Общи условия

Общи условия

 

Това са правилата и условията, които уреждат отношенията между ЕСЦР и Вас докато използвате уебсайта YourOnlineChoices или приемате предпочитаната бисквитка на YourOnlineChoices.

 

ЕСЦР е асоциация с нестопанска цел (Асоциация без доходоносна цел) със седалище в Брюксел, с номер на компанията ВЕ 0846.790.105. Седалището ни е на Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Брюксел.

 

Уебсайтът YourOnlineChoices е достъпен на www.youronlinechoices.eu, https://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/bg/, и www.youronlinechoices.com/bg/. Можете да посетите уебсайта YourOnlineChoices директно чрез връзка от уебсайт на трета страна или чрез OBA иконата (online behavioural advertising/ (онлайн поведенческа реклама). OBA иконата изглежда така и често можете да я видите в или около рекламата, която виждате на уеб страниците.

 

В рамките на тези понятия „ние“ или „нас“ или „наш“ означава ние, ЕСЦР; а „Вие“ и „Ваш“ означава Вие и всяко друго лице, което посещава уебсайта на YourOnlineChoices или прави избор по отношение на Онлайн Поведенческата Реклама чрез платформата за избор на потребителя на YourOnlineChoices чрез браузъра или устройството си, или (в случая на фирми) приема предпочитаната бисквитка чрез избор на посетител.

 

Трябва също да прегледате нашата политика за поверителност на страницата https://www.youronlinechoices.eu/bg/privacy, която ще се прилага като част от тези общи условия.

 

Вашите предпочитания за YourOnlineChoices

 

Ключова функция на уебсайта YourOnlineChoices е да предоставя на участващите компании Вашите предпочитания по отношение на Онлайн Поведенческата Реклама. Ние отчитаме предпочитанията Ви и ги предаваме на рекламните мрежи и други участващи членуващи предприятия изброени на страницата на платформата YourOnlineChoices https://www.youronlinechoices.com/bg/your-ad-choices.

 

За да използва уебсайта YourOnlineChoices всяка участваща компания трябва да постави бисквитка във Вашия уеб браузър, предпочитаната бисквитка, така че да можем да запомним направеният от Вас избор. Подробности за бисквитките могат да бъдат намерени в нашата политика за поверителност https://www.youronlinechoices.com/uk/protecting-your-privacy. Ако използвате уебсайта YourOnlineChoices, чрез достъп от друг компютър или уеб браузър, или изчистете/изтриете бисквитките си, то тогава ние няма да можем да запомним предпочитанията Ви и ще трябва да се върнете на уебсайта YourOnlineChoices, за да изберете отново предпочитанията си. Освен това, уебсайтът YourOnlineChoices няма да функционира правилно, ако Вашият браузър е настроен да блокира бисквитки, тъй като предпочитанията Ви не могат да се запаметят ако не използвате предпочитаната бисквитка.

 

Въпреки че ще положим разумни търговски усилия, за да предадем Вашите предпочитания, направени на уебсайта YourOnlineChoices на съответните компании, които са изброени на уебсайта към момента на направените от Вас предпочитания, уебсайтът YourOnlineChoices се предоставя “във вида, в който е” и „като такъв на разположение“, и ние не предоставяме становища, гаранционни срокове, условия, гаранции или други условия, че направеният от Вас избор ще бъде или ще остане в сила. Ако изборът Ви не се окаже ефективен, то тогава можете да отправите жалба и да потърсите компенсация чрез уебсайта https://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Вашите задължения

 

Трябва да се държите прилично и трябва да използвате уебсайта YourOnlineChoices в съответствие с всички приложими закони и разпоредби и по начин, който подобава на разумен, отговорен и внимателен човек.

 

Не трябва да използвате уебсайта YourOnlineChoices или да позволявате уебсайта YourOnlineChoices да се използва за:

а) незаконни или неправомерни дейности или за извършване на престъпни деяния и/или дейности;

 

б) каквато и да е форма на комуникация от незаконен, неуместен, неприличен, клеветнически, заплашителен, обиден, нежелан или непоискан характер или за каквато и да е форма на комуникация, която създава раздразнение, оскърбление или ненужно безпокойство или нарушава обществения ред и/или обществения морал или всяко приложимо законодателство, което е свързано с омраза на расова основа;

 

в) всяка дейност, която може да наруши правото на неприкосновеност на личен живот или правата за защита на данните на други клиенти/абонати или на трети лица; и

 

г) разпространяване на вируси или друг зловреден софтуер или по какъвто и да е начин прекъсва комуникациите или съхраняването на данни или по друг начин причинява вреди или унищожаване на уебсайта YourOnlineChoices или ограничава или нарушава използването или капацитета на уебсайта YourOnlineChoices за други потребители или трети лица, включително чрез ненужно претоварване на уебсайта чрез големи, неоправдани потоци от данни (наводнение, спам и др.).

 

Задължавате се да спазвате правата върху интелектуалната собственост (включително без ограничение, авторските права, търговските марки, патентите, правата върху дизайна и правата върху базите данни), принадлежащи на нас или на наши лицензодатели.

 

Вие ще ни обезщетите и ще ни държите в безопасност при поискване срещу всяка отговорност, щета, разноска, иск или разход (включително разумни съдебни разходи и разноски), установени в резултат на всяко нарушение от Ваша страна на задълженията в този раздел.

 

Ако считате, че уебсайта YourOnlineChoices нарушава Вашите права върху интелектуална собственост, права на собственост или други права, следва незабавно да ни уведомите чрез предоставените по-долу данни за връзка.

 

Връзки

 

Някои връзки на уебсайта YourOnlineChoices ще Ви позволят да се свържете с уебсайтове, които не са под наш контрол. ЕСЦР предоставя тези връзки само за удобство. Появата на връзка не означава одобрение от ЕСЦР, и ЕСЦР не отговаря за съдържанието на всеки свързан уебсайт. Посещавате ги на собствена отговорност.

 

Ограничения и изключения на отговорност

 

ЕСЦР изрично отхвърля всякакви по-нататъшни декларации, гаранции, условия или други условия, изрични или подразбиращи се, по закон, в обезпечен вид или по друг начин, включително, но не само, подразбиращи се гаранции, условия или други условия със задоволително качество, годност за определена цел или разумни грижи и умения.

 

Освен ако не е предвидено по-долу, ЕСЦР отхвърля всички и не носи отговорност по договор, гражданска отговорност (включително, без ограничение, небрежност), законоустановено задължение, предварителен договор или по други представителства (освен измамно представяне) или по друг начин, произтичащи от или във връзка със уебсайта YourOnlineChoices и настоящите условия за: а) косвени, непреки или специални загуби или щети; б) всяка загуба на положителна репутация или добро име; или в) всякакви икономически загуби (включително загуба на приходи, печалби, договори, бизнес или очаквани спестявания), във всеки отделен случай независимо дали са били уведомени за възможността за такива загуби или щети и дали са възникнали.

 

Освен ако не е предвидено по-долу, максималната отговорност на ЕСЦР по договор, гражданска отговорност (включително, без ограничение, небрежност), законоустановено задължение, предварителен договор или по други представителства (освен измамно представяне) или по друг начин произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение, и всяка от съставните му части, включително неговото изготвяне и изпълнение, по отношение на всяко едно или повече събития или поредица от събития (независимо дали са свързани или несвързани), които се случат в рамките на дванадесет месеца, ще се ограничава до 5 Евро.

 

Нищо в настоящото споразумение не изключва или ограничава отговорността в случай на смърт или телесна повреда в резултат на небрежност от страна на някоя от страните или техни представители или служители, действащи в хода на изпълнение на техните задължения, нито изключва или ограничава всяка отговорност на страна, която не може да бъде изключена съгласно приложимото право.

 

Общи условия

 

Форсмажорни обстоятелства:Форсмажорни обстоятелства означава всяко събитие, което е извън нашия разумен контрол. Когато случай на форсмажорно събитие доведе до повреда или закъснение при изпълнение на нашите задължения съгласно настоящите условия, тези задължения ще бъдат преустановени докато трае форсмажорното събитие.

 

Преотстъпване и подизпълнение: Не можете да преотстъпвате, прехвърляте, поверявате или лицензирате всички или част от Вашите права и/или задължения съгласно настоящите условия на която и да е страна.

 

Правоотношение: Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита за създаване на съдружие или съвместно предприятие или на какъвто и да било трудов договор между вас и нас, нито трябва да се счита, че дава каквото и да е овластяване, което не е изрично предвидено в Общи условия или че създава каквото и да било посредничество или упълномощаване между нас.

 

Връзка: Нищо в настоящите условия не предполага създаването на партньорство, съвместно предприятие или трудов договор от какъвто и да е вид между Вас и нас, нито предполага, че дава правомощие, което не е изрично посочено в реда и условията, или създава някакво посредничество между Вас и нас.

 

Цялото споразумение: Вие потвърждавате, че тези условия уреждат цялото споразумение и съгласие с нас и че то заменя всички предишни споразумения, договорености и съгласия между Вас и нас, свързани с предмета на условията. Вие потвърждавате, че не сте разчитали на никакви изявления, представителство или съгласие, които не са изрично посочени в настоящите условия, и че те нямат да са средства за правна защита по отношение на никакви изявления, представителство или съгласие, които не са изрично посочени, освен ако не са направени чрез измама.

 

Отказ: Никакво неупражняване или забавяне от всяка от страните при упражняване на право, правомощия или средства за правна защита при настоящите условия ще послужи като отказ от това или друго право, правомощия или средства за правна защита, нито упражняването на всяко еднократно или частично право, правомощия или средства за правна защита от Нас, изключват всяко по-нататъшно упражняване на друго право, правомощия или средства за правна защита от Нас.

 

Прекъсване: Доколкото съдът или компетентният орган констатира, че дадена разпоредба от настоящите условия е невалидна, незаконна или неприложима, в която и да е юрисдикция, тази разпоредба няма да се счита за част от настоящите условия, няма да засяга действителността, законността или изпълнимостта на останалата част от тези условия, нито ще засяга действителността, законността или изпълняемостта на тази разпоредба в друга юрисдикция.

 

Времето е от съществено значение: Времето не е от съществено значение, освен ако не е изрично посочено, че се прилага.

 

Права на трети страни: Нищо в настоящите условия не създава или не предоставя никакви права или други ползи, независимо дали по силата на Договорите (права на трети страни) Закон 1999 или по друг начин в полза на лице, различно от страните по тези условия.

 

Други: Правата и средствата за правна защита на страните при тези условия са съвкупни и в допълнение към всички права и средства за правна защита, предвидени от закона. Всяко изменение на тези условия трябва да бъде в писмена форма и да бъде одобрено от страните. Тези условия могат да се изпълняват в копия в писмен вид и чрез електронен формат.

 

Правен режим: Тези условия се тълкуват в съответствие със законите на Белгия и с настоящото всяка страна неотменимо представя пред съдилищата в Брюксел, които не са от изключителна компетентност.

 

Заключителни разпоредби

 

Нашата политика на жалбите

 

Ние ще разрешим всички проблеми, за които сте ни съобщили и които сме в състояние да отстраним възможно най-бързо. Ако не сте удовлетворени от предложения отговор или решение, трябва да се свържете с нас на адреса по-долу.

 

Свържете се с нас

 

За повече информация или ако имате въпроси относно настоящите условия, моля свържете се с ЕСЦР по електронна поща: privacy [at] edaa.eu

 

Ние сме Европейското сдружение на интерактивна цифрова реклама (ЕСЦР) Седалището ни се намира на Rue des Deux Eglises 26 | 1000 Брюксел Нашият регистрационен номер е BE 0846.790.105

 

Нашият ДДС номер е BE 0846.790.105