Vispārējienoteikumi un nosacījumi

Vispārējie noteikumi un nosacījumi

 

Šie ir noteikumi un nosacījumi, kas regulē attiecības starp Eiropas Interaktīvo digitālās reklāmas aliansi (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) un jums, kad izmantojat YourOnlineChoices tīmekļa vietni vai pieņemat YourOnlineChoices preferenču sīkfailu.

 

EDAA ir bezpeļņas asociācija (AiSBL), kas atrodas Briselē, uzņēmuma reģistrācijas numurs: BE 0846.790.105. Juridiskā adrese: Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brussels.

 

Tīmekļa vietne YourOnlineChoices ir pieejama www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/lv/ un www.youronlinechoices.com/lv/. Tīmekļa vietni YourOnlineChoices varat apmeklēt tieši, izmantojot trešās puses tīmekļa vietnē esošu saiti vai OBA ikonu. OBA ikona izskatās šādi , un jūs to varat bieži redzēt tīmekļa lapās izvietotās reklāmās vai pie tām.

 

Šajos noteikumos „mēs”, „mūs” vai „mūsu” nozīmē mūs, EDAA; un „jūs” un „jūsu” nozīmē jūs un jebkuru citu personu, kas piekļūst tīmekļa vietnei YourOnlineChoices vai izdara izvēli par Tiešsaistes uzvedības reklāmu, savā pārlūkprogrammā vai ierīcē izmantojot patērētāju izvēles platformu tīmekļa vietnē YourOnlineChoices, vai (uzņēmumu gadījumā) pieņem preferenču sīkfailu, izmantojot apmeklētāja izvēli.

 

Jums būtu jāizskata arī mūsu konfidencialitātes politika https://www.youronlinechoices.com/lv/aizsargajot-jusukonfidencialitati, kas tiks piemērota šo vispārējo noteikumu un nosacījumu ietvaros.

 

Jūsu YourOnlineChoices preferences

 

Viena no tīmekļa vietnes YourOnlineChoices galvenajām funkcijām ir sniegt tās dalībuzņēmumiem informāciju par jūsu preferencēm attiecībā uz Tiešsaistes uzvedības reklāmu. Mēs apstiprinām jūsu preferences un nododam tās reklāmas tīkliem un citiem dalībuzņēmumiem, kas uzskaitīti YourOnlineChoices platformas lapā https://www.youronlinechoices.com/lv/your-ad-choices.

 

Lai varētu izmantot tīmekļa vietni YourOnlineChoices, katram dalībuzņēmumam jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā jāievieto sīkfails, kas ir preferenču sīkfails, lai mēs varētu atcerēties jūsu izvēles. Plašāka informācija par sīkfailiem pieejama mūsu konfidencialitātes politikā https://www.youronlinechoices.com/lv/aizsargajot-jusukonfidencialitati. Ja jūs izmantojat tīmekļa vietni YourOnlineChoices, lietojot citu datoru vai pārlūkprogrammu, vai notīrāt/dzēšat savus sīkfailus, tad mēs nevarēsim atcerēties jūsu preferences, un jums būs jāatgriežas tīmekļa vietnē YourOnlineChoices, lai no jauna atlasītu savas preferences. Turklāt, ja jūsu pārlūkprogramma ir iestatīta tā, lai tā bloķētu sīkfailus, tad tīmekļa vietne YourOnlineChoices nedarbosies pareizi, jo bez preferenču sīkfaila izmantošanas jūsu preferences nevar saglabāt.

 

Lai gan mēs pieliksim komerciāli saprātīgas pūles, lai tīmekļa vietnē YourOnlineChoices noteiktās preferences nodotu attiecīgajiem uzņēmumiem, kuri jūsu preferenču noteikšanas brīdī ir uzskaitīti mūsu tīmekļa vietnē, tīmekļa vietne YourOnlineChoices tiek nodrošināta „kā ir” un „kā pieejama”, un mēs nesniedzam apgalvojumus, garantijas, nosacījumus vai citus noteikumus par to, ka jūsu izvēles būs vai paliks spēkā. Ja jūsu atlase izrādās neefektīva, jūs varat iesniegt sūdzību un vērsties pēc palīdzības, izmantojot tīmekļa vietni https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Jūsu pienākumi

 

Jums jāizmanto tīmekļa vietne YourOnlineChoices atbilstoši visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un jāuzvedas tā, kā uzvestos saprātīga, atbildīga un piesardzīga persona.

 

Jūs nedrīkstat izmantot tīmekļa vietni YourOnlineChoices vai ļaut izmantot tīmekļa vietni YourOnlineChoices šādos nolūkos:

(a) nelikumīgām vai pretlikumīgām darbībām, vai noziedzīgu nodarījumu un/vai darbību veikšanai;

 

(b) jebkāda veida nelikumīga, nepieņemama, piedauzīga, nepiedienīga, apmelojoša, neslavu ceļoša, draudoša, aizskaroša, nevēlama vai nepieprasīta rakstura saziņai vai tādai saziņai, kas rada apgrūtinājumu, sagādā ciešanas vai nevajadzīgu satraukumu, vai pārkāpj sabiedrisko kārtību un/vai pieklājības normas, vai jebkuru piemērojamu tiesību aktu par rasu naidu;

 

(c) jebkādai darbībai, kas var pārkāpt citu klientu/abonentu vai trešo pušu konfidencialitātes vai datu aizsardzības tiesības; un

 

(d) vīrusu vai citas ļaunprogrammatūras izplatīšanai, vai tādā veidā, kas traucē saziņu vai datu glabāšanu, vai kā citādi rada kaitējumu vai sagrauj tīmekļa vietni YourOnlineChoices, vai ierobežo vai pasliktina tīmekļa vietnes YourOnlineChoices lietošanu vai noslodzi citiem lietotājiem vai trešām pusēm, tostarp radot nevajadzīgu tīmekļa vietnes pārslogošanu, izmantojot lielas, neatļautas datu plūsmas (pludināšanu, surogātpasta sūtīšanu, u.c.).

 

Jūs apņematies ievērot mums vai mūsu licences devējiem piederošās intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp un bez ierobežojumiem, autortiesības, prečzīmes, patentus, dizaina tiesības un tiesības uz datubāzēm).

 

Pēc pieprasījuma jums jāatlīdzina zaudējumi un jānodrošina mūs pret jebkādu atbildību, kaitējumu, prasību vai izmaksām (tostarp pamatotām juridiskām izmaksām un izdevumiem), kas radušās, jums pārkāpjot šīs sadaļas pienākumus.

 

Ja jūs uzzināt, ka tīmekļa vietne YourOnlineChoices pārkāpj jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, īpašumtiesības vai kādas citas tiesības, tad jums nekavējoties par to mums jāpaziņo, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

 

Saites

 

Dažas saites tīmekļa vietnē YourOnlineChoices ļaus jums izveidot savienojumu ar tīmekļa vietnēm, kuras neatrodas mūsu kontrolē. EDAA šādas saites piedāvā tikai ērtības labad. Saites norādīšana neliecina par EDAA apstiprinājumu, un EDAA nav atbildīga ne par vienas piesaistītās tīmekļa vietnes saturu. Atbildību par piekļuvi tām uzņematies jūs.

 

Atbildības ierobežojumi un izņēmumi

 

EDAA skaidri atsakās no tālākiem tiešiem vai netiešiem, likumā paredzētiem vai citādi izteiktiem apgalvojumiem, garantijām, nosacījumiem vai citiem noteikumiem, tostarp, bet ne tikai no netiešām garantijām, nosacījumiem vai citiem noteikumiem par apmierinošu kvalitāti, piemērotību konkrētam nolūkam vai pienācīgām prasmēm.

 

Izņemot kā noteikts tālāk, EDAA atsakās no atbildības un neuzņemas to saskaņā ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu (tostarp un bez ierobežojumiem, nolaidību), likumā noteiktu pienākumu, pirms līguma noslēgšanas paziņotiem vai citiem apgalvojumiem (kas nav krāpnieciski nepatiesi apgalvojumi), vai kas citādi izriet no tīmekļa vietnes YourOnlineChoices un šiem noteikumiem un nosacījumiem vai ir ar tiem saistīta par: a) izrietošu, netiešu zaudējumu vai kaitējumu; b) labas slavas vai reputācijas zaudēšanu; vai c) jebkādiem ekonomiska rakstura zaudējumiem (tostarp ieņēmumu, peļņas, līgumu, uzņēmējdarbības vai sagaidāmo ietaupījumu zaudējumiem), katrā gadījumā, neraugoties uz to, vai par šādu zaudējumu vai kaitējumu iespējamību bija brīdināts, un neatkarīgi no tā, kā tie notika.

 

Izņemot, kā norādīts tālāk, EDAA maksimālā atbildība saskaņā ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu (tostarp un bez ierobežojumiem, nolaidību), likumā noteiktu pienākumu, pirms līguma noslēgšanas paziņotiem vai citiem apgalvojumiem (kas nav krāpnieciski nepatiesi apgalvojumi), vai kas citādi izriet no šī Līguma un katras tā daļas vai ir ar to saistīta, tostarp tā izpildi, attiecībā uz ikvienu atsevišķu vai vairākiem notikumiem vai notikumu virknēm (saistītām vai nesaistītām), kas notiek jebkurā divpadsmit mēnešu periodā, ir ierobežota līdz 5 euro.

 

Nekas šajā Līgumā neizslēdz vai neierobežo atbildību par kādas puses vai tās pārstāvju, vai darbinieku, kas veic savus pienākumus, nolaidības rezultātā iestājušos nāvi vai gūtu traumu, kā arī neizslēdz vai neierobežo puses atbildību, kuru nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

Vispārīgie noteikumi

 

Nepārvarama vara:nepārvaramas varas apstāklis ir jebkāds apstāklis, kuru mēs nevaram saprātīgi kontrolēt. Ja nepārvaramas varas apstākļa dēļ mēs nevaram pildīt vai savlaicīgi pildīt savus šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos pienākumus, tad to izpilde tiek atlikta uz laiku, kamēr ilgst attiecīgais nepārvaramas varas apstāklis.

 

Uzdošana un apakšlīgumu noslēgšana: jūs nedrīkstat nevienai pusei uzdot, nodot, uzticēt vai licencēt savas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un/vai pienākumus pilnībā vai jebkuru to daļu.

 

Attiecības: neko šajos noteikumos un nosacījumos nevar uzskatīt par tādu, kas izveido jebkāda veida partnerattiecības, kopuzņēmumu vai darba līgumu starp jums un mums, vai kas piešķir jebkādas pilnvaras, kas nav skaidri noteiktas šajos noteikumos un nosacījumos, vai starp jums un mums izveido kāda veida starpniecību.

 

Pilnīga vienošanās:jūs apliecināt, ka šie noteikumi un nosacījumi ietver pilnīgu vienošanos ar mums un ka tā aizstāj visas iepriekšējās vienošanās starp jums un mums saistībā ar šo noteikumu un nosacījumu priekšmetu. Jūs apliecināt, ka neesat paļāvies ne uz kādu izteikumu, apgalvojumu vai vienošanos, kas nav skaidri noteikta šajos noteikumos un nosacījumos.

 

Atteikšanās: ja puse neizmanto vai savlaicīgi neizmanto kādas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētas tiesības, pilnvaras vai līdzekli, tad tā nav atteikšanās no tām vai citām tiesībām, pilnvarām vai līdzekļa, un ja mēs vienu reizi vai daļēji izmantojam kādas tiesības, pilnvaras vai līdzekli, tad tas mums neliedz tālāk izmantot kādas citas tiesības, pilnvaras vai līdzekli.

 

Atdalīšana: ja kāda tiesa vai kompetenta iestāde kādu šo noteikumu un nosacījumu punktu atzīst par nederīgu, nelikumīgu vai nepiemērojamu kādā jurisdikcijā, tad uzskata, ka attiecīgais punkts nav šo noteikumu un nosacījumu daļa, un tas neietekmē pārējo šo noteikumu un nosacījumu punktu derīgumu, likumību vai piemērojamību, kā arī neietekmē attiecīgā punkta derīgumu, likumību vai piemērojamību jebkurā citā jurisdikcijā.

 

Termiņa ievērošana: termiņa ievērošana nav būtiska, izņemot, ja ir skaidri norādīts, ka to piemēro.

 

Trešo pušu tiesības: nekas šajos noteikumos un nosacījumos neveido un nepiešķir nekādas tiesības vai citus labumus kādai pusei, kas nav šo noteikumu un nosacījumu puses

 

Dažādi: šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās pušu tiesības un līdzekļi ir kopīgi un papildina tiesību aktos paredzētās tiesības un līdzekļus. Visas izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos jānoformē rakstiski, un pusēm par tām jāvienojas. Šos noteikumus un nosacījumus var sagatavot vairākos eksemplāros kā elektronisku ierakstu.

 

Regulējošie tiesību akti: šos noteikumus un nosacījumus skaidro saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem, un ar šo katra puse neatsaucami pakļaujas Briseles tiesu neekskluzīvai piekritībai.

 

Nobeiguma noteikumi

 

Mūsu sūdzību izskatīšanas politika

 

Mēs pēc iespējas ātrāk atrisināsim visas problēmas, par kurām esam saņēmuši ziņojumu un kuras mēs varam novērst. Ja jūs neapmierina saņemtā atbilde vai piedāvātais risinājums, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto adresi.

 

Sazinieties ar mums

 

Lai saņemtu plašāku informāciju vai uzdotu jautājumu par šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar EDAA pa e-pastu: privacy@edaa.eu

 

Mēs esam Eiropas Interaktīvā digitālās reklāmas alianse (EDAA).
Juridiskā adrese: Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brussels.
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: BE 0846.790.105.

 

PVN maksātāja numurs: BE 0846.790.10.