Teie privaatsuse kaitse

Teie privaatsuse kaitse

 

Käesolevat veebisaiti toetavad digitaalreklaamide tootjad ning seda haldab Euroopa interaktiivse digitaalreklaami ühendus (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA). Oleme seadnud sihiks austada ja kaitsta kõigi oma endiste, praeguste ja tulevaste suhtluspartnerite privaatsust. Selle eesmärgi täitmiseks püüame anda teile selget teavet ja kontrolli selle üle, milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame ning milliseid mitteisikustatavaid andmeid me võime koguda ja kasutada, kui te seda veebisaiti külastate.

 

Veebisait

 

Sellel veebisaidil haldame me käitumispõhise internetireklaami (internetikasutajate huvide põhjal otsesemalt neile suunatud reklaamide näitamine) üleeuroopalise eneseregulatsiooni programmi üht põhikomponenti. Nimetatud eneseregulatsiooni programm tagab sellistele internetikasutajatele nagu teie suurema läbipaistvuse ja kontrolli käitumispõhise internetireklaami üle.

 

Läbipaistvus saavutatakse üldtuntud OBA ikooniga, mis on koos saatetekstiga saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes (täielik loend koos saatetekstiga kõikide ELi ametlike keelte jaoks on saadaval siin) ning seda kuvatakse alati, kui ettevõtted koguvad ja töötlevad andmeid käitumispõhise internetireklaami eesmärkidel. Pärast ikoonil klõpsamist esitatakse kasutajatele selge ja igakülgne teave käitumispõhise internetireklaami kohta.

 

Lisaks annab see ikoon kasutajatele võimaluse teha pakutavate tööriistade ja ressursside abil valikuid ja saada kontrolli käitumispõhise internetireklaami üle. Ka see veebisait on üks sellistest tööriistadest ja ressurssidest. Veebisait hõlmab Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) riike, ning Šveitsi ja Türgit ning sisaldab kõigi nende riikide kasutajate jaoks lihtsalt kasutatavat funktsiooni, millega nad saavad soovi korral käitumispõhise internetireklaami (mida pakuvad liitunud ettevõtted) välja lülitada. Selle veebisaidi üks kõige tähelepanuväärsemaid omadusi on asjaolu, et selle aluseks on valdkonnasiseselt võetud kohustus, mida toetab Euroopa reklaamistandardite liit (EASA) koos kõikjal Euroopas asutatud ja laialdaselt tunnustatud riiklike eneseregulatsiooni organisatsioonide võrgustikuga, mis tagavad sõltumatute ja kasutajate jaoks tasuta kaebuste käitlemise süsteemide tõhusa toimimise.

 

Teie isikuandmed

 

Teie isikuandmete töötlemine EDAA poolt, mida käesolevas teatises kirjeldatakse, toimub teie nõusoleku alusel või tulenevalt lepingulistest kohustustest. Kui te esitate meile sellel veebisaidil olevate vahendite abil tagasisidet, võime selle käigus koguda ja töödelda teie isikuandmeid, mida te meile esitate, nagu näiteks teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Neid andmeid ei kasutata ühelgi muul otstarbel peale teie tagasisidega tegelemise. Teatud juhtudel ei saa me teie tagasisidega otse tegelda, kuna see võib eeldada andmete edastamist kaebuse käsitlemiseks ka asjaomasele riiklikule eneseregulatsiooni organisatsioonile. Sellisel juhul ei jaga EDAA isikuandmeid enne, kui on teile seda protsessi selgitanud ning saanud teilt selleks eelneva selgesõnalise ja teadliku nõusoleku. Mingeid muid isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Teie isikuandmed kustutatakse pärast seda, kui probleem on saanud nii teid kui ka EDAA-d rahuldava lahendi.

 

Andmete säilitamine

 

EDAA säilitab teie isikuandmeid kohaldatavate õigusaktide nõuete kohaselt ning ainult nii kaua, kui on vajalik käesolevas teatises kirjeldatud ülesannete täitmiseks, või nii kaua, kui seda nõutakse seadustega või võimalike kohtulike nõuete kaitsmiseks.

 

Isikuandmeid, mis on saadud teabenõuete kaudu ja/või otse EDAA-le saadetud päringute ja/või kaebuste kaudu, säilitatakse üks aasta (või seaduses ettenähtud tähtaja jooksul või nii kaua, kui on vajalik võimalike kohtulike nõuete kaitsmiseks), välja arvatud juhul, kui võtate varasema nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks tagasi.

 

Teie õigused

 

Eraelu puutumatuse seaduse kohaselt teeme isikuandmed teile ülevaatamiseks kättesaadavaks teiepoolse tavalise teabenõude alusel. Kui ütlete meile, et isikuandmed ei ole õiged või neid kasutatakse mitteasjakohaselt, siis vastavalt vajadusele parandame, värskendame või kustutame isikuandmed või keelame nende kasutamise. Teabe saamiseks selle kohta, kuidas saada isikuandmetele juurdepääs, otsige kontaktpunkt, mis on toodud käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teatise lõpus. Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamise kohta, esitades tavalise teabenõude kontaktpunktidele, mis on toodud käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teatise lõpus. Teil on õigus saada oma isikuandmed kasutatavas elektroonilises vormingus ning edastada need kolmandale poolele (õigus andmete ülekantavusele).

 

EDAA kohustub tegema teiega koostööd, et lahendada õiglaselt kõik privaatsusega seotud kaebused või probleemid käesoleval veebisaidil hõlmatud tegevuste kohta. Kui aga teie arvates ei ole EDAA teid teie kaebuse või mure osas aidanud, siis on teil õigus esitada kaebus oma töökoha kohta või väidetava eraelu puutumatust käsitlevate seaduste rikkumise kohta oma alaliseks elukohaks oleva liikmesriigi järelevalveasutusele (Belgia puhul vt www.dataprotectionauthority.be, teiste riikide puhul klõpsake siin ).

 

Avaldamine kolmandatele osapooltele / isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

 

Selle veebisaidi kaudu on teil ka võimalus saata teavet ja/või kaebusi otse siseriiklikule reklaamivaldkonna eneseregulatsiooniorganisatsioonile oma koduriigis (leidke asjakohane eneseregulatsiooniorganisatsioon siit). Selline teave võib sisaldada isikuandmeid, mis saadetakse otse sellele organisatsioonile, et tal oleks võimalik kaebust/teavet käsitleda vastavalt teie taotlusele.

 

Kui peaksite valima selle funktsiooni kasutamise, soovitame teil nende eneseregulatsiooniorganisatsioonide privaatsuseeskirjad üle vaadata. Kõikidel juhtudel teavitatakse teid täpselt, millisele organisatsioonile teie andmed saadetakse, kui kasutate seda valikulist võrgupõhist vormi (näiteks Saksamaal: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/; näiteks Ühendkuningriigis: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

EDAA ei avalda ega jaga sellel saidil teie kohta kogutud isikuandmeid teiste üksustega (v.a. mõnel erandjuhul ja ainult teie eelneval sõnaselgel nõusolekul), ilma et see piiraks seadusjärgset kohustust seda teha seaduse, ametliku või kohtu korralduse alusel.

 

Küpsised

 

Küpsised on väikesed andmeplokid, mida teie veebilehitseja salvestab. Need laaditakse veebilehitsejatesse veebisaitidelt, mida te külastate. Kui soovite tagada, et küpsiseid ei kasutataks, siis lugege allpool esitatud teavet või meie viit peamist nõuannet selle kohta, kuidas küpsiseid hallata või neid veebilehitseja privaatsussätetes keelata. Arvestage aga siiski, et küpsiste sel viisil keelamise korral ei toimi meie kontrollitööriist enam tõhusalt ning see võib teie üldist interneti kasutuskogemust halvendada.

 

Paljud meie lehel „Teie reklaamivalikud” loetletud ettevõtted kasutavad küpsiseid, et kontrollida teie praegust käitumispõhise internetireklaami olekut (s.t kas see on vastavalt teie valikueelistustele lubatud või välja lülitatud) või teie tehtud valikut rakendada. Sellised küpsised on kontrollilehekülje toimimiseks ning selle vigade avastamiseks tingimata vajalikud.

 

Samuti kasutame sellel veebisaidil küpsiseid selleks, et säilitada saidi funktsionaalsust ning üldisemalt täiustada selle kaudu teile pakutavaid teenuseid. Selle protsessi käigus isikuandmeid ei salvestata ning kogutud teavet kasutatakse ainult koondandmetena. Kui soovite selle funktsiooni välja lülitada, palume kasutada alltoodud funktsiooni.

 

Allpool on esitatud sellel veebisaidil kasutatud küpsiste täpsem kirjeldus.

 

Milliseid küpsiseid sellel veebisaidil kasutatakse?

 

Küpsis Küpsise eesmärk Küpsiste omadused Küpsise liik
Web Analytics EDAA, organisatsiooni hostitud Matomo platvormi põhjal: jälgib kasutajate külastuste arvu ning esimese, eelmise ja käesoleva külastuse aega. Esimese osapoole küpsisefail 1 aasta
Küpsis, millega jälgitakse ettevõtete integreerumise töökindlust Kasutatakse ettevõtete veebisaidiga integreerumispunktide töökindluse jälgimiseks. Esimese osapoole küpsisefail 1 kuu
Küpsiste bännerite küpsis Peab meeles, kas veebisaidi külastaja on loobunud küpsiste bännerist, mis kuvatakse veebilehtede ülaosas. Esimese osapoole küpsisefail 24 h

 

Mõisted

 

  • Esimese osapoole küpsis – käesolevalt veebisaidilt pärinev küpsis.
  • Kolmanda osapoole küpsis – muult aadressilt (s.t mitte käesolevalt veebisaidilt) pärinev küpsis.
  • Alaline küpsis – küpsiseinfot säilitatakse teie seadmes alaliselt.

 

Meie eesmärk ei ole koguda teie isikuandmeid ning kui me seda teeme, püüame need esimesel võimalusel anonüümseks muuta.

 

 Kuidas saaksin hallata küpsiste kasutust sellel veebisaidil?

 

Kõik veebilehitsejad võimaldavad hallata küpsiseid oma veebilehitseja küpsiste kaustas. See tähendab, et saate pärast meie veebisaidi külastamist küpsised vastavast kaustast kustutada või saate määrata oma eelistused küpsiste kasutamise kohta juba enne meie veebisaidi avamist. Palume siiski arvestada, et vastavalt eelöeldule võib küpsiste kustutamine või keelamine piirata meie veebisaidi kasutusvõimalusi.

 

Lisateavet leiate järgmistelt aadressidelt:

 

Kontakt

 

Kui teil on lisaküsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või kui soovite kasutada mõnda käesolevast poliitikast tulenevat õigust, palume kasutada meiega ühenduse võtmiseks järgmisi kontaktandmeid.

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | 1000 | Brüssel | Belgia

privacy [at] edaa.eu