Questa pagina-web ramassa ed utilisescha infurmaziuns per analisar l'activitad sin la pagina e per meglierar quella. A maun da questas infurmaziuns na pudais Vus però betg vegnir identifitgà. Vus pudais controllar co ch'ellas vegnan ramassadas ed utilisadas.

Extensiun da navigatur (beta)

L’extensiun da navigatur beta da YourOnlineChoices

 

Per che Vossas preferenzas exprimidas sin la pagina da Selecziun dal consumentsa conservian meglier, avain nus stgaffì ina extensiun per il navigatur, da preschent disponibel en la versiun beta per Chrome e per Firefox. Questa extensiun ha per intent dad evitar ch’ils cookies da Voss navigatur che registreschan quellas preferenzas, vegnian stizzadas senza vulair.

 

Co funcziunescha l’extensiun beta?

 

L’extensiun da navigatur beta da YourOnlineChoices serva a salvar Vossas preferenzas exprimidas sin youronlinechoices.eu. Quai vala spezialmain per la reclama en l’internet che sa basa sin il cumportament dals utilisaders (Online Behavioural Advertising, OBA) che vegn da firmas participantas. Las paginas-web che Vus visitais pon dentant era rimnar infurmaziuns per auters intents che l’OBA. I po era capitar che las firmas participantas cuntinueschan a trametter a Vus reclamas, ma quellas na sa basan betg sin Voss interess u sin Vossas disas da navigaziun en la rait.
 

Cur che ulteriuras firmas sa participeschan al program europeic d’autoregulaziun da l’OBA, vegnan ellas agiuntadas sin la pagina Ad Choices. Vus sco consument na stuais far nagut per actualisar il plug-in; Vus duessas dentant far stim che Vossas opziuns na vegnan betg drizzadas en automaticamain, sche novas firmas entran en il program, e perquai recumandainsa dad ir a vesair mintgatant sin la pagina Ad Choices.
 

Vus duessas era far stim che l’extensiun e vossas preferenzas respectivas funcziunan be en il navigatur che vus duvrais; pervia da quai duessas Vus definir vossas preferenzas e las registrar en mintga navigatur e sin mintga computer che vus nizzegiais. Questa extensiun è dal preschent en la versiun beta e vegn actualisada occasiunalmain.

 

L’extensiun beta da YourOnlineChoices per Chrome

 

L’extensiun da navigatur da YourOnlineChoicesè disponibla en la stizun online da Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/youronlinechoices-persist/pbnjoahdkcfoagmplfghakflnofikibm.
 

L’extensiun beta da YourOnlineChoices per Firefox

 

L’extensiun da navigatur da YourOnlineChoices è disponibla en l’inventari dals add-ons da Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/your-online-choices-plugin/.
 

L’extensiun beta da YourOnlineChoices per Internet Explorer

 

L’extensiun da navigatur da YourOnlineChoices è disponibla en l’inventari dals add-ons da Internet Explorer: http://www.youronlinechoices.com/setup32.exe (32-bit),
http://www.youronlinechoices.com/setup64.exe (64-bit).
 

Copyright © 2009 - 2013 EDAA