Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Προστασία της ιδιωτικής σας ζωής

 

Ο παρών ιστότοπος υποστηρίζεται από τη βιομηχανία ψηφιακής διαφήμισης και τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης (European Interactive Digital Advertising Alliance – EDAA). Αποτελεί δέσμευση για εμάς ο σεβασμός και η προστασία της ιδιωτικής ζωής όλων των ατόμων με τα οποία αλληλεπιδρούμε: στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης, επιδιώκουμε να σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες και έλεγχο επί των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς καθώς και άλλων μη προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο.

 

Ο ιστότοπος

 

Στον παρόντα ιστότοπο διαχειριζόμαστε ένα βασικό στοιχείο ενός πανευρωπαϊκού αυτορρυθμιστικού προγράμματος για την online συμπεριφορική διαφήμιση (μια πρακτική προβολής πιο σχετικών διαφημίσεων στους χρήστες του διαδικτύου με βάση συναχθέντα ενδιαφέροντα). Αυτό το αυτορρυθμιστικό πρόγραμμα παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου, όπως εσείς, υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και ελέγχου επί της online συμπεριφορικής διαφήμισης.

 

Η διαφάνεια παρέχεται μέσω ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου «εικονιδίου OBA» που διατίθεται με συνοδευτικό κείμενο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (πλήρης λίστα με το συνοδευτικό κείμενο για κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ διατίθεται εδώ), το οποίο θα εμφανίζεται όποτε οι εταιρείες συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για σκοπούς online συμπεριφορικής διαφήμισης. Πατώντας στο εικονίδιο, οι χρήστες θα βλέπουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την online συμπεριφορική διαφήμιση.

 

Το εικονίδιο θα δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής και ελέγχου επί της online συμπεριφορικής διαφήμισης μέσω εργαλείων και μέσων που παρέχονται· ο παρών ιστότοπος περιλαμβάνεται σ’ αυτά τα εργαλεία και μέσα. Ο παρών ιστότοπος καλύπτει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EΕ/EΟΧ), καθώς και την Ελβετία και την Τουρκία, και περιλαμβάνει μια εύχρηστη λειτουργία (διαθέσιμη σε οποιονδήποτε χρήστη από οποιαδήποτε από αυτές τις κατονομαζόμενες χώρες) που θα απενεργοποιεί την online συμπεριφορική διαφήμιση για τους χρήστες (από συμμετέχουσες εταιρείες), αν το επιλέξουν. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του παρόντος ιστοτόπου είναι ότι έχει δημιουργηθεί ακολουθώντας μια διακλαδική δέσμευση, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Προτύπων Διαφήμισης (European Advertising Standards Alliance – EASA) και του δικτύου της από καθιερωμένους και ευρέως αναγνωρισμένους εθνικούς διαφημιστικούς Αυτορρυθμιστικούς Οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, που φροντίζουν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών, ανεξάρτητα και χωρίς κόστος για τους χρήστες.

 

Οι προσωπικές σας πληροφορίες

 

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την EDAA, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, βασίζεται στη συναίνεσή σας ή σε συμβατική αναγκαιότητα. Όταν μας παρέχετε οποιαδήποτε ανατροφοδότηση με μέσα που είναι στη διάθεσή σας στον παρόντα ιστότοπο, μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, όπως το όνομα, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη διεκπεραίωση της ανατροφοδότησής σας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε την ανατροφοδότησή σας απευθείας, και, κατά συνέπεια, μπορεί να χρειαστεί κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών στον αρμόδιο εθνικό διαφημιστικό Αυτορρυθμιστικό Οργανισμό για σκοπούς διαχείρισης καταγγελιών. Αν ισχύει αυτό, η EDAA δεν θα κοινοποιήσει καμία προσωπική πληροφορία πριν να σας εξηγήσει πρώτα τη διαδικασία με σαφή τρόπο και λάβει την πρότερη ρητή και κατόπιν ενημέρωσης συναίνεσή σας για να το κάνει. Καμία άλλη προσωπική πληροφορία δεν θα προωθείται σε άλλα τρίτα μέρη. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγράφονται όταν το ζήτημα έχει επιλυθεί προς ικανοποίηση τόσο δική σας όσο και της EDAA.

 

Τήρηση δεδομένων

 

Η EDAA θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, και μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτή τη Δήλωση, ή για όσο απαιτείται από το νόμο ή για την υπεράσπιση έναντι ενδεχόμενων αγωγικών αξιώσεων.

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποκτούνται μέσω αιτημάτων πληροφοριών ή/και ερωτημάτων ή/και καταγγελιών τα οποία αποστέλλονται απευθείας στην EDAA θα διατηρούνται για 1 χρόνο (ή όσο απαιτείται από το νόμο ή για την υπεράσπιση έναντι ενδεχόμενων αγωγικών αξιώσεων), εκτός και αν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας νωρίτερα.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Δυνάμει του Νόμου περί Απορρήτου, θα θέσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα στη διάθεσή σας για έλεγχο κατόπιν απλής αίτησης από εσάς. Αν μας ενημερώσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα περιέχουν σφάλματα ή ότι χρησιμοποιούνται με αθέμιτο τρόπο, θα διορθώσουμε, επικαιροποιήσουμε, περιορίσουμε τη χρήση ή διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα όπως συνάδει κατά περίπτωση. Για πληροφορίες ως προς το πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας μέσω απλού αιτήματος στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε χρησιμοποιήσιμη ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτο (δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»).

 

Η EDAA δεσμεύεται να συνεργαστεί μαζί σας για την επίτευξη μιας δίκαιης επίλυσης οποιασδήποτε καταγγελίας ή ανησυχιών σχετικά με το απόρρητο σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που καλύπτονται στον παρόντα ιστότοπο. Εάν, μολαταύτα, πιστεύετε ότι η EDAA δεν μπόρεσε να σας βοηθήσει στην καταγγελία ή την ανησυχία σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή στο Κράτος Μέλος της συνήθους κατοικίας σας, του τόπου εργασίας σας ή μιας εικαζόμενης παραβίασης των Νόμων περί Απορρήτου (για το Βέλγιο, δείτε στο www.dataprotectionauthority.be και για τις άλλες χώρες πατήστε εδώ).

 

Γνωστοποίηση σε τρίτους/διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό

 

Μέσω του παρόντος ιστοτόπου έχετε επίσης την επιλογή να στείλετε πληροφορίες ή/και καταγγελίες απευθείας στον εθνικό διαφημιστικό Αυτορρυθμιστικό Οργανισμό στη χώρα σας (ανατρέξτε εδώ για να βρείτε τον σχετικό Αυτορρυθμιστικό Οργανισμό). Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα τα οποία κατόπιν στέλνονται απευθείας στον εν λόγω οργανισμό προκειμένου να σας παράσχει τους σκοπούς διαχείρισης της καταγγελίας/πληροφορίας, σύμφωνα με την αίτησή σας.

 

Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τις Πολιτικές Απορρήτου αυτών των Αυτορρυθμιστικών Οργανισμών, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε επακριβώς σε ποια οντότητα θα σταλούν τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιήσετε αυτή την προαιρετική online φόρμα (π.χ. στη Γερμανία: https://www.youronlinechoices.com/de/beschwerde/· π.χ. στο ΗΒ: https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint)

 

Η EDAA δεν γνωστοποιεί ή κοινοποιεί οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο για εσάς το οποίο έχει συλλεχθεί στον παρόντα ιστότοπο σε άλλες οντότητες (εκτός από κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με την πρότερη ρητή συναίνεσή σας), με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης να το κάνει βάσει νομοθεσίας, επίσημων ή δικαστικών διαταγών.

 

Cookies

 

Τα cookies είναι μικρά πακέτα πληροφοριών που αποθηκεύονται από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας. Τοποθετούνται στον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας από τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Αν θέλετε να διασφαλίσετε ότι τα cookies δεν χρησιμοποιούνται, παρακαλούμε δείτε παρακάτω ή επισκεφτείτε τις πέντε κορυφαίες συμβουλές μας για περισσότερες λεπτομέρειες για πώς να τα διαχειριστείτε ή να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις απορρήτου του διαδικτυακού φυλλομετρητή σας. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η απενεργοποίηση των cookies για τον σκοπό αυτό θα έχει ως συνέπεια το εργαλείο ελέγχου να μη δουλεύει πλέον σωστά και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική περιηγητική εμπειρία σας.

 

Πολλές από τις επιχειρήσεις που αναγράφονται στη σελίδα «οι διαφημιστικές επιλογές σας» χρησιμοποιούν cookies για να ελέγχουν την τρέχουσα online διαφημιστική συμπεριφορική κατάστασή σας (π.χ. είτε «αποδεκτά» είτε «απενεργοποιημένα», ανάλογα με τις προτιμήσεις της επιλογής σας), καθώς και για να υλοποιούν την επιλογή που θέλετε να εκτελέσετε. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της σελίδας ελέγχου καθώς και για τον εντοπισμό σφαλμάτων στην απόδοσή της.

 

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies στον παρόντα ιστότοπο για να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου και γενικά για να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Κανένα προσωπικό στοιχείο δεν αποθηκεύεται σε αυτή τη διαδικασία και οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο αθροιστικά. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω λειτουργία.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω μια λεπτομερή περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο.

 

Τι «cookies» χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο;

 

Cookie Σκοπός Cookie Φύση των Cookies Είδος Cookie
Αναλύσεις ιστοτόπου EDAA, με βάση self-hosted Matomo: καταγράφει τον αριθμό επισκέψεων κάθε χρήστη και την ώρα της πρώτης, της προηγούμενης και της τρέχουσας επίσκεψης. Πρώτου μέρους 1 έτος
Cookie παρακολούθησης της αξιοπιστίας της ενσωμάτωσης των εταιρειών Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αξιοπιστίας των σημείων ενσωμάτωσης των εταιρειών στον ιστότοπο. Πρώτου μέρους 1 μήνας
Cookie banner’ cookie Υπενθυμίζει αν ένας διαδικτυακός επισκέπτης έχει απορρίψει το «cookie banner» που εμφανίζεται στο πάνω μέρος των ιστοτόπων. Πρώτου μέρους 24 ώρες

Ορισμοί:

 

  • Cookie «πρώτου μέρους» – Ένα cookie τοποθετημένο από τον παρόντα Ιστότοπο
  • Cookie «τρίτου μέρους» – Ένα cookie τοποθετημένο από άλλο domain (δηλ. όχι τον παρόντα Ιστότοπο)
  • «Μόνιμο Cookie» – Η πληροφορία του cookie αποθηκεύεται μόνιμα στη συσκευή σας

 

Δεν επιδιώκουμε να συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, και όπου το κάνουμε, προσπαθούμε να ανωνυμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με όσο το δυνατόν πιο πρακτικό τρόπο.

 

 Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη χρήση των cookies στον παρόντα ιστότοπο;

 

Όλες οι τεχνολογίες περιήγησης σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τα cookies στο αρχείο cookie του διαδικτυακού φυλλομετρητή σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε είτε να διαγράψετε τα cookies από το αρχείο cookie σας μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σε ό,τι αφορά τη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, όπως προαναφέρθηκε, η διαγραφή ή απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς της εμπειρία χρήσης του ιστοτόπου μας.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα:

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αν έχετε περαιτέρω απορίες για το πώς επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή θέλετε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 

EDAA | Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 | Brussels | Belgium
Tel: +32 (0)2 513 78 06 | Fax: +32 (0)2 513 28 61
privacy@edaa.eu