaasa arvatud hooletusega seotud), seadusejärgne, lepingueelne või muu vastutus (välja arvatud pettuse korral), mis võib tekkida seoses käesoleva lepingu ja selle osade ning nende rakendamise ja täitmisega, kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul aset leidva mis tahes sündmuste (nii seonduvate kui ka mitteseonduvate) korral 5 euroga.

 

Käesoleva kokkuleppega ei välistata ega piirata vastutust, mis tekib mõne osapoole, tema esindaja või töötaja kohustuste täitmise käigus esinenud hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse korral. Samuti ei välistata ega piirata poolte vastutust juhtudel, kui see pole kohaldatavate seaduste alusel lubatud.

 

Üldtingimused

 

Vääramatu jõud: vääramatu jõud on igasugune sündmus, mille üle meil puudub mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontroll. Kui meie käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmine on vääramatu jõu tõttu takistatud või viibib, siis vastavate kohustuste täitmine peatatakse vääramatu jõu sündmuse kestuse ajaks.

 

Loovutamine ja alltöövõtt: teil ei ole lubatud käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi tervikuna või osaliselt ühelegi isikule loovutada või võõrandada, neid koormata ega litsentseerida.

 

Suhe: käesolevate tingimustega ei looda teie ja meie vahel mingisugust partnerlust, ühisettevõtet ega töösuhet, sellega ei anta mingeid volitusi, mida pole tingimustes otsesõnu nimetatud, ning see ei loo teie ja meie vahel mingit esindusõigust.

 

Kokkuleppe terviklikkus: te kinnitate, et meievaheline kokkulepe sisaldub tervikuna käesolevates tingimustes ning see tühistab kõik käesolevate tingimuste objekti suhtes meie vahel sõlmitud varasemad lepingud, korraldused ja kokkulepped. Te kinnitate, et te ei tugine ühelegi otseselt käesolevates tingimustes nimetamata väitele, avaldusele või leppele ning ei kasuta ühtegi õiguskaitsevahendit seoses käesolevates tingimustes mittesisalduvate väidete, avalduste või lepetega, välja arvatud juhul, kui tegemist on pettusega.

 

Loobumine: kui pool ei kasuta käesolevatest tingimustest tulenevat õigust, volitust või õiguskaitsevahendit või hilineb selle kasutamisega, ei käsitata seda vastavast õigusest, volitusest või õiguskaitsevahendist loobumisena. Samuti ei välista asjaolu, et me kasutame mõnda õigust, volitust või õiguskaitsevahendit teatud kindlal juhul või osaliselt, võimalust kasutada edaspidi mis tahes muud õigust, volitust või õiguskaitsevahendit.

 

Sätete kehtivus: kui mõne jurisdiktsiooni kohus või pädev asutus tunnistab mõne käesolevate tingimuste sätte kehtetuks, õigusvastaseks või mittetäidetavaks, loetakse, et vastav säte ei moodusta antud tingimuste osa ning see ei mõjuta käesolevate tingimuste ülejäänud osa kehtivust, seaduslikkust ja täidetavust. Samuti ei mõjuta see vastava sätte kehtivust, seaduslikkust ja täidetavust muudes jurisdiktsioonides.

 

Tähtajalisus: kui tähtaegu pole otsesõnu nimetatud, kehtivad käesolevad tingimused tähtajatult.

 

Kolmandate isikute õigused: käesolevate tingimustega ei looda ega anta õigusi ega muid hüvesid ühelegi isikule peale käesolevate tingimuste osapoolte ei 1999. aasta lepinguseaduse (kolmandate osapoolte õigused) alusel ega muul viisil.

 

Muud tingimused: käesolevatest tingimustest tulenevad poolte õigused ja õiguskaitsevahendid on kumulatiivsed ning lisanduvad seadusega tagatud õigustele ja õiguskaitsevahenditele. Käesolevate tingimuste muutmine peab toimuma poolte kirjaliku kokkuleppega. Käesolevaid tingimusi võib sõlmida kahes eksemplaris ja elektrooniliselt.

 

Kohaldatav õigus: käesolevaid tingimusi tõlgendatakse Belgia seaduste kohaselt ning kõik pooled loovutavad käesolevaga tagasivõtmatult mittevälistava otsustuspädevuse Brüsseli kohtutele.

 

Lõppsätted

 

Kaebuste käitlemise põhimõtted

 

Me lahendame meile teatatud probleemid, mida oleme suutelised kõrvaldama, esimesel võimalusel. Kui te ei ole vastuse või pakutud lahendusega rahul, palume teil meiega ühendust võtta allpool esitatud aadressil.

 

Kontaktteave

 

Lisateabe saamiseks või käesolevate tingimuste kohta küsimuste esitamiseks palume võtta EDAA-ga ühendust e-posti aadressil privacy [at] edaa.eu

 

Oleme Euroopa interaktiivse digitaalreklaami ühendus (European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA))
Meie registreeritud asukoht on Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brüssel


Meie registrinumber on BE 0846.790.105

 

Meie KMKR number on BE 0846.790.105