Üldtingimused

Üldtingimused

 

Käesolevate tingimustega reguleeritakse EDAA ja teie vahelisi suhteid seoses veebisaidi YourOnlineChoices kasutamise ja selle eelistuste küpsise aktsepteerimisega.

 

EDAA on Brüsselis asuv mittetulundusühing (AiSBL) registrinumbriga BE 0846.790.105. Meie registreeritud aadress on Rue des Deux Eglises 26, B-1000 Brüssel.

 

Veebisait YourOnlineChoices asub aadressidel www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/ee/ ja www.youronlinechoices.com/ee/. Meie veebisaidi saate avada otse kolmanda osapoole leheküljel oleva lingi või OBA ikooni abil. OBA ikoon näeb välja selline . Seda võite tihtipeale märgata veebilehekülgedel kuvatavate reklaamide sees või kõrval.

 

Käesolevates tingimustes tähendab sõna „meie” organisatsiooni EDAA ning sõnaga „teie” peetakse silmas kõiki isikuid, kes avavad veebisaidi YourOnlineChoices või teevad selle saidi tarbijavalikute platvormi abil oma veebilehitsejas või seadmes mõne valiku käitumusliku internetireklaami suhtes või (ettevõtjate puhul) aktsepteerivad oma lehekülje külastajate eelistuste küpsiseid.

 

Lisaks soovitame tutvuda meie privaatsuspoliitikaga aadressil https://www.youronlinechoices.com/ee/teie-privaatsuse-kaitse, mis on käesolevate üldtingimuste lahutamatu osa.

 

Teie internetireklaami eelistused

 

Üks veebisaidi YourOnlineChoices põhifunktsioone on pakkuda osalevatele ettevõtjatele teavet teie eelistuste kohta seoses käitumusliku internetireklaamiga. Me järgime teie eelistusi ning edastame need reklaamivõrgustikele ja muudele osalevatele ettevõtjatele, kes on loetletud platvormi YourOnlinceChoices „Oma valikute“ lehel https://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices.

 

Veebisaidi YourOnlineChoices kasutamiseks peab iga osalev ettevõtja laadima teie veebilehitsejasse küpsise, mis näitab teie eelistust, et edaspidi oleks võimalik sellest lähtuda. Täpsemat teavet küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast: https://www.youronlinechoices.com/ee/teie-privaatsuse-kaitse. Kui te avate veebisaidi YourOnlineChoices mõnes teises arvutis või veebilehitsejas või kustutate küpsised, ei ole meil võimalik teie eelistusi meelde jätta ning nende uuesti määramiseks peaksite taas külastama saiti YourOnlineChoices. Samuti ei toimi veebisait YourOnlineChoices soovitud viisil siis, kui teie veebilehitseja sätetes on küpsised tervikuna blokeeritud, sest ilma eelistust näitava küpsiseta ei ole meil võimalik teie eelistusi salvestada.
 

Kuigi me teeme oma tegevuses mõistlikke jõupingutusi, et edastada veebisaidil YourOnlineChoices määratud eelistusi saidil loetletud ettevõtjatele vastavate eelistuste määramise ajal, tehakse veebisait YourOnlineChoices teile kättesaadavaks praegusel kujul ning me ei esita mingeid avaldusi, garantiisid, lubadusi, tagatisi või muid kinnitusi, et teie tehtud valikud praegu või tulevikus kõigil juhtudel rakenduvad. Kui selgub, et teie tehtud valikud ei ole rakendunud, võite esitada kaebuse ja taotleda heastamist meie veebisaidi kaudu: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Teie kohustused

 

Teie tegevus ja veebisaidi YourOnlineChoices kasutus peavad olema kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktide ja eeskirjadega ning toimuma viisil, mida võib eeldada mõistlikult, vastutustundlikult ja hoolsalt isikult.

 

Teil ei ole lubatud kasutada veebisaiti YourOnlineChoices ega lubada teistel isikutel selle kasutamist järgmistel eesmärkidel:

(a) õigusvastane või ebaseaduslik tegevus või kuriteo toimepanek;

 

(b) mis tahes ebaseaduslik, kohatu, sündsusetu, kõlvatu, laimav, alandav, ähvardav, solvav, soovimatu või nõusolekuta suhtlus või selline suhtlus, mis põhjustab nördimust, pahameelt või häirib, rikub avalikku korda ja/või sündsustunnet või rassivaenu õhutamist käsitlevaid õigusakte;

 

(c) igasugune tegevus, mis võib rikkuda muude klientide/tellijate või kolmandate isikute privaatsust või andmekaitseõigusi;

 

(d) viiruste või muu pahavara levitamine, mis tahes viisil sideühenduste või andmesalvestuse häirimine või veebisaidi YourOnlineChoices muul viisil kahjustamine, selle kasutusvõimaluste piiramine või tõkestamine teiste kasutajate või kolmandate isikute jaoks, sealhulgas veebisaidi suurte andmeliiklusvoogudega ülekoormamise teel (üleujutamine, rämpsposti saatmine).

 

Olete kohustatud austama meile või meie litsentsiandjatele kuuluvaid intellektuaalomandiõigusi (kaasa arvatud kõiki autoriõigusi, kaubamärke, patente, disainilahenduse õigusi ja andmebaasiõigusi).

 

Te kohustute hüvitama kõik kahjud ning teil ei ole õigust meie nimel võtta ühtegi kohustust, kahjunõuet, kulu, pretensiooni ega tasu (kaasa arvatud mõistlikud kohtukulud ja advokaaditasud), mis on tekkinud käesolevas punktis nimetatud kohustuste teiepoolse rikkumisega.

 

Kui leiate, et veebisait YourOnlineChoices rikub teie intellektuaalomandiõigusi, varalisi õigusi või muid õigusi, palume teil sellest koheselt meile teatada, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

 

Lingid

 

Mõned veebisaidil YourOnlineChoices sisalduvad lingid võimaldavad teil avada veebisaite, mis ei ole meie kontrolli all. EDAA esitab need lingid üksnes teie mugavuse huvides. Lingi lisamine meie saidile ei tähenda, et EDAA nõustub lingitud leheküljel oleva sisuga või vastutab selle eest. Selliste lehekülgede avamine toimub teie enda vastutusel.

 

Vastutuse piiramine ja välistamine

 

EDAA ei vastuta ühegi muu avalduse, garantii ja muu otseste või kaudsete seadusejärgse või sellega kaasnevate tingimuste eest, kaasa arvatud rahuldavat kvaliteeti, kindlaks otstarbeks sobivust või mõistlikku hoolsust ja oskuste tagamist puudutavad kaudsed tagatised või lubadused.

 

Kui käesolevatest tingimustest ei tulene teisiti, ei vastuta EDAA mis tahes lepinguliste, lepinguväliste (kaasa arvatud hooletusega seotud), seadusjärgsete, lepingu eelsete või muude kohustuste eest (välja arvatud pettuse korral) seoses veebisaidi YourOnlineChoices ning käesolevate tingimustega ning ei võta vastutust ühelgi allpool nimetatud juhul: a) otsene või kaudne varaline või mittevaraline kahju; b) firmaväärtuse või maine kahju; c) mis tahes majanduslik kahju (kaasa arvatud saamata jäänud tulu, kasum, sõlmimata lepingud, teostamata tegevused või oodatud säästu mittesaavutamine), olenemata sellest, kas võimaliku kao või kahju tekkimine oli ettenähtav, ega selle tekkimise viisist.

 

Kui käesolevatest tingimustest või seadusest ei tulene teisiti, piirdub EDAA lepinguline, lepinguväline (kaasa arvatud hooletusega seotud), seadusejärgne, lepingu eelne või muu vastutus (välja arvatud pettuse korral), mis võib tekkida seoses käesoleva lepingu ja selle osade ning nende täitmisega, kaheteistkümne kuu perioodi jooksul aset leidva mis tahes sündmuste korral 5 euroga.

 

Käesoleva kokkuleppega ei välistata ega piirata vastutust, mis tekib mõne osapoole, tema esindaja või töötaja kohustuste täitmise käigus esinenud hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse korral. Samuti ei välistata ega piirata poolte vastutust juhtudel, kui see pole kohaldatavate seaduste alusel lubatud.

 

Üldised tingimused

 

Vääramatu jõud: vääramatu jõud on igasugune sündmus, mille üle meil puudub kontroll, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest. Kui meie käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmine on vääramatu jõu tõttu takistatud või viibib, pikendatakse vastavate kohustuste täitmise tähtaega vääramatu jõu sündmuse kestuse võrra.

 

Loovutamine ja alltöövõtt: teil ei ole lubatud käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi tervikuna või osaliselt ühelegi isikule loovutada või võõrandada, neid koormata ega litsentseerida.

 

Suhe: käesolevate tingimustega ei looda teie ja meie vahel mingisugust partnerlust, ühisettevõtet ega töösuhet, sellega ei anta mingeid volitusi, mida pole tingimustes otsesõnu nimetatud, ning see ei tekita teie ja meie vahel mingit esindusõigust.

 

Kokkuleppe terviklikkus:te kinnitate, et meievaheline kokkulepe sisaldub tervikuna käesolevates tingimustes ning see tühistab kõik käesolevate tingimuste teemal meie vahel sõlmitud varasemad lepingud, korraldused ja kokkulepped. Te kinnitate, et te ei tugine ühelegi otseselt käesolevates tingimustes nimetamata väitele, avaldusele või leppele ning ei esita kahju hüvitamise nõudeid seoses käesolevates tingimustes mittesisalduvate väidete, avalduste või lepetega, välja arvatud juhul, kui tegemist on pettusega meie poolt.

 

Loobumine: kui pool ei kasuta käesolevatest tingimustest tulenevat õigust, volitust või õiguskaitsevahendit või hilineb selle kasutamisega, ei käsitata seda vastavast õigusest, volitusest või õiguskaitsevahendist loobumisena. Samuti ei välista asjaolu, et me kasutame mõnda õigust, volitust või õiguskaitsevahendit teatud kindlal juhul või osaliselt, võimalust kasutada edaspidi mis tahes muud õigust, volitust või õiguskaitsevahendit.

 

Sätete eraldatus: kui mõne jurisdiktsiooni kohus või pädev asutus tunnistab mõne käesolevate tingimuste sätte kehtetuks, õigusvastaseks või mittetäidetavaks, loetakse vastav säte tühiseks ning see ei mõjuta käesolevate tingimuste ülejäänud osa kehtivust, seaduslikkust ja täidetavust. Samuti ei mõjuta see vastava sätte kehtivust, seaduslikkust ja täidetavust muudes jurisdiktsioonides.

 

Tähtajalisus: kui tähtaegu pole otsesõnu nimetatud, kehtivad käesolevad tingimused tähtajatult.

 

Kolmandate isikute õigused: käesolevate tingimustega ei looda ega anta õigusi ega muid hüvesid ühelegi isikule peale käesolevate tingimuste osapoolte.

 

Muud tingimused: käesolevatest tingimustest tulenevad poolte õigused ja õiguskaitsevahendid on kumulatiivsed ning lisanduvad seadusega tagatud õigustele ja heastamisvahenditele. Käesolevate tingimuste muutmine peab toimuma poolte kirjaliku kokkuleppega. Käesolevaid tingimusi võib sõlmida kahes eksemplaris a elektrooniliselt.

 

Kohaldatav õigus: käesolevaid tingimusi tõlgendatakse Belgia seaduste kohaselt ning kõik pooled loovutavad käesolevaga tagasivõtmatult mittevälistava otsustuspädevuse Brüsseli kohtutele.

 

Lõppsätted

 

Kaebuste käitlemise põhimõtted

 

Me lahendame meile teatatud probleemid, mida oleme suutelised kõrvaldama, esimesel võimalusel. Kui te ei ole vastuse või pakutud lahendusega rahul, palume teil meiega ühendust võtta allpool esitatud aadressil.

 

Kontakt

 

Lisateabe saamiseks või käesolevate tingimuste kohta küsimuste esitamiseks palume võtta EDAA’ga ühendust e-posti aadressil: privacy@edaa.eu.

 

Oleme Euroopa interaktiivse digitaalreklaami ühendus (European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA))
Meie registreeritud asukoht on Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brüssel
Meie registrinumber on BE 0846.790.105

 

Meie KMKR number on BE 0846.790.10