Noteikumi un nosacījumi

Vispārējie noteikumi un nosacījumi

 

Šie ir noteikumi un nosacījumi, kas regulē attiecības starp EDAA un jums, izmantojot vietni YourOnlineChoices vai pieņemot YourOnlineChoices preferenču sīkdatni.

 

EDAA ir bezpeļņas asociācija (AiSBL), kas atrodas Briselē,uzņēmuma reģistrācijas numurs ir BE 0846.790.105. Juridiskā adrese ir Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brisele.

 

Tīmekļa vietne YourOnlineChoices ir pieejama vietnēs www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/lv/un www.youronlinechoices.com/lv/. Jūs varat apmeklēt tīmekļa vietni YourOnlineChoices tieši, izmantojot trešās personas tīmekļa vietnē esošu saiti vai OBA ikonu.  OBA ikona izskatās šādi,  un jūs to bieži varat redzēt tīmekļa vietnes lapās esošajās reklāmās vai pie tām.

 

Šajos noteikumos “mēs”, “mūs” vai “mūsu” nozīmē mūs, EDAA; un “jūs” un “jūsu” nozīmē jūs un jebkuru citu personu, kas piekļūst tīmekļa vietnei YourOnlineChoices vai izdara izvēli par tiešsaistes uzvedības reklāmām, savā pārlūkprogrammā vai ierīcē izmantojot patērētāju izvēles platformu tīmekļa vietnē YourOnlineChoices, vai (uzņēmumu gadījumā) pieņem preferenču sīkdatni, izmantojot apmeklētāja izvēli.

 

Jums vajadzētu pārskatīt arī mūsu privātuma politiku https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy, kas tiks piemērota šo vispārējo noteikumu un nosacījumu ietvaros.

 

Jūsu YourOnlineChoices preferences

 

Viena no tīmekļa vietnes YourOnlineChoices galvenajām funkcijām ir sniegt dalībuzņēmumiem informāciju par jūsu preferencēm attiecībā uz tiešsaistes uzvedības reklāmu. Mēs apstiprinām jūsu preferences un nododam tās reklāmas tīkliem un citiem dalībuzņēmumiem, kas uzskaitīti YourOnlineChoices platformas lapā https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

 

Lai izmantotu tīmekļa vietni YourOnlineChoices, katram dalībuzņēmumam  jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā jāievieto sīkdatne, kas ir – preferenču sīkdatne, lai mēs varētu atcerēties jūsu izvēles. Sīkāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama mūsu privātuma politikā https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Ja jūs izmantojat tīmekļa vietni YourOnlineChoices, izmantojot citu datoru vai tīmekļa pārlūkprogrammu, vai arī notīrāt/dzēšat sīkdatnes, mēs nevarēsim atcerēties jūsu preferences, un jums būs jāatgriežas tīmekļa vietnē YourOnlineChoices, lai no jauna atlasītu preferences. Turklāt tīmekļa vietne YourOnlineChoices nedarbosies pareizi, ja jūsu pārlūkprogramma ir iestatīta tā, lai bloķētu sīkdatnes, jo jūsu prioritātes nevar saglabāt, neizmantojot preferenču sīkfailu.

 

Lai gan mēs pielietosim komerciāli saprātīgas pūles, lai nodotu jūsu preferences, kas izteiktas vietnē YourOnlineChoices, attiecīgajiem uzņēmumiem, kuri ir uzskaitīti tīmekļa vietnē jūsu preferenču noteikšanas brīdī, tīmekļa vietne YourOnlineChoices tiek nodrošināta “kā ir” un “kā pieejama”, un mēs nesniedzam nekādus apgalvojumus, solījumus, nosacījumus, garantijas vai citus nosacījumus, ka jūsu izvēles būs vai paliks spēkā. Ja jūsu izvēle neizrādās lietderīga, tad varat iesniegt sūdzību un vērsties pēc palīdzības, izmantojot tīmekļa vietni https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Jūsu pienākumi

 

Jums jāizmanto tīmekļa vietne YourOnlineChoices saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem un tā kā to darītu saprātīgs, atbildīgs un rūpīgs indivīds.

 

Jūs nedrīkstat izmantot tīmekļa vietni YourOnlineChoices vai atļaut vietni YourOnlineChoices izmantot:

  1. a) prettiesiskai vai nelikumīgai darbībai vai noziedzīgai rīcībai un/vai darbībai;

 

  1. b) jebkāda veida nelikumīga, neatbilstoša, neķītra, nepieklājīga, apmelojoša, neslavu ceļoša, draudīga, aizskaroša, nevēlama vai nepieprasīta rakstura saziņai, kas rada īgnumu, ciešanas vai nevajadzīgu satraukumu vai pārkāpj sabiedrisko kārtību un/vai pieklājības normas vai jebkuru citu piemērojamu likumu par rasu naidu;

 

  1. c) jebkurai darbībai, kas var pārkāpt citu klientu/abonentu vai trešo personu privātās dzīves vai datu aizsardzības tiesības; un

 

(d) vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras izplatīšanai vai jebkādā veidā, kas traucē saziņu vai datu glabāšanu, vai kā citādi var sabojāt vai iznīcināt vietni YourOnlineChoices; ierobežot vai traucēt vietnes YourOnlineChoices izmantošanu vai kapacitāti citiem lietotājiem vai trešām personām, tostarp radot nevajadzīgu tīmekļa vietnes pārslodzi, izmantojot lielas, nepamatotas datu plūsmas (pārpildīšana, surogātpasts, utt.).

 

Jūs apņematies ievērot intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot bez ierobežojumiem autortiesības, preču zīmes, patentus, dizaina tiesības un tiesības uz datu bāzēm), kas pieder mums vai mūsu licences devējiem.

 

Pēc pieprasījuma jums mums jāatlīdzina zaudējumi, nepieļaujot kaitējumu jebkuru saistību, kaitējumu, izdevumu, prasību vai izmaksu gadījumos (ieskaitot saprātīgas juridiskās izmaksas un izdevumus), kas rodas, ja jūs esat pārkāpis šajā sadaļā noteiktās saistības.

 

Ja uzzināt, ka tīmekļa vietne YourOnlineChoices pārkāpj jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, īpašumtiesības vai citas tiesības, jums nekavējoties jāpaziņo par to mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

 

Saites

 

Dažas saites tīmekļa vietnē YourOnlineChoices ļaus jums izveidot savienojumu ar tīmekļa vietnēm, kuras nav mūsu kontrolē. EDAA piedāvā šīs saites tikai ērtības labad. Saites parādīšanās nenozīmē EDAA apstiprinājumu, un EDAA nav atbildīga ne par vienas saistītās tīmekļa vietnes saturu. Jūs paši uzņematies atbildību par piekļuvi tām.

 

Atbildības ierobežojumi un izņēmumi

 

EDAA skaidri atsakās no tālākiem tiešiem vai netiešiem, likumā paredzētiem vai citādi izteiktiem paziņojumiem, garantijām, nosacījumiem vai citiem noteikumiem, tostarp, bet ne tikai no netiešām garantijām, nosacījumiem vai citiem noteikumiem attiecībā uz apmierinošu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim vai saprātīgu aprūpi un prasmi.

 

Izņemot tālāk norādītos gadījumus, EDAA atsakās no atbildības un neuzņemas to saskaņā ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu (tostarp, bez ierobežojumiem, nolaidību), likumā noteiktām saistībām, pirms līguma slēgšanas paziņotiem vai citiem apgalvojumiem (kas nav krāpnieciski sagrozīti apgalvojumi), vai tādiem, kas citādi izriet no tīmekļa vietnes YourOnlineChoices un šiem noteikumiem un nosacījumiem vai ir ar tiem saistīta attiecībā uz: a) izrietošiem, netiešiem vai īpašiem zaudējumiem vai bojājumiem; b) nemateriālām vērtībām vai reputācijas zaudēšanu; vai c) jebkādiem ekonomiskiem zaudējumiem (tostarp ieņēmumu, peļņas, līgumu, uzņēmējdarbības vai paredzamo ietaupījumu zaudējumiem), neatkarīgi no tā, vai tie tiek informēti par šādu zaudējumu vai kaitējuma iespējamību un neatkarīgi no tā, kas tiem nodarīts.

 

Izņemot tālāk minētos nosacījumus, EDAA maksimālā atbildība saskaņā ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu (tostarp, un bez ierobežojumiem, nolaidību), likumā noteiktu pienākumu, pirms līguma slēgšanas paziņotiem vai citiem apgalvojumiem (kas nav krāpnieciski nepatiesi apgalvojumi), vai kascitādi izriet no šī līguma un katras tā daļas vai ir ar to saistīta, tostarp tā izpildi attiecībā uz vienu vai vairākiem notikumiem vai notikumu virknēm (saistītām vai nesaistītām), kas notiek jebkurā divpadsmit mēnešu periodā, ir ierobežota līdz 5 eiro.

 

Nekas šajā līgumā neizslēdz vai neierobežo atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies abu pušu vai to aģentu vai darbinieku nolaidības dēļ, kuri rīkojas savu pienākumu pildīšanas laikā, kā arī neizslēdz vai neierobežo tādas puses atbildību, kuru nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

 

 

 

Vispārīgi termini

 

Nepārvarama vara: nepārvaramas varas apstāklis ir jebkurš apstāklis, kuru mēs nevaram kontrolēt. Ja nepārvaramas varas apstākļa dēļ mēs nevaram pildīt vai savlaicīgi pildīt savus pienākumus, kas noteikti šajos noteikumiem un nosacījumos, tad to izpilde tiek atlikta uz laiku, kamēr ilgst attiecīgais nepārvaramas varas apstāklis.

 

Piešķiršana un apakšlīgumu slēgšana: jūs nedrīkstat piešķirt, nodot, iekasēt vai licencēt savas tiesības un/vai pienākumus kopumā vai daļēji saskaņā ar šiem noteikumiem nevienai personai.

 

Attiecības: nekas šajos noteikumos un nosacījumos nav uzskatāms par partnerattiecību vai kopuzņēmuma vai jebkāda veida darba līguma izveidošanu starp jums un mums, kā arī netiks uzskatīts par tādu, kas piešķir pilnvaras, kuras nav skaidri noteiktas vai izveido starpniecību starp jums un mums.

 

Pilnīga vienošanās: jūs apstiprināt, ka šie noteikumi un nosacījumi nosaka pilnīgu vienošanos ar mums un ka tie aizstāj visus iepriekšējos līgumus, vienošanās starp jums un mums, kas attiecas uz šo noteikumu un nosacījumu priekšmetu. Jūs apstiprināt, ka neesat paļāvies uz nevienu paziņojumu, apgalvojumu vai vienošanos, kas nav skaidri noteikta šajos noteikumos un nosacījumos, un jūs nepieprasīsiet aizsardzības līdzekļus attiecībā uz paziņojumu, apgalvojumu vai vienošanos, kas nav skaidri noteikta, ja vien tas nav izdarīts krāpnieciski.

 

Atteikšanās: ja puse neizmanto vai savlaicīgi neizmanto kādas tiesības, pilnvaras vai aizsardzības līdzekļus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tā nav atteikšanās no šīm vai citām tiesībām, pilnvarām vai aizsardzības līdzekļiem, un ja mēs vienu reizi vai daļēji izmantojam kādas tiesības, pilnvaras vai aizsardzības līdzekli, tad tas mums neliedz tālāk izmantot kādas citas tiesības, pilnvaras vai aizsardzības līdzekli.

 

Atdalīšana: ja jebkuru šo noteikumu un nosacījumu kāda tiesa vai kompetentā iestāde atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu jebkurā jurisdikcijā, tad uzskata, ka attiecīgais punkts nav šo noteikumu un nosacījumu daļa, un tas neietekmē pārējo šo noteikumu un nosacījumu punktu derīgumu, likumību vai piemērojamību, kā arī neietekmē attiecīgā punkta derīgumu, likumību vai piemērojamību jebkurā citā jurisdikcijā.

 

Termiņa ievērošana: termiņa ievērošana nav būtiska, izņemot gadījumus, kad ir skaidri noteikts, ka tas ir jāpiemēro.

 

Trešo personu tiesības: nekas šajos noteikumos un nosacījumos nerada un nepiešķir nekādas tiesības vai citas priekšrocības citai pusei nedz saskaņā ar 1999. gada Likumu par līgumiem (trešo personu tiesībām), nedz kā citādi, kas nav šo noteikumu un nosacījumu puses.

 

Dažādi: šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās pušu tiesības un līdzekļi ir kopīgi un papildina tiesību aktos paredzētās tiesības un līdzekļus. Visas izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos jānoformē rakstiski, un pusēm par tām jāvienojas. Šos noteikumus un nosacījumus var sagatavot vairākos eksemplāros kā elektronisku ierakstu.

 

Piemērojamie tiesību akti: šie noteikumi un nosacījumi ir jāinterpretē saskaņā ar Beļģijas likumiem, un ar šo katra puse neatsaucami pakļaujas Briseles tiesu neekskluzīvai piekritībai.

 

Nobeiguma nosacījumi

 

Mūsu sūdzību izskatīšanas politika

 

Mēs pēc iespējas ātrāk atrisināsim visas problēmas, par kurām mums ir ziņots un kuras mēs varam novērst. Ja jūs neapmierina saņemtā atbilde vai piedāvātais risinājums, jums jāsazinās ar mums, izmantojot tālāk norādīto adresi.

 

Sazinieties ar mums

 

Lai saņemtu papildinformāciju vai uzdotu jautājumu par šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar EDAA pa e-pastu: privacy [at] edaa.eu

 

Mēs esam Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianse (EDAA)
Mūsu juridiskā adrese ir Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Brisele
Mūsu uzņēmuma reģistrācijas numurs ir BE 0846.790.105

 

Mūsu PVN maksātāja numurs ir BE 0846.790.105