Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen EDAA en u tijdens het gebruik van de YourOnlineChoices-website en bij het aanvaarden van de voorkeurscookie van YourOnlineChoices.

 

De EDAA is een non-profitorganisatie (ivzw) gevestigd in Brussel met ondernemingsnummer BE 0846.790.105. Onze maatschappelijke zetel is te Tweekerkenstraat 26, 1000 Brussel.

 

De YourOnlineChoices-website is beschikbaar via www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, https://www.youronlinechoices.com/be-nl/ en https://www.youronlinechoices.com/nl/. U kunt de YourOnlineChoices-website rechtstreeks bezoeken via een link op een website van derden, of via het OBA-pictogram.  Het OBA-pictogram ziet er zo  uit en u kunt dit regelmatig zien in of bij advertenties die u op webpagina’s ziet.

 

In deze voorwaarden betekenen ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ ons, EDAA; en ‘u’ en ‘uw’ betekenen u en enig ander persoon die de YourOnlineChoices-website bezoekt of een keuze maakt met betrekking tot online behavioural advertising op het keuzeplatform voor consumenten via uw browser of apparaat, of (in het geval van bedrijven) een voorkeurscookie aanvaardt middels de keuze van de bezoeker.

 

U dient ook ons privacybeleid https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy te raadplegen dat van toepassing is als onderdeel van deze algemene voorwaarden.

 

Uw YourOnlineChoices-voorkeuren

 

Een belangrijke functie van de YourOnlineChoices-website is uw voorkeuren in verband met online behavioural advertising te verstrekken aan deelnemende ondernemingen. Wij erkennen uw voorkeuren en geven deze door aan de advertentienetwerken en andere deelnemende aangesloten ondernemingen die staan vermeld op de YourOnlineChoices-platformpagina https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

 

Het is voor het gebruik van de YourOnlineChoices-website noodzakelijk dat iedere deelnemende onderneming een cookie in uw webbrowser plaatst, de voorkeurscookie, zodat we uw selecties kunnen onthouden. Meer informatie over cookies kunt u vinden ins ons privacybeleid https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Als u de YourOnlineChoices-website gebruikt met behulp van een andere computer of webbrowser of als u uw cookies wist/verwijdert, kunnen wij uw voorkeuren niet onthouden en dient u terug te keren naar de YourOnlineChoices-website en uw voorkeuren opnieuw te selecteren. Bovendien kan de YourOnlineChoices-website niet correct functioneren als uw browser cookies blokkeert, omdat uw voorkeuren niet kunnen worden opgeslagen zonder het gebruik van de voorkeurscookie.

 

Hoewel wij redelijke commerciële inspanningen leveren om uw op de YourOnlineChoices-website gekozen voorkeuren door te geven aan de relevante ondernemingen die op de website staan vermeld op het moment dat uw voorkeuren werden gekozen, wordt de YourOnlineChoices-website verstrekt in de huidige staat waarin deze verkeert en zoals beschikbaar (‘as is’ en ‘as available’) en wij bieden geen verklaringen, waarborgen, voorwaarden, garanties of andere bepalingen dat uw selecties onverminderd van kracht zijn of blijven. Als uw selecties niet doeltreffend blijken te zijn, kunt u een klacht indienen en om verhaal verzoeken via de website, https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Uw verplichtingen

 

U dient zicht te gedragen en u dient de YourOnlineChoices-website te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving en op een wijze die verwacht mag worden van een redelijk, verantwoordelijk en voorzichtig individu.

 

U dient de YourOnlineChoices-website niet te gebruiken of toe te staan dat de YourOnlineChoices-website wordt gebruikt voor:

(a)           onrechtmatige of illegale activiteiten, of voor het plegen van strafbare feiten en/of criminele activiteiten;

 

(b)           enige vorm van communicatie met een illegale, ongepaste, obscene, aanstootgevende, lasterlijke, smadelijke, dreigende, beledigende, ongewenste of ongevraagde aard of die hinder, leed of nodeloze zorgen veroorzaakt of die inbreuk maakt op de openbare orde of de goede zeden of enige toepasselijke wetgeving inzake rassenhaat;

 

(c)            enige activiteit die mogelijk de privacy- of gegevensbeschermingsrechten van andere klanten/abonnees of derden schendt; en

 

(d)           het verspreiden van virussen en andere malware of het op enige wijze verstoren van communicatie of gegevensopslag of anderszins het veroorzaken van schade aan of de vernietiging van de YourOnlineChoices-website of het beperken of schaden van het gebruik of capaciteit van de YourOnlineChoices-website voor andere gebruikers of derden, met inbegrip van het veroorzaken van onnodige overbelasting door een grote, ongegronde toestroom van gegevensverkeer (flooden, spammen, enz.).

 

U verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten te respecteren (met inbegrip van, zonder beperking, de auteursrechten, handelsmerken, octrooien, modelrechten en databankrechten) die aan ons of onze licentiegevers toebehoren.

 

Op verzoek vrijwaart u ons en stelt u ons schadeloos voor alle aansprakelijkheid, schade, uitgaven, aanspraken of kosten (met inbegrip van juridische kosten en uitgaven) waarvan is vastgesteld dat deze voortkomen uit enige inbreuk door u op de verplichtingen in deze sectie.

 

Mocht u ervan kennis nemen dat de YourOnlineChoices-website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of enige andere rechten, dient u ons onverwijld in kennis stellen middels de onderstaande contactgegevens.

 

Links

 

Met sommige links op de YourOnlineChoices-website kunt u verbinding maken met websites waarover wij geen zeggenschap hebben. EDAA biedt deze links uitsluitend voor u gemak aan. De aanwezigheid van een link impliceert niet dat deze door EDAA wordt onderschreven of dat EDAA verantwoordelijk is voor de inhoud van enige gelinkte website. Uw toegang hiertoe is op uw eigen risico.

 

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 

EDAA wijst alle verdere, nadrukkelijke of veronderstelde verklaringen, waarborgen, voorwaarden of andere bepalingen, hetzij wettelijk, bijkomend of anderszins, nadrukkelijk van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot veronderstelde garanties, voorwaarden of andere bepalingen voor toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid.

 

Behalve zoals hieronder bepaald, wijst EDAA iedere aansprakelijkheid van de hand en EDAA is niet aansprakelijk uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip zonder beperking van nalatigheid) wettelijke plicht, precontractuele of andere verklaring (anders dan een frauduleuze onjuiste verklaring) of anderszins voortkomend uit of in verband met de YourOnlineChoices-website en deze algemene voorwaarden voor: (a) gevolgschade, indirecte of bijzondere schade of verlies; (b) enig verlies van goodwill of reputatie; of (c) enig economisch verlies (met inbegrip van verlies van omzet, winst, overeenkomsten, bedrijvigheid of verwachte besparingen), in elk geval ongeacht of over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of dergelijke schade is geadviseerd en ongeacht de wijze waarop een dergelijk verlies of dergelijke schade is geleden.

 

Behalve zoals hieronder bepaald, is de maximale aansprakelijkheid van EDAA uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip zonder beperking van nalatigheid) wettelijke plicht, precontractuele of andere verklaring (anders dan een frauduleuze onjuiste verklaring) of die anderszins voortkomt uit of in verband met deze Overeenkomst, en elk deel daarvan, met in begrip van de uitvoering en prestaties ervan, beperkt tot 5 euro ten aanzien van enige of meerdere gebeurtenissen of reeksen van gebeurtenissen (hetzij met of zonder onderling verband) die binnen een periode van twaalf maanden plaatsvindt of plaatsvinden.

 

Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid of sluit deze uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van een van de partijen of hun agenten of medewerkers die handelden tijdens de uitvoering van hun taken of beperkt enige aansprakelijkheid van enige partij of sluit deze uit die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten.

 

Algemene bepalingen

 

Overmacht:Een geval van overmacht betekent enige gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt. Waar overmacht leidt tot het onvermogen of een vertraging van onze uitvoering van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden worden deze verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort.

 

Overdracht en onderaanneming: U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden aan geen enkele partij geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen, opdragen of in licentie geven

 

Relatie: Niets in deze algemene voorwaarden wordt geacht een partnerschap, joint venture of arbeidsovereenkomst van enigerlei aard tussen u en ons tot stand te brengen en evenmin wordt deze algemene voorwaarden geacht enige volmacht te verlenen die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is uiteengezet of wordt er enig agentschap tussen u en ons tot stand gebracht.

 

Integrale overeenkomstU bevestigt dat deze algemene voorwaarden de integrale overeenkomst en afspraken met ons uiteenzetten en dat deze alle voorgaande overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen u en ons vervangen in verband met het voorwerp van deze algemene voorwaarden. U bevestigt dat u niet hebt vertrouwd op enige uitspraak, verklaring of afspraak die geen uitdrukkelijke bepaling van deze algemene voorwaarden is en dat u geen enkel rechtsmiddel hebt ten aanzien van enige uitspraak, verklaring of afspraak die geen uitdrukkelijke bepaling is, tenzij deze frauduleus was.

 

Afstand van rechten: Geen enkel verzuim tot of vertraging in het uitoefenen van enig recht, rechtsmiddel of enige bevoegdheid onder deze algemene voorwaarden door enige partij fungeert als afstandsverklaring daarvan of van enig ander recht, rechtsmiddel of andere bevoegdheid; enige afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel of enige bevoegdheid door ons belet evenmin enige verder uitoefening van enig recht, rechtsmiddel of enige bevoegdheid door ons.

 

Scheidbaarheid: Voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden door enig gerecht of bevoegde autoriteit als ongeldig, onrechtmatig of onafdwingbaar in enig rechtsgebied wordt bevonden, wordt deze bepaling niet beschouwd als onderdeel van deze algemene voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid, rechtmatigheid of afdwingbaarheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden en dit heeft evenmin invloed op de geldigheid, rechtmatigheid of afdwingbaarheid van deze bepaling in enig ander rechtsgebied.

 

Wezenlijk belang van tijd: Tijd is niet van wezenlijk belang, behalve waar nadrukkelijk wordt vermeld dat dit van toepassing is.

 

Rechten van derden: Niets in deze algemene voorwaarden creëert of verleent enig recht of ander voordeel overeenkomstig de Britse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins ten gunste van enige persoon anders dan de partijen van deze algemene voorwaarden.

 

Overige bepalingen: De rechten en rechtsmiddelen van de partijen onder deze algemene voorwaarden zijn bijkomend en een aanvulling op enige andere rechten en rechtsmiddelen voorzien in de wet. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk en tussen de partijen te worden overeengekomen. Deze algemene voorwaarden kan in meerdere duplicaten of via elektronisch schrijven worden ondertekend.

 

Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden dienen te worden uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht en iedere partij onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

Slotbepalingen

 

Ons Klachtenbeleid

 

Wij zullen ieder probleem dat aan ons is gemeld en dat wij kunnen verhelpen zo snel mogelijk oplossen. Als u niet tevreden bent met het antwoord of de geboden oplossing dient u contact met ons op te nemen via het onderstaande adres.

 

Contact opnemen

 

Voor meer informatie of als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden kunt u contact met EDAA opnemen via e-mail: privacy [at] edaa.eu

 

Wij zijn de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Onze maatschappelijke zetel is te Tweekerkenstraat 26, 1000 Brussel
Ons ondernemingsnummer is BE 0846.790.105

 

Ons btw-nummer is BE 0846.790.105