Общи условия

Общи условия

 

Тези Общи условия уреждат отношенията между вас и EDAA1, когато използвате уеб сайта Вашият Онлайн Избор („Вашият Избор“) или когато се съгласявате с използването на „бисквитки“ предназначени за предпочитания към Вашият Избор.

 

EDAA е неправителствена организация, със седалище в Брюксел, с фирмен номер BE 0846.790.105. Нашият адрес на управление е : Rue des Deux Eglises 26; B-1000 Брюксел, Белгия.

 

Уеб сайтът Вашият Избор е достъпен на www.youronlinechoices.eu, http://www.youronlinechoices.com, www.youronlinechoices.eu/bg/, и www.youronlinechoices.com/bg/. Уеб сайтът Вашият Избор, може да се посети директно от електронна препратка (линк) поставен в интернет страница на трета страна или чрез иконката OBA1. ОВА-иконката изглежда по следния начин . Може да я срещнете в рамките или по повод рекламата, която виждате на интернет страници.

 

В рамките на тези Общи условия ‘ние’, ‘нас’ или ‘наш’ се отнася към EDAA, докато ‘вие’, ‘вас’ и ‘ваш’ се отнася към вас и всяко друго лице, което достъпва уеб сайта Вашият Избор или прави избор относно Онлайн Поведенческа Реклама чрез платформата за потребителски избор на Вашият Избор, чрез вашия уеб браузър или устройство или (ако става дума за фирми) се съгласява с използването на „бисквитки“ предназначени за предпочитания чрез избора на посетител.

 

Трябва също да прегледате нашата политика за поверителност на страницата http://www.youronlinechoices.eu/bg/privacy, която се прилага като неразделна част от настоящите общи условия.

 

Вашите предпочитания във Вашият Избор

 

Една от главните функции на уеб сайта Вашият Избор е да предостави на участващите компании информация за вашите предпочитания свързани с онлайн поведенческа реклама. Ние приемаме вашите предпочитания и ги предаваме на рекламните мрежи и на други участващи компании, които фигурират в списъка на страницата-платформа на Вашият Избор link.

 

За да можете да ползвате уеб сайта Вашият Избор е нужно всяка участваща компания да съхрани „бисквитка“ във вашия уеб браузър – „бисквитка“ предназначена за предпочитанията ви, така че ние да можем да запаметим подбраните от вас предпочитания. Може да намерите информация за „бисквитки“ на нашата страница за политиката ни на поверителност http://www.youronlinechoices.eu/bg/privacy. Ако използвате уеб сайта Вашият Избор през различен компютър или през различен уеб браузър, или ако изтриете вашите „бисквитки”, ние няма да можем да запаметим вашите предпочитания и вие ще трябва да се върнете към уеб сайта Вашият Избор и да изберете наново предпочитанията си. Освен това уеб сайтът Вашият Избор няма да функционира спрямо очакванията, ако уеб браузърът ви е настроен да блокира „бисквитки“, тъй като предпочитанията ви не могат да бъдат запазени без „бисквитката“ предназначена за предпочитания.

 

Въпреки че ще положим разумни усилия да предадем предпочитанията ви, подбрани на уеб сайта Вашият Избор на съответните компании, които са посочени в списъка в уеб сайта в момента, в който вие сте подбирали предпочитанията си, услугите достъпни чрез уеб сайта Вашият Избор се предоставят на принципа „каквито са“ и „когато са на разположение“ и не твърдим, нито даваме каквито и да е гаранции, че вашите предпочитания ще бъдат запазени ефективно. Ако подбраните от вас предпочитания се окажат не-ефективни, бихте могли да се оплачете и да поискате корекция на страницата http://www.youronlinechoices.com/uk/make-a-complaint.

 

Вашите задължения

 

Трябва да се държите и трябва да използвате уеб сайта Вашият Избор във съответствие с всички приложими закони и правила и по начин, който съответства на един разумен, отговорен и внимателен индивид.

 

Не бива да ползвате уеб сайта Вашият Избор или да позволите той да се ползва за:

а) незаконни дейности или за извършване на престъпни действия и/или дейности;

 

б) каквато и да е форма на комуникация от незаконен, неуместен, неприличен, клеветнически, заплашителен, обиден, нежелан или непоискан характер или за каквато и да е форма на комуникация, която създава раздразнение, оскърбление или ненужно безпокойство или нарушава обществения ред и/или обществения морал или всяко приложимо законодателство, което е свързано с омраза на расова основа;

 

в) каквато и да е дейност, която може да наруши правата за неприкосновеност на личния живот или за защита на личните данните на други клиенти или абонати или на трети лица; както

 

иг) разпространяване на вируси или друг зловреден софтуер или за смущаване на комуникациите или съхранението на данни по какъвто и да било начин, или за повреждане по друг начин или разрушаване на уеб сайта Вашият Избор, или за ограничаване или накърняване ползването или на нормалното функциониране на уеб сайта Вашият Избор по отношение на други потребители или трети лица, включително чрез предизвикване на ненужно претоварване на уеб сайта чрез неоправдано голям поток от данни (flooding, spamming, и др. под.).

 

Вие се задължавате да спазвате правата на интелектуална собственост (включително, без ограничения, на авторските права, търговските марки, патентите, правата върху дизайн и бази данни), които ни принадлежат или принадлежат на наши лицензодатели.

 

Вие сте длъжен да ни обезщетите и следва да носите отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, включително за за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица, претърпени в резултат от каквото и да било нарушение от ваша страна на задълженията, предвидени в този Раздел.

 

В случай че считате, че чрез уеб сайта Вашият Избор или чрез съдържание в него се нарушават ваши права на интелектуална собственост, авторски права или каквито и да е други права, вие трябва да ни уведомите възможно най-бързо чрез контактите посочени по-долу.

 

Електронни препратки (Линкове)

 

Някои от линкове на уеб сайта Вашият Избор ще ви позволят да се достъпвате други уеб сайтове, които не са под наш контрол. EDAA ви предоставя достъп до такива линкове само за ваше удобство. Поставянето на линк в уеб сайта Вашият Избор не значи, че EDAA одобрява иличе EDAA отговаря по какъвто и да е начин за съдържанието на който и да е уеб сайт, към който води такъв линк. Вие достъпвате такива сайтове и ресурси на ваш собствен риск.

 

Ограничаване на отговорността

 

EDAA няма задължението и не гарантира, че предоставяните чрез уеб сайта Вашият Избор услуги ще удовлетворят вашите изисквания, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, вие декларирате, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на ваш риск и отговорност и се съгласявате, че ние не отговоряме за каквито и да е евентуално претърпени от вас вреди при ползване на предоставяните услуги вреди, освен за преки и непосредствени вреди, ако са причинени от нас умишлено или при проявена груба небрежност.

 

Нищо в настоящия Договор не изключва или ограничава отговорността при смърт или телесна повреда, причинени от небрежността на някоя от страните или на някой от техните представители или служители, действащи в рамките на техните служебни задължения и не изключва или ограничава каквато и да е отговорност на дадена страна, която не може да се изключи или ограничи съгласно приложимото законодателство.

 

Други условия

 

Форсмажорни обстоятелства:Форсмажорно обстоятелство означава всяко събитие, което е извън нашия контрол. Когато форсмажорното обстоятелство води до неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията ни по настоящите Общи условия, тези задължения ще бъдат преустановени в рамките на периода, в който налице на форсмажорното обстоятелство.

 

Прехвърляне и превъзлагане: Вие нямате право да възлагате, прехвърляте, таксувате суми за или да предоставяте за ползване (да лицензирате) всичките или каквато и да е част от правата и/ или задълженията ви по настоящите Общи условия на която и да било трета страна.

 

Правоотношение: Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита за създаване на съдружие или съвместно предприятие или на какъвто и да било трудов договор между вас и нас, нито трябва да се счита, че дава каквото и да е овластяване, което не е изрично предвидено в Общи условия или че създава каквото и да било посредничество или упълномощаване между нас.

 

Целият договор:Вие потвърждавате и се съгласявате, че тези Общи условия определят целия договор и всички уговорки с нас и че същият прави невалидни всички предишни споразумения и уговорки между вас и нас, отнасящи се до въпроси, които са предмет на тези Общи условия. Вие потвърждавате, че при приемането на тези Общи условия не сте разчитали на каквото и да било изявление, декларация или уговорка, които не са част от настоящите Общи условия и се съгласявате че няма имате право да предявявате каквито и да е претенции или да изисквате каквато и да е защита или обезщетение във връзка с каквото и да било изявление, декларация или уговорка, които не са изрично предвидени като част от Общите условия, освен ако такива не са били направени от наша страна с цел измама.

 

Отказ от права: Неупражняването или забавянето на упражняването на каквото и да е право, правомощие или претенция по настоящите Общи условия не следва да се счита за отказ от такова или друго право, правомощие или претенция, нито пък което и да е отделно или частично упражняване на което и да било право, правомощие или претенция от наша страна не следва да се счита, че прекратява възможността за по-нататъшно упражняване на каквото и да е право, правомощие или претенция от наша страна, освен ако изрично не е предвидено друго съгласно приложимото право.

 

Разделност: В случай, че някоя от клаузите на тези Общи условия се счете от който и да било съд или друг компетентен орган за недействителна, незаконна или неприложима в която и да е юрисдикция, тази клауза трябва да се счита, че не е част от тези условия и не следва да засяга действителността, законността или приложимостта на останалата част от тези Общи условия, нито следва да засегне действителността, законността или приложимостта на тази клауза в някоя друга юрисдикция.

 

Права на трети лица: Нищо в тези Общи условия не поражда и не предоставя каквито и да е права или други привилегии било по силата на Закон за договорите (Права на трети лица) от 1999 г.1 или по друг начин в полза на лице, различно от страните по тези Общи условия.

 

Разни: Правата и средствата за защита на страните по тези Общи условия са кумулативни и в допълнение към правата и средствата за защита, предвидени от закона. Всяко изменение на тези Общи условия трябва да бъде в писмена форма и прието от страните. Всеки достъп до или ползване на функционалност или услуга, достъпни чрез уеб сайта Вашият Избор ще се счита за приемане на тези Общи условия. Чрез използването на уеб сайта Вашият Избор вие се съгласяват да спазвате тези Общи условия. Ако не сте съгласен с което и да е изискване, предвидено в тези Общи условия, вие не следва да ползвате уеб сайта Вашият Избор или която и да е услуга в него.

 

Приложимо право: Тези Общи условия следва да се тълкуват в съответствие със законите на Белгия и всяка от страните безусловно се подчинява на не-изключителната юрисдикция на съдилищата в Брюксел.

 

Заключителни разпоредби

 

Нашата политика при жалби

 

Ще решаваме всички проблеми, които са сведени до нашето знание и които ние сме в състояние да отстраним възможно най-бързо. Ако не сте доволни от отговора или от предложеното решение, вие следва да се свържете с нас на долупосочения адрес.

 

Контакт

 

За повече информация, или ако имате някакви въпроси относно тези Общи условия, моля, свържете се EDAA чрез електронния пощенски адрес: privacy@edaa.eu

 

Ние сме EDAA (European interactive Digital Advertising Alliance) ЕвропейскиИнтерактивeн Съюз за Дигитална Реклама, със седалище Rue des Deux Eglises 26; B-1000 в Брюксел;

 

Фирменият номер на нашата организацията е: BE 0846.790.105.

 

Нашият ДДС номер e: BE 0846.790.105