Pagina d’agid

Qua sutvart chattais Vus intginas infurmaziuns che Vus stuais savair en connex cun deactivar la reclama online basada sin il cumportament:

 

– Sche Vus As decidais da deactivar la reclama online basada sin il cumportament a maun da nossa pagina d’agid, èsi impurtant da savair che quai na signifitga betg che Vus na survegnis nagina reclamapli, sche Vus navigais en l’internet. Las reclamas che Vus vesais sin las paginas-web na vegnan però betg adattadas a Voss interess e pon perquai esser pli pauc relevantas per Vus.

 

– Sche Vus As decidais da deactivar la reclama online basada sin il cumportament che deriva d’ina tscherta interpresa, deactivais Vus la relevaziun da datas e l’utilisaziun da quellas unicamain per il navigatur che Vus duvrais gist en quel mument. Sche Vus As decidais da deactivar tut la reclama online basada sin il cumportament da las interpresas enumeradas, vegn quest cumond medemamain applitgà unicamain per il navigatur che Vus duvrais gist en quel mument. Per deactivar cumplettamain la reclama online basada sin il cumportament stuais Vus As deconnectar da mintga navigatur che Vus duvrais sin il medem e/u sin auters computers u apparats. Sch’igl existan en in tegnairchasa differents contos d’utilisaders sin in computer, pudais Vus adattar las preferenzas a mintga conto. Vesair noss tschintg toptips.

 

– Sche Vus avais deactivà la reclama online basada sin il cumportament, ma survegnissas tuttina gugent reclama adattada a Voss interess, pudais Vus puspè activar quella a maun da nossa pagina d’agid. Vus pudais era stizzar ils cookies memorisads sin Voss navigatur. Vesair noss tschintg toptips.

 

– Sche Vus avais difficultads cun nossa pagina d’agid per deactivar reclama online basada sin il cumportament, legiai p.pl. noss tips sutvart.

 

Avais Vus difficultads cun nossa pagina d’agid per deactivar la reclama online basada sin il cumportament?

 

– I dat ina retscha da facturs che pon influenzar la funcziun da la pagina per deactivar la reclama online basada sin il cumportament. Deplorablamain na pudain nus betg influenzar las suandantas difficultadsche reguardan Vossa connexiun d’internet, la segirtad dal coporatenetwork u las preferenzas dal navigatur.

 

– Sch’i na funcziuna betg da deactivar la reclama online basada sin il cumportament a maun da las colliaziuns che figureschan sin questa pagina-web, As cussegliain nus dad anc empruvar ina giada.

 

En cas che Vus na pudais betg schliar la difficultad:

 

– Ils utensils per deactivar la reclama online basada sin il cumportament sa fundan sin cookies. Perquai stuais Vus endrizzar Voss navigatur uschia ch’el accepta cookies da terzs.Legiai noss tschintg toptips per ulteriuras infurmaziuns co che Vus pudais endrizzar ils parameters da la protecziun da datas per Voss navigatur.

 

– Ulteriuras infurmaziuns e sustegn survegnis Vus era sin las paginas d’agid dals navigaturs respectivs: Internet Explorer, Firefox, Safari e Chrome

 

– En cas che la difficultad na po betg vegnir schliada, pudais Vus telechargiar nossa glista da controlla per schliar difficultads u ans contactar via yoc@edaa.eu.

 

Copyright © 2009 - 2024 EDAA