Activar u deactivar singulas interpresas

Interpresa
Activà/deactivà
Status
Info

P.pl. resguardar:

Sche Vus As decidais da deactivar la reclama online basada sin il cumportament, na signifitga quai betg che Vus na survegnis pli nagina reclama, cura che Vus navigais en l'internet. Las reclamas che Vus vesais sin las paginas-web na vegnan però betg adattadas a Voss interess u a Vossas predilecziuns (deducids da Voss cumportament online). Sche Vus deactivais reclama online basada sin il cumportament, n'ha quai nagin effect sin auters servetschs che utiliseschan la medema tecnologia (cookies) sco l'e-mail, las preferenzas da Voss chanaster da cumpras e photo hosting. Paginas-web che Vus visitais pon plinavant era ramassar infurmaziuns per auters intents.

Vus pudais er administrar cookies via ils parameters da la protecziun da datas dal navigatur che Vus utilisais. Legiai p.pl. noss tschintg toptips. Quels As mussan co che Vus pudais far quai. Nus As vulain però render attent che era tut ils parameters che Vus avais configurà per questa pagina-web pon vegnir eliminads, sche Vus deactivais tut ils cookies dal navigatur. Perquai cussegliain nus da visitar regularmain questa pagina-web per verifitgar Voss parameters.

// //