Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden regelen de relatie tussen jou en EDAA op het moment dat je gebruikmaakt van de YourOnlineChoices website of wanneer je de YourOnlineChoices cookie-voorkeur accepteert.

 

De EDAA is een vereniging zonder winstoogmerk (AiSBL) gevestigd in Brussel, bedrijfsregistratienummer BE 0846.790.105. Ons kantoor is gevestigd in Rue des Deux Eglises 26| B-1000 Brussel.

 

De YourOnlineChoices website is beschikbaar op www.youronlinechoices.eu, http://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/nl/ en www.youronlinechoices.com/nl/. Je kunt rechtstreeks naar de YourOnlineChoices website gaan via een link vanaf een website van een derde of via de OBA-icoon. De OBA-icoon ziet er zo uit . Je zult het vaker tegenkomen op of rondom de advertenties die je op de webpagina’s ziet.

 

In deze voorwaarden staan “we, wij”, “ons” of “onze” voor ons, EDAA, en “je, jij, jou” en “jouw” staan voor jou en iedere andere persoon die toegang heeft tot de YourOnlineChoices website, of die een keuze maakt met betrekking tot de Online Behavioural Advertising via het consumentenkeuze platform op YourOnlineChoices via jouw browser of applicatie, of die (in het geval van bedrijven) die een cookie-voorkeur accepteert via de bezoekerskeuze.

 

Je dient ook ons privacybeleid te lezen op http://www.youronlinechoices.com/nl/beschermingvan-jouw-privacy dat van toepassing zal zijn als onderdeel van deze algemene voorwaarden.

 

Jouw YourOnlineChoices voorkeuren

 

Een belangrijke functie van de YourOnlineChoices website is om de deelnemende bedrijven te informeren over jouw voorkeuren met betrekking tot Online Behavioural Advertising. Wij bevestigen jouw voorkeuren en geven deze door aan de reclame-netwerken en andere deelnemende bedrijven die zijn opgenomen op de YourOnlineChoices platformpagina http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

 

Om de YourOnlineChoices website te kunnen gebruiken dient elk deelnemend bedrijf een cookie op jouw webbrowser, de cookie-voorkeur, te plaatsen, zodat wij jouw selecties kunnen onthouden. Meer informatie over cookies kun je vinden op ons privacybeleid http://www.youronlinechoices.com/nl/beschermingvan-jouw-privacy. Als je de YourOnlineChoices website met een andere computer of webbrowser gebruikt, of als je jouw cookies wist of verwijdert, dan zijn we niet in staat om jouw voorkeuren te onthouden en dan dien je terug te gaan naar de YourOnlineChoices website om jouw voorkeuren opnieuw te selecteren. Ook zal de YourOnlineChoices website niet goed functioneren als jouw browser is ingesteld op het blokkeren van cookies, omdat wij jouw voorkeuren zonder het gebruik van jouw cookie-voorkeur niet kunnen opslaan.

 

We zullen ons redelijk inspannen om jouw voorkeuren op de YourOnlineChoices website door te geven aan de betrokken bedrijven die op de website zijn opgenomen op het moment dat jouw voorkeuren zijn gemaakt; maar de YourOnlineChoices website wordt aangeboden op basis van: “zoals het is” en “zoals beschikbaar”, en we geven geen verklaringen, machtigingen, voorwaarden, garanties of andere bepalingen over jouw keuzes zoals ze zijn of effectief zullen blijven. Als jouw selecties niet effectief blijken te zijn, dan kunt je een klacht indienen en genoegdoening vragen via de website http://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Jouw verplichtingen

 

Je dient je te gedragen en de YourOnlineChoices website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en op een wijze die van een verstandige, verantwoordelijke en zorgvuldige persoon verwacht kan worden.

 

Je dient de YourOnlineChoices website niet te gebruiken of toe te staan dat de YourOnlineChoices website gebruikt wordt voor:

(a) onrechtmatige of illegale activiteiten, of om strafbare feiten en/of activiteiten te plegen;

 

(b) elke vorm van communicatie van illegale, ongepaste, obscene, onfatsoenlijke, smadelijke, lasterlijke, bedreigende, beledigende, ongewenste of ongevraagde aard of die ergernis, ongemak of onnodige zorg of inbreuk veroorzaakt op de openbare orde en/of op de goede zeden of op toepasselijke wetten met betrekking tot racisme;

 

(c) activiteiten die de persoonlijke levenssfeer of de rechten op gegevensbescherming van andere klanten/abonnees of derden kunnen schenden; en

 

(d) het verspreiden van virussen of andere mailware, of op welke wijze dan ook het verstoren van communicatie of gegevensopslag of beschadiging of vernietiging van de YourOnlineChoices website of anderszins, een aantasting van het gebruik of de capaciteit van de YourOnlineChoices website veroorzaken of beperken voor andere gebruikers of derden, waaronder het veroorzaken van onnodige overbelasting van de website door middel van grote, ongewettigde data traffic flows (flooding, spamming, enz.).

 

Je verbindt je tot de naleving van de intellectuele eigendomsrechten (inclusief en zonder beperking van auteursrechten, handelsmerken, patenten, ontwerprechten en databaserechten) van ons of van onze licentiegevers.

 

Op verzoek zorg je dat wij gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheid, schade, uitgaven, vorderingen of kosten (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) die feitelijk voortvloeien uit jouw schendingen van de verplichtingen in dit onderdeel van de algemene voorwaarden.

 

Indien je erachter komt dat de YourOnlineChoices website inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendom-)rechten, dan dien je ons hierover onmiddellijk te informeren via de hieronder vermelde contactgegevens.
 

Links

 

Sommige links op de YourOnlineChoices website zullen je toestaan om verbinding te maken met websites die niet door ons worden gecontroleerd. EDAA verstrekt deze links uitsluitend voor jouw gemak. De aanwezigheid van een link betekent op geen enkele wijze dat EDAA deze goedkeurt of dat EDAA verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van de gelinkte websites. Je toegang tot deze websites is op eigen risico.

 

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 

EDAA verwerpt uitdrukkelijk alle andere verklaringen, garanties, voorwaarden of andere bepalingen, expliciet of impliciet, door de wet, ondergeschikt of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties, voorwaarden of andere bepalingen over een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en vaardigheid.

 

Buiten het hieronder vermelde, verwerpt EDAA – en zal niet per contract aansprakelijk zijn – voor onrechtmatige daden (inclusief, en zonder beperking van, nalatigheid), wettelijke plichten, voorgaande contracten of andere verklaringen (anders dan frauduleuze onjuiste voorstellingen) of anderszins voortvloeiend uit of in verband met de YourOnlineChoices website en deze algemene voorwaarden voor alle: (a) gevolgschade, indirecte of speciale schade of verlies; (b) verlies van goodwill of reputatie; of (c) economische verliezen (met inbegrip van verlies van inkomsten, winst, contracten, zaken of verwachte besparingen), ongeacht of zij geïnformeerd werd over de mogelijkheid van dergelijk(e) schade of verlies en ongeacht het ontstaan ervan.

 

Buiten het hieronder vermelde, zal de maximale aansprakelijkheid van EDAA – per contract – voor onrechtmatige daden (inclusief, en zonder beperking van, nalatigheid), wettelijke plichten, voorgaande contracten of andere verklaringen (anders dan frauduleuze onjuiste voorstellingen) of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst [algemene voorwaarden], en elk onderdeel daarvan, inclusief de uitvoering en prestaties, met betrekking tot een of meer gebeurtenissen of een reeks van gebeurtenissen (al dan niet aangesloten) die plaatsvinden binnen een periode van twaalf maanden, worden beperkt tot 5 euro.

 

Niets in deze Overeenkomst [algemene voorwaarden] zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van een der partijen of hun vertegenwoordigers of werknemers die handelen in de uitoefening van hun functie of om het even welke aansprakelijkheid uitsluiten of beperken van een partij die niet onder toepasselijk recht kan worden uitgesloten.

 

Algemene bepalingen

 

Overmacht:Een geval van overmacht betekent elke gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt. Wanneer een geval van overmacht leidt tot een storing of vertraging in onze uitvoering van onze verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden, zullen betreffende verplichtingen worden opgeschort voor de duur van de overmacht situatie.

 

Toewijzing en onderaanneming: Je mag op grond van deze algemene voorwaarden niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen of vergunning verlenen van het geheel of een gedeelte van jouw rechten en/of verplichtingen aan om het even welke partij.

 

Relatie: Niets in deze voorwaarden wordt geacht een partnerschap of een joint venture of een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook tussen jou en ons te creëren, noch bevoegdheden te verlenen die niet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden zijn uiteengezet of om het even welke vertegenwoordiging tussen jou en ons creëren.

 

Volledige overeenkomst:Je bevestigt dat deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst en afspraak met ons omvatten en dat ze alle voorgaande overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen jou en ons vervangen met betrekking tot het onderwerp van de algemene voorwaarden. Je bevestigt dat je je niet beroept op verklaringen, voorstellingen of begrippen die geen uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn en dat je je van rechtswege niet zult beroepen op verklaringen, voorstellingen of begrippen die geen uitdrukkelijke bepalingen zijn, tenzij frauduleus gemaakt.

 

Verklaring van afstand: Nalatigheden of vertragingen veroorzaakt door partijen in de uitoefening van om het even welk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel zullen onder deze voorwaarden geen uitwerking hebben als een verklaring van afstand van betreffend(e) of enig ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening door ons enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel op enige andere uitoefening van om het even welk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel door Ons uitsluiten.

 

Verbreking: Voor zover dat bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar – en in om het even welk rechtsgebied – worden verklaard, zullen betreffende bepalingen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden en zullen zij geen invloed hebben op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden, noch zullen zij invloed hebben op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van betreffende bepalingen in om het even welke ander rechtsgebied.

 

Noodzakelijkheid van tijd: Tijd zal niet van noodzakelijk belang zijn, tenzij voor toepassing uitdrukkelijk vermeld.

 

Rechten van derden: Niets in deze algemene voorwaarden creëert of verleent rechten of andere voordelen ten gunste van andere personen dan de partijen onder deze algemene voorwaarden.

 

Diversen: De rechten en rechtsmiddelen van de partijen onder deze algemene voorwaarden zijn bijkomend en in aanvulling op de rechten en rechtsmiddelen voorzien door de wet. Elke wijziging aan deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te zijn en door de partijen te zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden kunnen evenwaardig en via elektronische correspondentie worden uitgevoerd.

 

Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden dienen in overeenstemming met de wetten van België te worden geïnterpreteerd en elke hierbij betrokken partij is onherroepelijk onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.

 

Slotbepalingen

 

Ons klachtenbeleid

 

Wij zullen alle problemen die aan ons worden gemeld oplossen en – indien wij daartoe in staat zijn – deze zo snel mogelijk verhelpen. Als je niet tevreden bent met het antwoord of de geboden oplossing, kunt je op het onderstaande adres contact met ons op te nemen.

 

Contact met ons opnemen

 

Voor meer informatie of vragen over deze algemene voorwaarden kun je per e-mail contact opnemen met EDAA: privacy@edaa.eu

 

Wij zijn European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Ons kantoor is gevestigd in Rue des Deux Eglises 26 | B-1000 Brussel
Ons bedrijfsregistratienummer is BE 0846.790.105

 

Ons Btw-nummer is BE 0846.790.10