Podmínky užívání

Všeobecné podmínky užívání

 

Toto jsou podmínky, kterými se řídí vztah mezi EDAA a vámi při vašem používání webu YourOnlineChoices nebo při přijímání preferenčního souboru cookie YourOnlineChoices.

 

EDAA je nezisková asociace (AiSBL) se sídlem v Bruselu, Belgie, registrovaná pod číslem BE 0846.790.105. Sídlo naší společnosti je na adrese Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brusel.

 

Webová stránka YourOnlineChoices je k dispozici na adresách: www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/uk/ a www.youronlinechoices.com/uk/. Web YourOnlineChoices můžete navštívit přímo prostřednictvím odkazu z webu třetí strany nebo prostřednictvím ikony OBA.


Ikona OBA vypadá takto a můžete ji často vídat v blízkosti reklamy, která je zobrazena na webových stránkách.

 

V rámci těchto podmínek „my“, „nás“ nebo „náš“ znamená naše organizace EDAA a „vy“ a „vaše“ znamená vy a jakákoli jiná osoba, která přistupuje na web YourOnlineChoices nebo provádí výběr ohledně online behaviorální reklamy na platformě spotřebitelské volby webu YourOnlineChoices prostřednictvím vašeho prohlížeče či zařízení nebo (v případě podniků) přijímá preferenční soubor cookie podle výběru návštěvníka.

 

Rovněž byste si měli přečíst naše zásady ochrany osobních údajů https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy, které představují součást našich všeobecných podmínek užívání.

 

Vaše volby YourOnlineChoices

 

Jednou z klíčových funkcí webu YourOnlineChoices je poskytnout zúčastněným společnostem vaše preference, co se týče online behaviorální reklamy. Vaše preference bereme na vědomí a předáváme je reklamním sítím a dalším zúčastněným členským společnostem, které jsou uvedeny na stránce platformy YourOnlineChoices. https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Pro používání webu YourOnlineChoices je nutné, aby každá zúčastněná společnost uložila do vašeho webového prohlížeče soubor cookie (preferenční soubor cookie), díky němuž si zapamatujeme váš výběr. Podrobnosti o souborech cookie naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Pokud používáte web YourOnlineChoices prostřednictvím jiného počítače nebo webového prohlížeče nebo pokud vymažete/odstraníte své soubory cookie, nebudeme si pamatovat vaše preference a měli byste opět navštívit web YourOnlineChoices a provést výběr svých preferencí znovu. Web YourOnlineChoices rovněž nebude fungovat správně, pokud je ve vašem prohlížeči nastaveno blokování souborů cookie, jelikož vaše preference nelze uložit bez použití preferenčního souboru cookie.

 

Přestože vynaložíme přiměřené obchodní úsilí, abychom předali vaše preference zvolené na webu YourOnlineChoices příslušným společnostem, které jsou uvedeny na tomto webu, ve chvíli, kdy je zvolíte, web YourOnlineChoices je poskytován, jak je, a pod podmínkou, že je dostupný. Neposkytujeme žádná prohlášení, záruky, podmínky, ručení ani jiné typy podmínek, které zaručí, že váš výběr bude nebo zůstane uplatněn. Pokud se prokáže, že váš výběr nebyl uplatněn, můžete podat stížnost a domáhat se nápravy prostřednictvím webové stránky: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Vaše povinnosti

 

Na webu YourOnlineChoices se musíte chovat a používat jej v souladu se všemi platnými právními předpisy a způsobem, který lze očekávat od rozumné, ​​odpovědné a obezřetné osoby.

 

Web YourOnlineChoices nesmíte používat ani dovolit jeho použití za účelem:

(a)           protiprávních nebo nezákonných činností nebo páchání trestných činů a/nebo  činností;

 

(b)           jakékoli formy sdělení nezákonné, nevhodné, obscénní, nemravné, urážlivé, neslušné, výhružné, hanlivé, nežádoucí nebo nevyžádané povahy nebo způsobující nepříjemnosti, strach nebo zbytečné rozrušení nebo sdělení, které narušuje veřejný pořádek a/nebo způsobuje veřejné pohoršení či porušuje jakékoli platné právní předpisy týkající se rasové nenávisti;

 

(c)            jakékoli činnosti, která může porušovat práva na soukromí nebo ochranu osobních údajů jiných klientů/předplatitelů nebo třetích stran; a

 

(d)           šíření virů či jiného malwaru nebo za účelem jakéhokoli narušení komunikace nebo ukládání dat nebo jiného způsobu poškození či zničení webu YourOnlineChoices nebo omezení či ohrožení jak používání, tak kapacity webu YourOnlineChoices pro ostatní uživatele nebo třetí strany, mimo jiné způsobením zbytečného přetížení webu prostřednictvím velkých či neoprávněných toků datových přenosů (flooding, spamování atd.).

 

Zavazujete se respektovat práva duševního vlastnictví (včetně a bez omezení autorských práv, ochranných známek, patentů, práv k průmyslovým zdrojům a práv k databázím), jejichž vlastníky jsme my nebo naši poskytovatelé licencí.

 

Na požádání nás odškodníte a zbavíte odpovědnosti s ohledem na jakýkoli závazek, škodu, výdaj, nárok nebo náklady (včetně přiměřených nákladů na právní ochranu a výdaje), jež vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení povinností podle této části.

 

Dozvíte-li se, že web YourOnlineChoices porušuje vaše práva duševního vlastnictví, vlastnická práva nebo jakákoli jiná práva, měli byste nás o tom neprodleně informovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Odkazy

 

Některé odkazy na webu YourOnlineChoices vám umožní připojení k webovým stránkám nad nimiž nemáme kontrolu. EDAA poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí. Zobrazení odkazu neznamená, že webová stránka byla schválena ze strany EDAA, přičemž EDAA není odpovědná za obsah této propojené webové stránky. K těmto webovým stránkám přistupujete na vlastní nebezpečí.

 

Omezení záruk a vyloučení odpovědnosti

 

EDAA se výslovně zříká jakýchkoli dalších prohlášení, záruk, podmínek nebo jiných typů podmínek, výslovných nebo předpokládaných zákonem, zajištěním nebo jinak, včetně mimo jiné předpokládaných záruk, podmínek nebo jiných typů podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel nebo přiměřené péče a odbornosti.

 

S výjimkou níže uvedených případů se EDAA zříká všech nároků a nepřijímá odpovědnost plynoucí ze smlouvy, občanskoprávní odpovědnosti (včetně mimo jiné nedbalosti), zákonné povinnosti, předsmluvních nebo jiných prohlášení (kromě podvodného uvedení v omyl) nebo jinak vyplývajících nebo související z webem YourOnlineChoices a těmito podmínkami v případech, kdy dojde k: a) následné, nepřímé nebo zvláštní ztrátě nebo škodě; b) jakékoli ztrátě důvěry nebo dobré pověsti; nebo c) jakékoli hospodářské ztrátě (včetně ztráty příjmů, zisků, smluv, podnikání nebo předpokládaných úspor), a to za všech okolností, kdy bylo učiněno upozornění o možnosti jakkoli způsobené ztráty nebo škody.

 

Pokud není níže stanoveno jinak, maximální odpovědnost EDAA plynoucí ze smlouvy, občanskoprávní odpovědnosti (včetně nedbalosti), zákonné povinnosti, předsmluvních nebo jiných prohlášení (kromě záměrného uvedení v omyl) nebo jinak vyplývající z této smlouvy nebo jejích částí, resp. související s touto smlouvou nebo jejími částmi, včetně její realizace a plnění, je v souvislosti s jakoukoli jednou nebo více událostmi nebo řadou událostí (ať už souvisejících, či nikoli), ke kterým dojde v jakémkoli dvanáctiměsíčním období, omezena na částku 5 eur.

 

Nic z toho, co je obsaženo v této smlouvě, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti, způsobené kteroukoli ze smluvních stran nebo jejími zástupci či zaměstnanci při plnění jejich povinností, ani nevylučuje či neomezuje jakoukoli odpovědnost dané smluvní strany, kterou nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

 

Všeobecné podmínky

 

Vyšší moc:Událost vyšší moci je jakákoli událost, která přesahuje rámec naší kontroly. Pokud z důvodu zásahu vyšší moci dojde k neplnění nebo opožděnému plnění našich povinností podle těchto podmínek, budou tyto naše závazky pozastaveny po dobu trvání vyšší moci.

 

Postoupení a subdodavatelé: V rámci těchto podmínek nesmíte svá práva a/nebo závazky zcela či zčásti postupovat, převádět ani poskytovat třetím osobám na základě licence.

 

Vztah: Nic z toho, co je obsaženo v těchto podmínkách, nesmí být vykládáno jako uzavření partnerství nebo vytvoření společného podniku či pracovního poměru jakéhokoli druhu mezi vámi a námi a rovněž se nepovažuje za udělení jiného oprávnění, než jaké je výslovně stanoveno těmito podmínkami nebo za pověření k zastupování.

 

Ustanovení o úplnosti smlouvy:Potvrzujete, že tyto podmínky představují úplnou smlouvu a ujednání s námi a nahrazují všechny předchozí smlouvy a ujednání mezi vámi a námi ohledně předmětu těchto podmínek. Potvrzujete, že nevycházíte z žádného prohlášení, tvrzení nebo ujednání, které není výslovně vyjádřeno v těchto podmínkách, a v souvislosti s prohlášeními, tvrzeními nebo ujednáními výslovně neuvedenými v těchto podmínkách, s výjimkou těch, která byla učiněna podvodným způsobem, nebudete moci uplatňovat žádné právní prostředky

 

Vzdání se práva: Neuplatnění nebo prodleva při uplatňování práv, pravomocí nebo právních prostředků kteroukoli ze smluvních stran dle těchto podmínek nebude považováno za neuplatnění předmětného nebo jakéhokoli jiného práva, pravomoci nebo právního prostředku, přičemž uplatnění nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo právního prostředku nevylučuje další uplatnění jakéhokoli jiného práva, pravomoci nebo právního prostředku z naší strany.

 

Oddělitelnost ustanovení: Bude-li jakékoli ustanovení těchto podmínek soudem či příslušným orgánem shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným v rámci jakékoli jurisdikce, nebude se toto ustanovení považovat za součást těchto podmínek, přičemž tím nebude dotčena platnost, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících částí těchto podmínek a rovněž to nebude mít vliv na platnost, zákonnost nebo vymahatelnost tohoto ustanovení v jiné jurisdikci.

 

Důležitost lhůt: S výjimkou případů, kdy je tak výslovně uvedeno, není čas rozhodující.

 

Práva třetích stran: Nic z toho, co je obsaženo v těchto podmínkách, nevytváří ani neuděluje žádná práva ani jiné výhody, ať už na základě zákona o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999 (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999), nebo jinak, ve prospěch jiné osoby než  smluvních stran těchto podmínek.

 

Různá ustanovení: Práva a opravné prostředky smluvních stran dle těchto podmínek jsou kumulativní a nevylučují žádná práva a opravné prostředky podle zákona. Jakákoli změna těchto podmínek musí být mezi smluvními stranami dohodnuta v písemné formě. Tyto podmínky mohou být vyhotoveny jako stejnopis nebo v elektronické formě.

 

Rozhodné právo: Tyto podmínky jsou vykládány v souladu s belgickými právními předpisy a každá smluvní strana tímto neodvolatelně podléhá nevýhradní soudní příslušnosti soudů v Bruselu.

 

Závěrečná ustanovení

 

Naše zásady týkající se stížností

 

Veškeré problémy, které nám byly oznámeny a které jsme schopni napravit, vyřešíme co nejrychleji. Pokud nejste spokojeni s poskytnutou odezvou nebo řešením, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

 

Kontaktujte nás

 

Pro více informací nebo v případě dotazů ohledně těchto podmínek kontaktujte EDAA e-mailem na adrese: privacy [at] edaa.eu

 

Jsme Evropská aliance pro interaktivní digitální reklamu (EDAA)
Naše sídlo: Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brusel
Registrační číslo naší společnosti: BE 0846.790.105

 

Naše DIČ: BE 0846.790.105